Návrh Vyhlášky MPaRV SR o identifikácii a registrácii včelstiev

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Návrh Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii včelstiev. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov( ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 2. februára 2011

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 2. februára 2011 – o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2011 – 13

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

1. ÚvodVčela je spoločenský hmyz, ktorý je dôležitou súčasťou nášho životného prostredia a má preň zásadný význam. Včelárstvo je odvetvím pôdohospodárstva, ktorého hlavnými funkciami je udržanie ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeľovania kultúrnych a voľne rastúcich rastlín, produkcia medu a ďalších včelích produktov.

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o zdraví včiel medonosných

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

I. Úvod Populácia včiel medonosných ( Apis mellifera ) v EÚ hrá dôležitú úlohu tak pokiaľ ide o opeľovanie, ako aj o produkciu medu a ďalších včelárskych výrobkov. Preto EÚ zaviedla určité harmonizované pravidlá na ochranu a udržanie zdravia včiel, zatiaľ čo členské štáty môžu usmerňovať ďalšie aspekty včelárstva a činnosti s ním súvisiace.

Zdravie včiel: Komisia vo svojom dokumente naznačuje potrebu zintenzívnenia opatrení v EÚ

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Zdravé včely sú dôležité tak z hľadiska produkcie medu, ako aj z hľadiska ich úlohy opeľovača rastlín, napríklad ovocných stromov. Nárast úmrtnosti včiel bol v posledných rokoch hlásený v rôznych svetových krajinách. Na účely lepšieho pochopenia príčin, ktoré sú zodpovedné za problém vysokej úmrtnosti včiel na celom svete, dnes Európska komisia vyjadrila svoj názor v súvislosti so súborom konkrétnych opatrení.

Zvýšenie podpory zo strany EÚ v odvetví včelárstva

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Komisia dnes schválila vnútroštátne programy 27 členských štátov zamerané na zlepšenie výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh na obdobie 2011-2013. Príspevok EÚ na financovanie týchto programov sa zvýšil takmer o 25 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2008-2010) a to z 26 miliónov EUR na 32 miliónov EUR ročne.

Výnos MP SR z 3. decembra 2006 č.1600/2009-100

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. decembra 2009 č. 1600/2009-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Nariadenie vlády č. 352/2009 – priamy predaj produktov konečnému spotrebiteľovi

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.352/2009 z 19. augusta 2009, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.

Metodický pokyn – budovanie ukážkových včelníc

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Metodický pokyn budovania ukážkových včelníc podľa NV č. 422/2007 Z.z. – § 2, ods. 1, písm. k) – v súlade s ods. 2, písm. j) a ods. 3, písm. g) § 2.
Slovenský zväz včelárov vyzýva včelársku verejnosť k zapojeniu sa do súťaže na budovanie a prevádzkovanie ukážkových včelníc cestou predkladania projektov podľa tu vymedzených kritérií.

Povoľovanie výnimiek pre včelárske kočovné vozy

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Vec: Povoľovanie výnimiek pre včelárske kočovné vozy – zaslanie

Obdržal som Vašu žiadosť o pomoc odvetviu včelárstva v súvislosti s povoľovaním výnimiek zo zákona podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon'”).

Návrh vlády SR na priamy predaj prvotných produktov živočíšneho pôvodu

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Produkty - Med, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu – surového mlieka, vajec, včelieho medu, mäsa z hydiny a zajacovitých zvierat prvovýrobcami a malého množstva zveriny z voľne žijúcej zveri užívateľmi poľovného revíru.