Na základe národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010/2011 až 2012/2013 bola pre podporný rok 2012/2013 schválená pomoc pre SR v nasledovnom rozsahu:pomoc zo zdrojov EÚ: 634 582,00 € pomoc zo zdrojov SR: 634 582,00 € spolu k dispozícii: 1 269 164,00 €. Pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi možno poskytnúť pri vykonávaní opatrení uvedených v tomto Metodickom postupe.

Bratislava, máj 2012

OBSAH

1. ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA 3

2. DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY 3

3. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 3

3.1 Oprávnenosť výdavkov 4

3.2 Žiadosť o poskytnutie pomoci 5

3.3 Žiadosť o vyplatenie pomoci 5

4. PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM 8

4.1 Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam 8

4.1.1 Organizovanie prednášok a seminárov 8

4.1.2 Organizovanie vzdelávacích kurzov 8

4.1.3 Organizovanie výstav a súťaží 9

4.1.4 Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach 9

4.1.5 Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom 10

4.1.6 Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia 10

4.1.7 Koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva 11

4.1.8 Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov 11

4.1.9 Budovanie školských a ukážkových včelníc 12

4.1.10 Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou 13

4.2 Kontrola varroázy 13

4.2.1 Pomoc na úhradu nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy 13

4.2.2 Pomoc na úhradu nákladov spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy 14

4.2.3 Pomoc na úhradu nákladov na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi 14

4.2.4 Pomoc na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy 15

4.2.5 Pomoc na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor 15

4.3 Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev 16

4.3.1 Pomoc na úhradu nákladov na zariadenie na sezónny presun včelstiev 16

4.3.2 Starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť 16

4.3.3 Pomoc na vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín 17

4.3.4 Nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu. 17

4.4 Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu 18

4.5 Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev 19

4.5.1 Pomoc na nákup včelích matiek kranskej včely 19

4.5.2 Pomoc na založenie a prevádzku testovacích staníc 19

4.5.3 Pomoc na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov 20

4.6 Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov 21

5. KONTROLY 21

6. UCHOVÁVANIE A OCHRANA DOKLADOV 22

7. KONTAKTY 22

8. PRÍLOHY 22

1. ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA

 

 • NARIADENIE RADY (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v platnom znení
 • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami v platnom znení (ďalej len nariadenie č. 917/2004)

Uvedené nariadenia Európskej únie je možné nájsť na webovej stránke Úradného vestníka EÚ:

http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

 

 • NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 31/2011 Z. z. z 2. februára 2011 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (ďalej len „nariadenie č. 31/2011“)
 • ZÁKON č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2007“)
 • ZÁKON č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967“)

 

2. DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY

 

Pre účely tohto metodického postupu sa rozumie:

Žiadateľ o pomoc (ďalej len „žiadateľ): včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 10 % včelárov a zastupuje včelárov, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení

Prijímateľ pomoci: včelár, včelárska organizácia, alebo iný oprávnený subjekt, ktorý prostredníctvom žiadateľa žiada o pomoc

Včelár: fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná v centrálnom registri včelstiev

Podporné obdobie: obdobie od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2013

 

3. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

 

 • Na základe národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010/2011 až 2012/2013 bola pre podporný rok 2012/2013 schválená pomoc pre SR v nasledovnom rozsahu:
  pomoc zo zdrojov EÚ: 634 582,00 €
  pomoc zo zdrojov SR: 634 582,00 €
  spolu k dispozícii: 1 269 164,00 €. Pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi možno poskytnúť pri vykonávaní nasledovných opatrení:
 • technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“)
 • kontrola varroázy
 • racionalizácia sezónneho presunu včelstiev
 • podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
 • obnova stavu včelstiev
 • spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov.

 

 • Žiadateľ zhromažďuje požiadavky jednotlivých prijímateľov pomoci ktorých združuje, alebo zastupuje a podáva hromadnú žiadosť o poskytnutie pomoci za všetkých prijímateľov pomoci na tlačive podľa vzoru v prílohe č. 1.

3.1 Oprávnenosť výdavkov

 • Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov všeobecne platia nasledujúce zásady:

– výdavky musia byť nevyhnutné pre realizáciu podporovanej akcie, musia mať preukázateľnú väzbu na podporovanú akciu a musia byť vynaložené v súlade s podmienkami národného programu

– výdavky musia byť použité efektívne

– výdavky musia byť vynaložené v priebehu podporného obdobia; výdavky vzniknuté pred začiatkom a po skončení podporného obdobia nemôžu byť preplatené

– výdavky musia byť skutočné, preukázateľné, identifikovateľné a doložené účtovnými dokladmi

 • Ak sa pomoc viaže k preukázateľným oprávneným nákladom za nákup tovarov a služieb, výška pomoci závisí od oprávnenosti prijímateľa pomoci na nárok odpočtu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“):

– prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH (doložené čestným vyhlásením): DPH je oprávneným výdavkom a za základ pre stanovenie pomoci sa berie celková uhradená suma vrátane DPH

– prijímateľ pomoci je platiteľom DPH, ale v aktuálnom znení zákona si nemôže nárokovať vrátenie DPH (doložené čestným vyhlásením): DPH je oprávneným výdavkom a za základ pre stanovenie pomoci sa berie celková uhradená suma vrátane DPH

– prijímateľ pomoci je platiteľom DPH, ale v aktuálnom znení zákona je povinný krátiť DPH na vstupe (doložené dokladom alebo čestným vyhlásením o krátení DPH): oprávneným výdavkom je časť DPH v pomere kráteného DPH na vstupe a za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH zvýšená o DPH vynásobenú koeficientom krátenia

– prijímateľ pomoci je platiteľom DPH a uplatňuje si odpočet DPH: za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH

 • Každý oprávnený náklad musí byť riadne doložený účtovným dokladom, prípadne aj podkladom pre vytvorenie tohto účtovného dokladu (zmluvou či objednávkou). Na účtovnom doklade môžu byť uvedené len tie položky, na ktoré je žiadaná pomoc (doklady, na ktorých okrem podporovaných položiek budú aj položky napr. „rodinného nákupu“ nebudú akceptované). Pre posúdenie či daný účtovný prípad spadá do podporného obdobia je rozhodujúci dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu. Účtovný doklad musí obsahovať:

– označenie účtovného dokladu

– obsah účtovného prípadu

– peňažnú čiastku alebo údaj o množstve a cene

– dátum vytvorenia dokladu

– dátum uskutočnenia účtovného prípadu ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu

– podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad alebo odtlačok pečiatky organizácie

Druhy účtovných dokladov:

– pokladničný doklad s konkrétnym názvom tovaru alebo služby (doklady s všeobecnými názvami typu „včelárske potreby“ nebudú akceptované)

– faktúra s príslušným dokladom o úhrade (predfaktúra ako účtovný doklad nebude akceptovaná)

– zúčtovacia a výplatná listina pre osobné výdavky

– cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty a ostatné cestovné doklady
Doklady preukazujúce skutočné zaplatenie výdavkov:

– kompletne vyplnený príjmový pokladničný doklad, vrátane čísla dokladu, pod ktorým je evidovaný v účtovníctve predávajúceho

– výpis z bankového účtu pri bezhotovostnej platbe

– doklad o zápočte vzájomných záväzkov a pohľadávok

3.2 Žiadosť o poskytnutie pomoci

 • Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č. 1 predkladá žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) do 31. júla 2012 na podporné obdobie. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa, s uvedením mena a funkcie.
 • K žiadosti o schválenie pomoci žiadateľ prikladá:

– kópiu stanov žiadateľa,

– ročný program rozvoja včelárstva podľa prílohy č. 2,

 • kópiu zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
 • potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
 • potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je proti žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie, nie staršie ako tri mesiace,
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nie staršie ako tri mesiace,
 • vyhlásenie žiadateľa, že mu na ten istý účel nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.

 

3.3 Žiadosť o vyplatenie pomoci

 

 • Žiadosť o vyplatenie pomoci podľa prílohy č. 3 spolu s prílohami a príslušnými dokladmi predkladá žiadateľ platobnej agentúre po vykonaní opatrení do 30. júna 2013 pre opatrenia vykonané do 31. mája 2013. Pre opatrenia vykonané od 1. júna 2013 do 31. augusta 2013 predkladá žiadateľ žiadosť o vyplatenie pomoci do 31. augusta 2013. Žiadosť musí byť riadne vyplnená vo všetkých relevantných poliach a podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa, s uvedením mena a funkcie.
 • Rozhodujúci dátum pre posúdenie dátumu vykonania opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.
 • Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci. Presun finančných limitov medzi jednotlivými opatreniami je možný, len ak presun na základe žiadosti schváli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

K žiadosti o vyplatenie pomoci žiadateľ v zmysle § 9 ods. 5 nariadenia č. 31/2011 prikladá:

– zoznam vzdelávacích aktivít podľa prílohy č. 4, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. a) až b) nariadenia č. 31/2011,

– prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 5, s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla a správu zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 31/2011,

– prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 6, s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla, správu zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém a kópiu dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie organizujúcej kurz, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 7, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch spojených s organizovaním výstavy a súťaže, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 8, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch spojených s účasťou na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 9, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, u publikácií s uvedením počtu výtlačkov a názvu publikácie, jeden kus z každej vydanej publikácie a kópiu dokladov o nákladoch spojených publikačnou, osvetovou a propagačnou činnosťou, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 10, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch na nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 11, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch na koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 12, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch na zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 13, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s budovaním školských a ukážkových včelníc, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 14, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s ochranou včelstiev pred voľne žijúcou zverou, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o počte a druhu použitých prostriedkov a prípravkov podľa prílohy č. 15, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením podľa prílohy č. 16, kópiu osvedčenia o školení osoby, ktorá ošetrenie vykonala, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 31/2011

– informáciu o počte prehliadnutých včelstiev poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi podľa prílohy č. 18, kópiu poverenia od príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie varroázy s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 20, kópiu dokladov o úhrade nákladov, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. d),

– informáciu o počte a druhu prostriedkov na kontrolu invadovanosti roztočom Varroa destructor s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 21, kópiu dokladov o nákladoch, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. e),

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 22, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópie dokladov o úhrade nákladov, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s údajom o počtoch kočujúcich včelstiev a rozpisom nákladov podľa prílohy č. 23, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópie kočovného preukazu potvrdeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a kópie dokladov o nákladoch, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s údajmi o projekte podľa prílohy č. 25, priebežnú alebo záverečnú správu projektu, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 26, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch spojených s nákupom zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o druhu analýz medu podľa prílohy č. 27, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória a schválených medzinárodných laboratórií, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c)

– informáciu o zakúpených včelích matkách podľa prílohy č. 28, doklady, preukazujúce nákup včelích matiek od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely podľa prílohy č. 29, kópiu dokladov o kúpe včelích matiek, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 30, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených so založením a prevádzkou testovacej stanice, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o počte zakúpených nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 31, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely, doklad o zakúpení novej úľovej zostavy na ich osadenie, doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov a čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. c)

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 33, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s realizáciou výskumného projektu, ak ide o pomoc podľa § 8 ods. 1 nariadenia č. 31/2011

 

4. PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM

4.1 Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam

 

Pomoc v rámci opatrenia „Technická pomoc včelárom“ možno poskytnúť na:

a) organizovanie prednášok a seminárov,

b) organizovanie vzdelávacích kurzov,

c) organizovanie výstav a súťaží,

d) účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach,

e) publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,

f) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia,

g) koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva,

h) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov,

i) budovanie školských a ukážkových včelníc,

j) ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou.

 

4.1.1 Organizovanie prednášok a seminárov

Prijímateľ pomoci: usporiadateľ vzdelávacej aktivity

Výška pomoci:

do 300 EUR za prednášku alebo seminár

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– vzdelávacia aktivita je zameraná na tému uvedenú v prílohe nariadenia č. 31/2011,

– vzdelávacia aktivita je vykonaná lektormi a učiteľmi včelárstva, schválenými Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok, alebo odborníkmi v oblasti včelárstva, schválenými žiadateľom,

– vzdelávacia aktivita je vykonaná za účasti najmenej dvadsiatich včelárov alebo žiakov základných škôl, stredných odborných škôl s poľnohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zameraním alebo centier voľného času,

– minimálna doba trvania: najmenej 2 vzdelávacie jednotky (1 vzdelávacia jednotka = 60 minút)

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 5, s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla

– správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém v listinnej alebo elektronickej podobe

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam vzdelávacích aktivít podľa prílohy č. 4

4.1.2 Organizovanie vzdelávacích kurzov

Prijímateľ pomoci: usporiadateľ vzdelávacej aktivity

Výška pomoci:

– do 800 EUR na jednodňový vzdelávací kurz

– do 1600 EUR na viacdňový vzdelávací kurz

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– vzdelávací kurz je vykonaný akreditovanou inštitúciou v oblasti včelárstva,

– vzdelávací kurz je vykonaný za účasti najmenej dvadsiatich včelárov,

– minimálna doba trvania:

– jednodňový kurz trvá najmenej 8 vzdelávacích jednotiek,

– viacdňový trvá najmenej 16 vzdelávacích jednotiek

(1 vzdelávacia jednotka = 60 minút)

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 6, s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity vykonala,

– správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém v listinnej alebo elektronickej podobe,

– kópia dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie organizujúcej kurz.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam vzdelávacích aktivít podľa prílohy č. 4

4.1.3 Organizovanie výstav a súťaží

Prijímateľ pomoci: organizátor výstavy alebo súťaže

Výška pomoci:

– do 80 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú:

– účastnícky (registračný) poplatok,

– náklady na výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

– náklady za zavedenie a spotrebu médií (elektrická energia, voda),

– prenájom výstavných priestorov,

– doprava a poistenie exponátov,

– vzorky včelích a včelárskych produktov určených na ochutnávky,

– materiál na prípravu súťažných exponátov,

– ceny a reprezentačný materiál, a to najviac 330 eur za podporný rok,

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s organizovaním výstavy alebo súťaže

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 7, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s akciou za ktorú sa žiada pomoc

– kópie dokladov o nákladoch spojených s organizovaním výstavy alebo súťaže

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam akcií na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením dátumu konania, názvu akcie, organizátora, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe)

4.1.4 Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach

Prijímateľ pomoci: organizácia vysielajúca zástupcov na vzdelávacie, odborné a prezentačné podujatie

Výška pomoci:

– do 80 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú:

– registračný poplatok,

– cestovné náhrady za účasť zástupcov včelárskych združení na zahraničných podujatiach

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s účasťou zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia z podujatia podľa prílohy č. 8, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s akciou za ktorú sa žiada pomoc,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam akcií na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením dátumu konania, názvu akcie, vysielajúcej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe)

4.1.5 Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

Prijímateľ pomoci: subjekt zabezpečujúci publikačnú osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom

Výška pomoci:

– do 60 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, brožúr a odborných časopisov,

– tvorbu inštruktážnych filmov,

– správu webových stránok,

– získavanie, udržiavanie a prezentáciu priestorov a exponátov súvisiacich s históriou včelárstva

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s uvedením počtu výtlačkov a názvu publikovaného materiálu podľa prílohy č. 9, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s akciou za ktorú sa žiada pomoc,

­ jeden kus z každej vydanej publikácie

– kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam akcií/publikácií na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením subjektu, ktorý publikačnú, osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom zabezpečoval, dátumu konania a názvu akcie, názvu a počtu výtlačkov publikácií, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.1.6 Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia

Prijímateľ pomoci: včelárske združenia

Výška pomoci:

– do 60 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– technické zariadenie a vybavenie pre včelárske združenia

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenie

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– rozpis nákladov podľa prílohy č. 10, uvádzajúci počet a druh zakúpenej audiovizuálnej techniky

– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej a audiovizuálnej techniky

– záväzok, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam včelárskych združení, s uvedením dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.1.7 Koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

Prijímateľ pomoci: organizácia zabezpečujúca koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

Výška pomoci:

– do 80 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– telekomunikačné poplatky,

– prenájom a zariadenie kancelárskych priestorov; pri cene vyššej ako 100 eur je žiadateľ povinný doložiť prieskum trhu s tromi cenovými ponukami a dokladom preukazujúcim výber najnižšej cenovej ponuky,

– odmeny pre odborných poradcov,

– režijné náklady na prevádzku kancelárskeho priestoru,

– nákup kancelárskych potrieb,

– výpočtovú, dokumentačnú a meraciu techniku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 11, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

– kópia dokladov o nákladoch spojených s koordináciou odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam nákladových položiek, s uvedením dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.1.8 Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov

Prijímateľ pomoci: subjekt financujúci nákup technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov

Výška pomoci:

– do 35 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú:

– náklady na technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov, najmä:

– zariadenie na vytáčanie medu – medomet,

– miešačka alebo pastovacie zariadenie,

– odviečkovacie zariadenie,

– dekantačná nádoba,

– čerpadlo,

– tepelná komora,

– nádoba umožňujúca miešanie, temperovanie medu,

– plnička medu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov

– prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich piatich rokoch pomoc na nákup technických pomôcok a zariadení rovnakého druhu

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch so zabezpečením technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov

– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

– záväzok, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa

– preklad účtovných dokladov

– u platby v cudzej mene prepočet cudzej meny na euro

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.1.9 Budovanie školských a ukážkových včelníc

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri budovaní školskej a ukážkovej včelnice

Výška pomoci:

do výšky 70 % oprávnených nákladov

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– projektovú dokumentáciu,

– vybudovanie školských a ukážkových včelníc,

– technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,

– zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,

– ochranné včelárske pomôcky,

– zabezpečenie ochrany pozemku,

– výučbové a didaktické pomôcky.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na budovanie školskej a ukážkovej včelnice

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 13, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na budovanie školskej alebo ukážkovej včelnice

– kópia dokladov o nákladoch spojených s budovaním školskej alebo ukážkovej včelnice

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa

– preklad účtovných dokladov

– u platby v cudzej mene prepočet cudzej meny na euro

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.1.10 Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri zabezpečovaní ochrany včelstiev pred voľne žijúcou zverou

Výška pomoci:

do výšky 50 % oprávnených nákladov

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 14, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou

– kópia dokladov o nákladoch spojených s ochranou včelstiev pred voľne žijúcou zverou

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

 

4.2 Kontrola varroázy

Podporou v rámci opatrenia kontrola varroázy je pomoc na úhradu nákladov

a) na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy,

b) spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,

c) na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi,

d) na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,

e) na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor.

4.2.1 Pomoc na úhradu nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe liečebných a preventívnych prostriedkov a prípravkov na liečbu varroázy

Výška pomoci:

do 80 % nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze

Pri viacerých prípravkoch s rovnakou účinnou látkou a rovnakou účinnosťou môže byť ako referenčná cena pre výpočet pomoci stanovená cena najlacnejšieho prípravku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze

– liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky musia byť povolené v Slovenskej republike (zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv)

– dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na distribúciu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte a druhu nakúpených prostriedkov a prípravkov podľa prílohy č. 15

– kópia dokladov o nákladoch na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.2.2 Pomoc na úhradu nákladov spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy

Prijímateľ pomoci: osoba ktorá vykonala ošetrenie včelstiev

Výška pomoci:

do 0,64 EUR na jedno ošetrené včelstvo

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– ošetrenie včelstiev musí byť vykonané v období za ktoré sa poskytuje pomoc

– ošetrenie včelstiev musí byť potvrdené podpisom včelára, u ktorého bolo ošetrenie vykonané

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením povoleným v Slovenskej republike podľa prílohy č. 16, s podpismi včelárov u ktorých bolo ošetrenie vykonané,

– kópia osvedčenia o školení na ošetrovanie včelstiev aerosólom, alebo iným technologickým zariadením povoleným v SR.

Prílohy predkladané základnou organizáciou:

– zoznam osôb, ktoré vykonávali ošetrovanie včelstiev v ZO podľa prílohy č. 17, s uvedením počtu ošetrených včelstiev členov ZO

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, počtu ošetrených včelstiev a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.2.3 Pomoc na úhradu nákladov na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi

Prijímateľ pomoci: úradný veterinárny lekár alebo úradný veterinárny asistent, ktorý vykonal prehliadky včelstiev

Výška pomoci:

do 0,80 EUR na jedno prehliadnuté včelstvo

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– prehliadky včelstiev musia byť vykonané v období za ktoré sa poskytuje pomoc

– pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“

– prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom včelára, u ktorého bola vykonaná

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa prílohy č. 18 s podpismi včelárov u ktorých bola prehliadka vykonaná

– kópia poverenia od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Prílohy predkladané základnou organizáciou:

– zoznam osôb, ktoré vykonávali prehliadky včelstiev v ZO podľa prílohy č. 19, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev členov ZO

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, počtu prehliadnutých včelstiev a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.2.4 Pomoc na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

Výška pomoci:

do 70 % nákladov na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

– prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich piatich rokoch na nákup kompresora ak žiada o pomoc na nákup kompresora alebo v predchádzajúcich troch rokoch na nákup aerosólového vyvíjača ak žiada o pomoc na nákup aerosólového vyvíjača

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie varroázy s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 20, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

– kópia dokladov o nákladoch na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

– záväzok, že si kompresor na ktorý požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov a aerosólový vyvíjač, alebo iný certifikovaný technický prostriedok najmenej tri roky

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.2.5 Pomoc na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Výška pomoci:

do 70 % nákladov na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na nákup monitorovacích podložiek a príslušenstva pre kontrolu invadovanosti včelstiev v množstve 1 ks na 10 včelstiev.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor,

– kópia dokladov o nákladoch na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor,

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

 

4.3 Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

Pomoc v rámci opatrenia „Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ možno poskytnúť na

a) úhradu nákladov na zariadenie na sezónny presun včelstiev,

b) starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť,

c) vypracovanie a realizáciu projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín,

d) nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.

4.3.1 Pomoc na úhradu nákladov na zariadenie na sezónny presun včelstiev

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe zariadenia na kočovanie včelstiev

Výška pomoci:

do 35 % z nákupnej ceny zariadenia na kočovanie včelstiev, najviac však 3 300 EUR za podporné obdobie

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zariadenie na kočovanie včelstiev

– prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na kočovanie včelstiev v predchádzajúcich piatich rokoch

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 22, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na sezónny presun včelstiev

– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na sezónny presun včelstiev

– záväzok, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.3.2 Starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť

Prijímateľ pomoci:

– včelár, ktorý v podpornom období presúval včelstvá na sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť

Výška pomoci do:

a) 3,00 EUR na sezónny presun včelstva a

b) 35 % z nákupnej ceny zariadenia na úpravu sezónneho stanovišťa, najviac však 330 EUR za podporné obdobie

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– pomoc podľa písmena a) môže byť poskytnutá na včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo kočujúce včelstvo v priebehu včelárskej sezóny presunuté

– u pomoci podľa písmena b) predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zariadenie na úpravu sezónnych stanovíšť

– u pomoci podľa písmena b) prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na úpravu kočovných stanovíšť v predchádzajúcich piatich rokoch

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s počtom kočujúcich včelstiev podľa prílohy č. 23 a, ak žiada o pomoc podľa písm. b), s rozpisom nákladov a zdôvodnením ktorým jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na úpravu sezónnych stanovíšť,

– kópia kočovného preukazu potvrdeného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, alebo kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS

– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na úpravu sezónnych stanovíšť, ak žiada o pomoc podľa písm. b)

– záväzok, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov, ak žiada o pomoc podľa písm. b)

– ak prijímateľ, žiadajúci o pomoc podľa písm. b) nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané základnou organizáciou:

– zoznam kočujúcich včelárov – členov ZO, podľa prílohy č. 24, s uvedením čísla z registra včelstiev, celkového počtu včelstiev a počtu kočujúcich včelstiev

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, počtu kočujúcich včelstiev a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.3.3 Pomoc na vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín

Prijímateľ pomoci:

– autor a realizátor projektu

Výška pomoci:

– do 1600 EUR za vypracovanie a realizáciu projektov

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– návrh projektu musí byť schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“). Návrhy projektov sa prostredníctvom žiadateľa predkladajú ministerstvu na schválenie v termíne do 31. júla 2012

– žiadateľ najneskôr do 31. júla 2013 predložil ministerstvu priebežnú alebo záverečnú správu projektu

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informáciu s údajmi o projekte podľa prílohy č. 25

– priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa

4.3.4 Nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.

Prijímateľ pomoci:

– subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

Výška pomoci:

– do 35 % z nákupnej ceny zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu, najviac však 330 EUR za podporné obdobie

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zariadenie na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu,

– prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia v predchádzajúcich piatich rokoch

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 26, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

– záväzok, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

 • zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

 

4.4 Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

 

Pomoc v rámci opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu možno poskytnúť na

– diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede,

– analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „Slovenský med“,

– analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží,

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady za analýzy medu

Výška pomoci:

– do 80 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu členského štátu Európskej únie (ďalej len “referenčné laboratórium”, ak sa jedná o diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede

– do 100 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak sa jedná o analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „Slovenský med“, ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu

– do 100 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak sa jedná o analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy medu

– pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 27, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbory medu

– kópia dokladov o nákladoch na rozbory medu

– kópia protokolov o rozboroch z referenčného laboratória alebo schváleného medzinárodného laboratória,

– ak fakturovaná čiastka za rozbory je vrátane DPH a prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením počtu a druhu rozborov, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

 

4.5 Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev

Pomoc v rámci opatrenia na obnovenie stavu včelstiev možno poskytnúť na

– nákup včelích matiek kranskej včely a rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu,

– založenie a prevádzku testovacích staníc,

– nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov, ktorí počas posledných piatich rokov nechovali včely a absolvovali školenie pre začínajúcich včelárov.

4.5.1 Pomoc na nákup včelích matiek kranskej včely

Prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpi včelie matky od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie

Výška pomoci:

do 10 EUR na kúpenú voľne spárenú včeliu matku,

do 15 EUR na kúpenú inseminovanú včeliu matku,

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek na ktoré je žiadaná pomoc

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 28, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek,

– doklady, preukazujúce nákup včelích matiek od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu podľa prílohy č. 29

– kópia dokladov o zakúpení včelích matiek a kópia evidenčného lístku včelej matky

Prílohy predkladané žiadateľom:

– aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, počtu zakúpených včelích matiek s rozdelením na voľne spárené a inseminované, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.5.2 Pomoc na založenie a prevádzku testovacích staníc

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady na založenie a prevádzku testovacej stanice

Výška pomoci:

do 80 % oprávnených nákladov na založenie a prevádzku testovacej stanice

Za oprávnené náklady sa považujú:

– technické pomôcky a zariadenia potrebné na testovanie včelstiev,

– pozorovaciu a výpočtovú techniku,

– fototechniku,

– ochranu proti lesnej zveri,

– kontrolu testovacích staníc a plemenných chovov,

– kalibráciu technických prostriedkov používaných pri testovaní,

– ochranné a dezinfekčné prostriedky.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na založenie a prevádzku testovacej stanice

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 30, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na založenie a prevádzku testovacej stanice

– kópia dokladov o nákladoch spojených so založením a prevádzkovaním testovacej stanice

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– aktuálny zoznam registrovaných testovacích staníc

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

4.5.3 Pomoc na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov

Prijímateľ pomoci: začínajúci včelár, ktorý počas posledných piatich rokov nechoval včely a absolvoval školenie pre začínajúcich včelárov

Výška pomoci:

do 80 % oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie

– prijímateľ pomoci musí byť začínajúci včelár, ktorý počas posledných piatich rokov nechoval včely a absolvoval školenie pre začínajúcich včelárov

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte zakúpených včelstiev, s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 31, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie,

– doklady, preukazujúce nákup včelstiev podľa prílohy č. 32

– kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev, potvrdeného RVPS

– doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely,

– doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov

– čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely

– kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie

– doklad o prieskume trhu na nákup nových úľov s najmenej tromi cenovými ponukami

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

 

4.6 Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

Pomoc v rámci opatrenia spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov (ďalej len “riešiteľská organizácia”) možno poskytnúť na projekty v

– šľachtení a ochrane genetických zdrojov autochtónnej domácej včely a podpore zavedenia a vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,

– uplatňovaní ozdravovacích metód a spôsobe ošetrovania včelstiev zavedením a vedením evidencie stanovíšť včelstiev,

– kvalitatívnej charakteristike a autentifikácii včelích produktov,

– zdravotnom účinku včelích produktov,

– opeľovacej činnosti včiel a ich vplyvu na zvyšovanie úrod technických plodín.

Prijímateľ pomoci:

– riešiteľská organizácia

Výška pomoci:

– do 80 % nákladov na realizáciu výskumného projektu

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– návrh projektu musí byť schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Návrhy projektov s predpokladaným rozpočtom na ich realizáciu predkladá riešiteľská organizácia prostredníctvom žiadateľa na posúdenie predkladajú ministerstvu na schválenie v termíne do 31. júla 2012

– žiadateľ najneskôr do 31. júla 2013 predloží ministerstvu priebežnú alebo záverečnú správu projektu

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vypracovanie a realizáciu projektu

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 33, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na projekt

– priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaný priama spojitosť všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s projektom

– kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu

– ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

 

5. KONTROLY

Organizačné útvary platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a orgány Európskej únie sú oprávnené, a to aj bez ohlásenia, vykonávať kontroly na mieste u žiadateľov o pomoc a prijímateľov pomoci. Kontroly sú zamerané na overenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadostiach podávaných platobnej agentúre, preskúmanie dodržiavania podmienok a záväzkov a overenie oprávnenosti poskytnutia pomoci. Pokiaľ doklady u kontrolovaných subjektov nepostačujú k riadnemu vykonaniu kontroly, kontrolný orgán môže požadovať doručenie alebo zaslanie potrebných doplňujúcich podkladov. Kontrolný orgán má právo vstúpiť počas kontroly do priestorov kontrolovanej osoby a nahliadnuť do všetkých dokladov a účtov. Kontrolovaný subjekt alebo jeho zástupca je povinný kontrolu strpieť, byť pri nej prítomný a podať príslušné informácie a záznamy. Výsledky kontrol sú predkladané v písomnej forme a sú kontrasignované kontrolovanou osobou.

 

6. UCHOVÁVANIE A OCHRANA DOKLADOV

Žiadateľ aj prijímateľ pomoci je povinný ukladať, uchovávať a chrániť pred zničením, poškodením, zneužitím, stratou alebo odcudzením všetky doklady súvisiace s vyplatenou pomocou po dobu najmenej 5 rokov. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom o účtovníctve.

 

7. KONTAKTY

Sekcia organizácie trhu

Odbor živočíšnych komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

 

Ing. Jaromír Krejčí

e-mail: jaromir.krejci@apa.sk

tel.: 0918 612 192

Ing. Jozef Spinčiak

e-mail: jozef.spinciak@apa.sk

tel.: 0918 612 202

 

8.PRÍLOHY

Príloha č. 1:

Žiadosť o poskytnutie pomoci

Príloha č. 2:

Ročný program rozvoja včelárstva

Príloha č. 3:

Žiadosť o vyplatenie pomoci

Príloha č. 4:

Zoznam vzdelávacích aktivít

Príloha č. 5:

Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár

Príloha č. 6:

Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – kurz

Príloha č. 7:

Organizovanie výstavy / súťaže

Príloha č. 8:

Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach

Príloha č. 9:

Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

Príloha č. 10:

Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenie

Príloha č. 11:

Koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

Príloha č. 12:

Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov

Príloha č. 13:

Budovanie školských a ukážkových včelníc

Príloha č. 14:

Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou

Príloha č. 15:

Nákup prostriedkov na prevenciu alebo liečenie varroázy

Príloha č. 16:

Ošetrenie včelstiev aerosólom

Príloha č. 17:

Ošetrenie včelstiev aerosólom – súhrn za základnú organizáciu

Príloha č. 18:

Prehliadka včelstiev

Príloha č. 19:

Prehliadky včelstiev – súhrn za základnú organizáciu

Príloha č. 20:

Nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných technických prostriedkov na liečenie varroázy

Príloha č. 21:

Nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Príloha č. 22:

Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev

Príloha č. 23:

Starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev

Príloha č. 24:

Starostlivosť o sezónne stanovištia – súhrn za základnú organizáciu

Príloha č. 25:

Racionalizácia kočovania včelstiev – projekty

Príloha č. 26:

Zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

Príloha č. 27:

Úhrada nákladov na analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

Príloha č. 28:

Nákup včelích matiek

Príloha č. 29:

Nákup včelích matiek – preberací protokol

Príloha č. 30:

Založenie a prevádzka testovacích staníc

Príloha č. 31:

Nákup nových včelstiev a nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov

Príloha č. 32:

Nákup včelstiev – preberací protokol

Príloha č. 33:

Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

Všetky potrebné prílohy sú súčasťou týchto kompletných dokumentov :

Metodický postup-na-rok-2012-13-pre-poskytovanie-pomoci-na-vykonavanie-opatreni-na-zlepsenie-podmienok-pre-produkciu-a-obchodovanie-s-vcelimi-produktm.doc

Metodický postup-na-rok-2012-13-pre-poskytovanie-pomoci-na-vykonavanie-opatreni-na-zlepsenie-podmienok-pre-produkciu-a-obchodovanie-s-vcelimi-produktm.pdf

2 myšlienky k článku “Metodický postup pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2012/2013”
 1. Chcem sa opýtyť či môžem dostať finančnú pomoc do výšky 35% na nákup medometu.Som včelárom 30 rokov v Banskej Štiavnici a chcem si kúpiť 4-rámikový medomet nakolko starý je už dost opotrebovaný .Ďakujem za poradenie Palášthy M.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

47 − = 39

error: Obsah je nedostupný !!!