Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Ozdravením chovov sa zlepší zdravotný stav, znížia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpečí sa optimálne opelenie poľnohospodárskych kultúr a ostatných rastlín. Program eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na základe analýzy dosiahnutých výsledkov sa upravuje.

NÁRODNÝ PROGRAM ERADIKÁCIE MORU VČELIEHO PLODU NA ROK 2013

 1. Cieľ programu

 2. Zákonné právomoci

 3. Kritériá

3. 1. Epizootologická situácia na Slovensku

3. 2.Analýza odhadovaných nákladov na rok 2013

3. 3. Trvanie národného programu eradikácie moru včelieho plodu

3. 4. Vykonávanie veterinárnych kontrol v rámci programu monitoringu moru včelieho plodu

3. 5. Opis a vymedzenie geografickej oblasti, v ktorej sa bude program uplatňovať

3. 6. Hlásenie všetkých podozrivých alebo potvrdených ohnísk v sledovanej oblasti

3. 7. Kontrola

3. 8. Premiestňovanie včelstiev 3. 9. Odber a zasielanie vzoriek

 1. 10. Opatrenia pri potvrdení moru včelieho plodu

 2. Diagnostika

 3. Pravidlá náhrady strát včelárom Príloha č.1

Vzor „Sprievodný doklad na premiestnenie včelstiev v rámci Národného programu eradikácie moru včelieho plodu v Slovenskej republike na rok 2013

Príloha č. 2

Vzor „Potvrdenie o vykonaní klinickej prehliadky včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu“

 1. Cieľ programu

Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Ozdravením chovov sa zlepší zdravotný stav, znížia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpečí sa optimálne opelenie poľnohospodárskych kultúr a ostatných rastlín. Program eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na základe analýzy dosiahnutých výsledkov sa upravuje.

 1. Zákonné právomoci

Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z o požiadavkách na zdravie zvierat

pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí

z tretích krajín v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 206/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev

Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddiely I smernice 90/425/EHS, a na dovoz do spoločenstva v platnom znení

Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 70/2001 v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009,ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1069/2009“)- odkaz (Úradný vestník EÚ L 300 zo 14.11.2009)

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

 1. Kritériá

  1. Epizootologická situácia na Slovensku

Počty včelstiev v roku 2004 bolo približne 224 641 včelstiev na Slovensku. Nasledujúci rok sa počet včelstiev zvýšil na 276 518 a v roku 2006 bol zaznamenaný pokles včelstiev o 30 259 v porovnaní s rokom 2005.

Nakoľko databáza pre centrálny register včelstiev bola vytvorená až v roku 2007, počty včelstiev za predchádzajúce obdobie nie sú presné. V roku 2008 bolo v centrálnom registri včelstiev zaevidovaných 221 146 včelstiev, v roku 2009 bolo v centrálnom registri včelstiev zaevidovaných

227 419 včelstiev, v roku 2010 bolo registrovaných 252 485 včelstiev a v roku 2011 247 138 včelstiev.

   1. Porovnanie výskytu aktívnych ohnísk moru včelieho plodu (ďalej len „ohnísk“) v jednotlivých rokoch pre zavedením Národného programu monitoringu moru včelieho plodu na roky 2008 – 2009.

Najnižší výskyt ohnísk bol v roku 1981 (12 ohnísk). Nasledoval vzostup počtu ohnísk MVP. V roku 1989 boli vykonané rozsiahle klinické prehliadky včelstiev na účely zistenia aktuálnej nákazovej situácie MVP a bolo zistených celkovo 179 ohnísk. Najvyšší počet ohnísk 192 bol v roku 1994. Zdravotná situácia bola natoľko vážna, že v roku 1994 bola založená expertná skupina, ktorej cieľom bolo riešiť kritickú situáciu v chove včiel.

Rok

Počet ohnísk

2004

30

2005

38

2006

55

2007

121

   1. Porovnanie výskytu aktívnych ohnísk MVP v priebehu realizácie Národného programu monitoringu moru včelieho plodu na roky 2008 – 2009 a v priebehu realizácie Národného eradikačného programu moru včelieho plodu v roku 2010, 2011 a 2012.

Početohnísk

30. 6. 2008

31.12.2008

30. 6. 2009

31.12.2009

30.6.2010

31.12.2010

30.9.2011

31.10.2012

132

163

90

77

84

67

99

89

3.2. Analýza odhadovaných nákladov na rok 2013

Vyšetrenie

Predpokladaný počet vzoriek

Jednotkové náklady (EUR)

Celkové náklady (EUR)

Klinické vyšetrenie včelstiev

250 000

0,66

165 000

Bakteriologické vyšetrenie včelích plástov

1000

16,30

16 300

Bakteriologické vyšetrenie meliva

500

16,30

8 150

 1. Trvanie národného programu Eradikácie MVP (ďalej len „program eradikácie MVP“)

Program eradikácie MVP bude realizovaný v období jedného roku, v prípade nepriaznivej epizootologickej situácie bude realizovaný aj v nasledujúcom období.

 1. Vykonávanie veterinárnych kontrol v rámci programu monitoringu MVP

Za vykonávanie veterinárnych kontrol je zodpovedná Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Veterinárne kontroly budú vykonávané prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov, poverených asistentov úradných veterinárnych lekárov a poverených súkromných veterinárnych lekárov v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z.

 1. Opis a vymedzenie geografickej oblasti, v ktorej sa bude program uplatňovať

Program monitoringu MVP sa bude uplatňovať na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

 1. Hlásenie všetkých podozrivých alebo potvrdených ohnísk v sledovanej oblasti

 • súlade s § 20 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat, uvedených v prílohách č. 4 a 5 je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt chorôb.

Podľa § 37 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2007 Z.z. vlastník a držiteľ je povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy bezodkladne každé podozrenie na chorobu, úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie.

 1. Kontrola

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“) zabezpečí klinické vyšetrenie všetkých včelstiev na prítomnosť MVP vo svojej pôsobnosti 1x ročne jedným

z nasledujúcich spôsobov:

 1. klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných veterinárnych lekárov v rámci jarných prehliadok včelstiev v termíne od 1. apríla do 10. mája príslušného kalendárneho roka,

 2. klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných veterinárnych lekárov v termíne od 1. júna do 30. augusta príslušného kalendárneho roka,

 3. klinické prehliadky vykonajú úradní veterinárni lekári z príslušnej RVPS alebo poverení súkromní veterinárni lekári v termíne od 1. apríla do 10. mája príslušného kalendárneho roka alebo od 1. júna do 30. augusta príslušného kalendárneho roka .

 1. Premiestňovanie včelstiev

Príslušná RVPS, v pôsobnosti ktorej majú včelstvá trvalé stanovište, po preverení nákazovej situácie v miestach určenia zadaných vlastníkom alebo držiteľom zvierat vydáva na premiestnenie včelstiev sprievodný doklad. Vzor sprievodného dokladu tvorí prílohu tohto programu. K premiestneniu včelstiev alebo ich súčastí je zároveň potrebné oboznámiť pred vydaním sprievodného dokladu všetky príslušné RVPS na územie ktorých sa majú včelstvá alebo ich súčasti premiestniť. Ak dôjde k zmene v nákazovej situácii v chovoch včiel v mieste trvalého alebo prechodného stanovišťa včelstiev ako aj v mieste, kam sa majú včelstvá, resp. ich súčasti premiestniť, úradný veterinárny lekár príslušnej RVPS zruší písomný súhlas, ktorý vydal.

Zakazuje sa:

 1. premiestňovať včelstvá a ich súčastí v prípade pozitívneho vyšetrenia meliva až do vylúčenia MVP

 2. premiestňovať včelstvá a ich súčasti do ohnísk a ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP
 3. premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP

bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára.

 1. výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS
 1. Odber a zasielanie vzoriek

Vyšetrenie zmesných vzoriek zimného meliva sa vykoná v prípade rozhodnutia príslušnej RVPS o nahradení klinických prehliadok včelstiev v ochrannom pásme.

Postup pri odbere vzorky meliva na bakteriologické vyšetrenie za účelom zistenia prítomnosti pôvodcu MVP je nasledovný

 1. odoberajú sa zmesné vzorky v množstve1,5 – 2 g z každého úľa (z podložky alebo dna)

 2. zmesné vzorky môžu byť vytvorené maximálne z desiatich úľov

 3. vysušené melivo sa balí do vhodných obalov ( papierové tubusy s plastovým uzáverom obsahujúcim silikagel a Invet, papierový dvojobal, obálka a pod.)
 4. vzorky sa odoberajú a zasielajú na vyšetrenie od 15. januára 2013 do 15. marca 2013
 5. každá zmesná vzorka musí byť správne označená s registračným číslom chovateľa a s presne uvedenými číslami úľov, z ktorých bola odobratá a odoslaná spolu s potvrdenou žiadankou RVPS na laboratórne vyšetrenie.

Pri každom pozitívnom výsledku bakteriologického vyšetrenia meliva na MVP príslušná RVPS zabezpečí vykonanie klinickej prehliadky úradným veterinárnym lekárom. Pri každom podozrení na MVP príslušná RVPS nariadi veterinárne opatrenia na zníženie rizika šírenia choroby a v prípade klinických zmien na včeľom plode odoberie prostredníctvom úradného veterinárneho lekára úradnú vzorku na bakteriologické vyšetrenie plodového plástu.

Postup pri odbere vzorky plodového plástu na bakteriologické vyšetrenie za účelom potvrdenia alebo vylúčenia choroby je nasledovný

 1. odoberie sa podozrivý plodový plást bez medu alebo bez cukrových zásob o veľkosti minimálne10 x 15 cm,

 2. vzorky plodových plástov sa odoberajú v termíne od 1. apríla do 30. septembra príslušného kalendárneho roka,

 3. vzorky plodových plástov sa balia do pevného, priedušného obalu (napr. papierového)

a následne do pevného obalu tak, aby vzorka nebola poškodená,

 1. každá vzorka musí byť správne označená a odoslaná spolu s potvrdenou žiadankou RVPS na laboratórne vyšetrenie.

 1. Opatrenia pri potvrdení MVP

Pri laboratórnom potvrdení MVP (pozitívny výsledok bakteriologického vyšetrenia plodového plástu na prítomnosť Paenibacillus larvae ) postupuje príslušná RVPS nasledovne

 1. vymedzí ohnisko choroby (stanovište včelstiev) a ochranné pásmo v okruhu najmenej 3 km,
 1. zakáže presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma,
 2. rozhodne o ca) vykonaní likvidácie klinicky pozitívnych včelstiev, u ktorých bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca MVP Paenibacillus larvae a spáliteľného materiálu v ohnisku choroby, a o ozdravení ostatných včelstiev v ohnisku choroby

alebo

cb) vykonaní likvidácie všetkých včelstiev a spáliteľného materiálu v ohnisku choroby, ak

 1. ide o opakovaný výskyt choroby v chove,

 2. nie je dodržaná jedna tretina obnovy včelieho diela v plodisku ročne, tzn. v úli sa vyskytujú plásty staršie ako tri roky,
 3. sa na včelnici nachádzajú prázdne úle so včelím dielom, prístupné zalietavaniu včiel,
 4. ide o málopočetný chov (do 5 včelstiev),

 5. v chove neboli dodržané opatrenia nariadené príslušným orgánom veterinárnej správy pri podozrení z výskytu choroby.

 1. v prípade rozhodnutia RVPS podľa bodu 3.10. ca) súbežne nariadi sprísnený hygienický režim zdravých včelstiev a sprísnený veterinárny dozor v ohnisku choroby, v rámci ktorého je potrebné vykonať

da) komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev na včelnici vysírením a následným spálením a likvidáciu všetkého spáliteľného materiálu za účasti úradného veterinárneho lekára,

db) dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných a zdravých včelstiev, dezinfekciu stabilných včelínov, kočovných vozov, napájadiel a všetkého kovového materiálu. Kovové príslušenstvo sa najskôr mechanicky očistí a následne sa opáli plameňom. Po preoraní sa na dezinfekciu pôdy použije 10 – 20 % roztok haseného vápna alebo vápenného mlieka v množstve 10 l/m2. Stabilné včelíny a kočovné vozy sa najskôr mechanicky očistia a potom dezinfikujú 5 % horúcim roztokom hydroxidu sodného alebo draselného (prípadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka napr. Persteril alebo prípravkom na báze aktívneho chlóru napr. Savo) za účasti asistenta úradného veterinárneho lekára,

dd) vytočenie plástov z medníka so zásobami s následnou dezinfekciou medometu. Med nesmie byť použitý na včelárske účely.

de) ozdravenie včelstiev podľa nasledovného postupu:

1.negatívne včelstvá sa osadia na medzistienky do čistých vydezinfikovaných úľov obdobným spôsobom ako pri tvorbe zmetencov. Ak prázdne úle nie sú k dispozícii, zmetenec sa dočasne umiestni do náhradného úľa alebo medníka a po dezinfekcii plodiska sa vráti späť. Následne sa dezinfikuje aj medník. Výstavbu diela je potrebné podporovať podnecovacím kŕmením,

2. včelstvá slabé, ktoré obsadajú štyri a menej plástov sa likvidujú. Vosk z voštín ostatných plástov plodiska a prázdnych plástov medníka je po pretavení určený len na technické účely.

e) RVPS v rámci nariadených opatrení povolí odstránenie usmrtených určených včelstiev a včelích produktov na mieste (uvedie konkrétne miesto) spálením za dodržania požiadaviek §9 ods. 2 písm. d) a e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely

f) RVPS nariadi vykonanie klinických prehliadok všetkých včelníc v ochrannom pásme

g) nariadi opakované vyšetrenie včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme po uplynutí pozorovacej doby. Príslušná RVPS môže po potvrdení MVP rozhodnúť o nahradení klinických prehliadok včelstiev v ochrannom pásme za vykonanie laboratórneho vyšetrenia meliva. Na každej včelnici s pozitívnym nálezom spór Paenibacillus larvae vo vzorke meliva sa musí následne vykonať klinická prehliadka všetkých včelstiev a v prípade pozitívneho klinického nálezu sa odoberie vzorka plodového plástu podľa bodu 3.8.a) a zašle sa na bakteriologické vyšetrenie.

 1. Vyhlásenie choroby za zdolanú

Príslušná RVPS vyhlási chorobu za zdolanú ak

 1. sú v ohnisku zlikvidované všetky včelstvá a spáliteľný materiál, v ochrannom pásme sú vykonané klinické prehliadky, alebo vyšetrenie meliva s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná záverečná dezinfekcia po uplynutí pozorovacej doby 3 mesiacov,

alebo

 1. sú v ohnisku zlikvidované klinicky pozitívne včelstvá, v ktorých bol bakteriologicky

potvrdený pôvodca MVP a je zlikvidovaný spáliteľný materiál a ostatné klinicky negatívne včelstvá boli ozdravené, v ohnisku ochrannom pásme boli vykonané opakované klinické prehliadky s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná záverečná dezinfekcia

po uplynutí pozorovacej doby 1 roka,

 1. Systém registrácie včelstiev zahrnutých v programe

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poverilo vedením Centrálneho registra včelstiev Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok.

 1. Diagnostika

Diagnostiku MVP vykonáva Referenčné laboratórium pre choroby včiel, ktorým je Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín.

 1. Pravidlá náhrady strát včelárom

Úhradu škôd a nákladov spôsobených pri výskyte moru včelieho plodu nariadenými opatreniami

sa poskytuje vlastníkovi zvierat v súlade s § 45 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.. podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Kompletné znenie vrátane príloh: NP-eradikacie-moru-vcelieho-plodu-2013.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

3 + 4 =

error: Obsah je nedostupný !!!