– ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok klotianidín, tiametoxám a imidakloprid, a ktorým sa zakazuje používanie a predaj semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [1], a najmä na jeho článok 21 ods. 3 prvú alternatívu, článok 49 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1) Účinné látky klotianidín, tiametoxám a imidakloprid boli do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [2] zaradené smernicami Komisie 2006/41/ES [3], 2007/6/ES [4] a 2008/116/ES [5].

(2) Smernicou Komisie 2010/21/EÚ [6] sa zmenila príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa neonikotinoidov klotianidín, tiametoxám a imidakloprid.

(3) Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a sú uvedené v zozname v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok [7].

(4) Na jar 2012 boli uverejnené nové vedecké informácie o subletálnych účinkoch neonikotinoidov na včely. Komisia v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len “úrad”) o vedeckú a technickú pomoc pri hodnotení týchto nových informácií a revízii hodnotenia rizika neonikotinoidov, pokiaľ ide o ich vplyv na včely.

(5) Úrad závery o hodnotení rizika klotianidínu, tiametoxámu a imidaklopridu pre včely predložil 16. januára 2013 [8].

(6) Úrad zistil, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok klotianidín, tiametoxám alebo imidakloprid predstavujú pre včely v prípade niektorých plodín vysoké akútne riziko. Úrad zistil najmä to, že v prípade niektorých plodín včelám hrozí vysoké akútne riziko pri vystavení prostredníctvom prachu alebo požití rezíduí v kontaminovanom peli a nektári a v prípade kukurice pri vystavení gutačným výlučkom. Okrem toho pri viacerých plodinách nemožno vylúčiť neprijateľné riziká spôsobené akútnymi či chronickými vplyvmi na prežitie a rozvoj včelstiev. Úrad navyše pri každej hodnotenej plodine poukázal na viacero chýbajúcich údajov. Najmä pokiaľ ide o dlhodobé riziko pre medonosné včely pri vystavení prachu, pri styku s rezíduami v peli a v nektári a pri vystavení gutačným výlučkom.

(7) Vo svetle nových vedeckých a technických poznatkov Komisia usúdila, že existujú náznaky, že schválené použitia klotianidínu, tiametoxámu a imidaklopridu už nespĺňajú kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 pokiaľ ide o ich vplyv na včely, a že vysoké riziko pre včely nemožno vylúčiť, ak sa nezavedú ďalšie obmedzenia. Komisia najmä usúdila, že vzhľadom na systematickú translokáciu účinných látok klotianidín, tiametoxám a imidakloprid v rámci celej rastliny je riziko pre včely pri aplikácii na listy podobné riziku, na ktoré úrad poukázal pri ošetrovaní semien a pôdy, pričom Komisia ešte očakáva hodnotiace stanovisko úradu v súvislosti s aplikáciou na listy.

(8) Komisia vyzvala oznamovateľov, aby predložili pripomienky.

(9) Členské štáty a Komisia preskúmali závery úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 15. marca 2013 dokončili prieskum v podobe dodatkov k revíznym správam o klotianidíne, tiametoxáme a imidaklopride.

(10) Komisia dospela k záveru, že vysoké riziko pre včely nemožno vylúčiť, ak sa nezavedú ďalšie obmedzenia.

(11) Potvrdzuje sa, že účinné látky klotianidín, tiametoxám a imidakloprid sa majú považovať za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. S cieľom minimalizovať vystavenie včiel je však vhodné obmedziť používanie týchto účinných látok, stanoviť osobitné opatrenia na zmiernenie rizika v záujme ochrany včiel a obmedziť používanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok iba na profesionálnych používateľov. Mali by sa zakázať najmä použitia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu na ošetrovanie osiva alebo pôdy, a to v prípade plodín atraktívnych pre včely a v prípade obilnín okrem použití v skleníkoch a na zimných obilninách. Malo by sa zakázať ošetrovanie listov prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, a to v prípade plodín atraktívnych pre včely s výnimkou použití v skleníkoch a použití po kvitnutí. Plodiny, ktoré sa zberajú pred rozkvitnutím, sa nepovažujú za atraktívne pre včely.

(12) Pokiaľ ide o aplikácie klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, ktoré sa v tomto nariadení môžu povoliť, je vhodné vyžiadať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(13) Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14) Zistilo sa, že ošetrené semená predstavujú pre včely riziko v prípade niektorých plodín najmä pri vystavení prostredníctvom prachu alebo požití rezíduí v kontaminovanom peli a nektári a v prípade kukurice pri vystavení gutačným výlučkom. Vzhľadom na tieto riziká spojené s používaním ošetrených semien, používanie semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu a ich uvádzanie na trh by malo byť zakázané v prípade semien plodín atraktívnych pre včely a v prípade semien obilnín okrem zimných obilnín a semien používaných v skleníkoch.

(15) Členským štátom by sa mal poskytnúť potrebný čas, aby mohli odobrať povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu.

(16) Pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, v prípade ktorých členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 udeľujú akékoľvek obdobie odkladu, toto obdobie by malo uplynúť najneskôr 30. novembra 2013. Do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia začne Komisia bez zbytočného odkladu skúmanie nových vedeckých informácií, ktoré dostane.

(17) V článku 36 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že členské štáty môžu za určitých okolností prijať ďalšie opatrenia na zníženie rizika alebo obmedzenia uvádzania na trh alebo používania prípravkov na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu. Pokiaľ ide o uvádzanie na trh alebo používanie semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že členské štáty môžu prijať núdzové opatrenia podľa článku 71 uvedeného nariadenia.

(18) Zákaz uvádzania ošetrených semien na trh by sa mal uplatňovať až od 1. decembra 2013, aby sa poskytlo dostatočné prechodné obdobie. Vnútroštátne predbežné ochranné opatrenia, ktoré už boli prijaté podľa článku 71 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa môžu zachovať do uvedeného dňa v súlade s článkom 71 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(19) Semená ošetrené prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, ktoré podliehajú obmedzeniam uvedeným v článku 1 tohto nariadenia, sa môžu používať na vykonávanie pokusov alebo testov na účely výskumu alebo vývoja podľa článku 54 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(20) Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydal stanovisko. Vykonávací akt sa považoval za potrebný a predseda predložil návrh vykonávacieho aktu odvolaciemu výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zákaz uvádzania ošetrených semien na trh

Semená plodín uvedených v prílohe II, ktoré boli ošetrené prípravkami na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu, sa nesmú používať ani uvádzať na trh s výnimkou semien používaných v skleníkoch.

Článok 3

Prechodné opatrenia

Členské štáty v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 v prípade potreby zmenia alebo odoberú existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom klotianidínu, tiametoxámu alebo imidaklopridu ako účinnej látky do 30. septembra 2013.

Článok 4

Obdobie odkladu

Akékoľvek obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 30. novembra 2013.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť a uplatňuje sa dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 sa však uplatňuje od 1. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2013

Za Komisiu, predseda

José Manuel Barroso

Kompletné znenie vrátane príloh: html, pdf

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

− 7 = 3

error: Obsah je nedostupný !!!