Metodický postup pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi  na podporný rok 2013/2014

OBSAH

1.ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA 3

2.DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY 4

3.ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 4

3.1Oprávnenosť výdavkov 4

3.2Žiadosť o poskytnutie pomoci 5

3.3Žiadosť o vyplatenie pomoci 6

4.PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM 8

4.1Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam 8

4.1.1Organizovanie prednášok a seminárov 9

4.1.2Organizovanie vzdelávacích kurzov 9

4.1.3Organizovanie výstav a súťaží 10

4.1.4Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach 10

4.1.5Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom 11

4.1.6Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia 11

4.1.7Koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva 12

4.1.8Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov 13

4.1.9Budovanie školských a ukážkových včelníc 14

4.1.10Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou 15

4.2Kontrola varroázy 15

4.2.1Pomoc na úhradu nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy 16

4.2.2Pomoc na úhradu nákladov spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy 16

4.2.3Pomoc na úhradu nákladov na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi 17

4.2.4Pomoc na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy 17

4.2.5Pomoc na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor 18

4.3Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev 18

4.3.1Pomoc na úhradu nákladov na zariadenie na sezónny presun včelstiev 18

4.3.2Starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť 19

4.3.3Pomoc na vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín 20

4.3.4Nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu. 20

4.4Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu 21

4.5Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev 22

4.5.1Pomoc na nákup včelích matiek kranskej včely 22

4.5.2Pomoc na založenie a prevádzku testovacích staníc 22

4.5.3Pomoc na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov 23

4.6Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov 24

5.KONTROLY 24

6.UCHOVÁVANIE A OCHRANA DOKLADOV 25

7.KONTAKTY 25

8.PRÍLOHY 25

 1. ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA

 • NARIADENIE RADY (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení platnom do 31. decembra 2013

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení

 • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami v platnom znení (ďalej len nariadenie č. 917/2004)

Uvedené nariadenia Európskej únie je možné nájsť na webovej stránke Úradného vestníka EÚ:

http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

 • NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 31/2011 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (ďalej len „nariadenie č. 31/2011“)

 • ZÁKON č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

 • ZÁKON č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 • ZÁKON č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002“)

 • ZÁKON č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008“)

 • ZÁKON č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004“)

 • ZÁKON č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • ZÁKON č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 300/2005“)

 • ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976“)

 • ZÁKON č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

 • ZÁKON č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/2005“)

 • ZÁKON č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon č. 394/2012“)

 1. DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY

Pre účely tohto metodického postupu sa rozumie:

Žiadateľ o pomoc (ďalej len „žiadateľ): včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 10 % včelárov a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení

Prijímateľ pomoci: včelár, včelárska organizácia, alebo iný oprávnený subjekt, ktorý prostredníctvom žiadateľa žiada o poskytnutie pomoci a môže žiadať jej vyplatenie

Včelár: fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná v centrálnom registri včelstiev

Podporné obdobie: obdobie od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014

 1. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

 • Na základe Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len „národný program“) vypracovaného na roky 2013/2014 až 2015/2016 schváleného Európskou komisiou bol pre Slovenskú republiku (ďalej len „SR“) upravený podiel Európskej únie
  na financovaní tohto programu počas podporného obdobia 2013/2014 na čiastku 549 483 €, čo spolu s podielom zo štátneho rozpočtu predstavuje pomoc v nasledovnom rozsahu:
  platby zo zdrojov EÚ: 549 483,00 €
  platby zo zdrojov SR: 549 483,00 €
  spolu k dispozícii: 1 098 966,00 €

 • Pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi možno poskytnúť pri vykonávaní nasledovných opatrení:

 • technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam

 • kontrola varroázy

 • racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

 • podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

 • obnova stavu včelstiev

 • spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov.

 • Žiadateľ zhromažďuje požiadavky jednotlivých prijímateľov pomoci, ktorých združuje alebo zastupuje a podáva hromadnú žiadosť o poskytnutie pomoci za všetkých prijímateľov pomoci na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1

  1. Oprávnenosť výdavkov

 • Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov všeobecne platia nasledujúce zásady:

– výdavky musia byť nevyhnutné na realizáciu podporovanej aktivity, zaobstaranie veci či služby, musia mať preukázateľnú väzbu na túto realizáciu, alebo zaobstaranie a musia byť vynaložené v súlade s podmienkami národného programu,

– výdavky musia byť použité hospodárne, účelne a efektívne,

– výdavky musia byť vynaložené v priebehu podporného obdobia; výdavky vzniknuté pred začiatkom a po skončení podporného obdobia nemôžu byť preplatené,

– výdavky musia byť skutočné, preukázané, identifikovateľné a doložené kópiami účtovných dokladov.

 • Ak sa pomoc viaže k oprávneným, preukázaným a dokladovaným nákladom na nákup tovarov a služieb, výška pomoci závisí od oprávnenosti prijímateľa pomoci na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)

– prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH: DPH je oprávneným výdavkom a za základ pre stanovenie pomoci sa berie celková uhradená suma vrátane DPH,

– prijímateľ pomoci je platiteľom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 si v danom prípade nemôže odpočítať DPH (doložené čestným vyhlásením): DPH je oprávneným výdavkom a za základ pre stanovenie pomoci sa berie celková uhradená suma vrátane DPH,

– prijímateľ pomoci je platiteľom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 si v danom prípade môže odpočítať DPH v pomernej výške (doložené čestným vyhlásením s uvedením výpočtu DPH): oprávneným výdavkom je pomerná výška odpočítateľnej DPH vypočítaná ako súčin DPH na vstupe a koeficientu podľa § 50 ods. 2 zákona č. 222/2004 a za základ
pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH zvýšená o DPH vynásobenú týmto koeficientom a zaokrúhlenú na dve desatinné miesta nahor,

– prijímateľ pomoci je platiteľom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 mu v danom prípade vznikne právo odpočítať si DPH: za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH.

Ak žiadateľ k požiadavkám prijímateľa pomoci na úhradu týchto nákladov nepriloží jeho vyhlásenie, že nie je platiteľom DPH alebo vyhlásenie, že si DPH v danom prípade nemôže odpočítať vôbec alebo len v pomernej výške, predpokladá sa, že ide o prípad podľa štvrtej odrážky.

 • Každý oprávnený náklad musí byť riadne doložený čitateľnou kópiou účtovného dokladu, prípadne aj podkladom pre vytvorenie tohto účtovného dokladu (zmluvou, objednávkou, dodacím listom). Na účtovnom doklade môžu byť uvedené len tie položky, na ktoré je žiadaná pomoc (doklady, na ktorých okrem podporovaných položiek budú aj položky napr. „rodinného nákupu“ nebudú akceptované). Pre posúdenie či daný účtovný prípad spadá do podporného obdobia je rozhodujúci dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu. Účtovný doklad musí obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002, pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 až 3 zákona č. 289/2008 a musia byť vystavené spôsobom a vo forme zodpovedajúcej ustanoveniam ďalších právnych predpisov, ktoré upravujú vyhotovovanie účtovných dokladov – podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad alebo odtlačok pečiatky organizácie

Druhy účtovných dokladov:

– pokladničný doklad s konkrétnym označením tovaru alebo služby (doklady so všeobecnými názvami typu „včelárske potreby“ nebudú akceptované),

– faktúra s príslušným dokladom o zaplatení (tzv. „predfaktúra“ alebo „zálohová faktúra “ako účtovný doklad nebude akceptovaná),

– zúčtovacia a výplatná listina pre osobné náklady,

– cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty a ostatné doklady preukazujúce poskytnutie cestovnej náhrady,
Doklady preukazujúce skutočné zaplatenie výdavkov:

– kompletne vyplnený príjmový pokladničný doklad, vrátane číselného označenia dokladu, pod ktorým je evidovaný v účtovníctve predávajúceho,

– výpis z bankového účtu pri bezhotovostnej platbe,

– doklad o zápočte vzájomných záväzkov a pohľadávok.

 • V zmysle zákona č. 394/2012 nesmie platba v hotovosti prevýšiť sumu 5 000 €.

  1. Žiadosť o poskytnutie pomoci

 • Žiadosť o poskytnutie pomoci podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
  č. 1 Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) do 31. júla 2013
  na podporné obdobie. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, prípadne pracovníkom či členom žiadateľa, ktorý je za neho oprávnený robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka, s uvedením mena a funkcie.

 • K žiadosti o schválenie pomoci žiadateľ prikladá:

– kópiu stanov žiadateľa,

– ročný program rozvoja včelárstva podľa prílohy č. 2,

 • kópiu zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

 • vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

 • potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

 • potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je proti žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

 • vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa § 3 zákona
  č. 82/2005, prípadne osobitných právnych predpisov,

 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie, nie staršie ako tri mesiace,

 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nie staršie ako tri mesiace,

 • vyhlásenie žiadateľa, že mu na ten istý účel nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.

  1. Žiadosť o vyplatenie pomoci

 • Žiadosť o vyplatenie pomoci podľa prílohy č. 3 spolu s prílohami a príslušnými dokladmi predkladá žiadateľ platobnej agentúre po vykonaní opatrení v zmysle nariadenia vlády č.31/2011 do 30. júna 2014 pre opatrenia vykonané do 31. mája 2014. Pre opatrenia vykonané od 1. júna 2014 do 31. augusta 2014 predkladá žiadateľ žiadosť o vyplatenie pomoci do 31. augusta 2014. Žiadosť musí byť riadne vyplnená vo všetkých relevantných poliach a podpísaná štatutárnym orgánom, prípadne pracovníkom či členom žiadateľa, ktorý je za neho oprávnený robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka, s uvedením mena a funkcie.

 • Rozhodujúci dátum pre posúdenie dátumu vykonania opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.

 • Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci. Presun finančných limitov medzi jednotlivými opatreniami je možný, len ak presun na základe žiadosti schváli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) podľa postupu v súlade s čl. 6 nariadenia č. 917/2004.

K žiadosti o vyplatenie pomoci žiadateľ v zmysle § 9 ods. 5 nariadenia č. 31/2011 prikladá:

– zoznam vzdelávacích aktivít podľa prílohy č. 4, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. a) až b) nariadenia č. 31/2011,

– prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 5, s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla a správu zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 31/2011,

– prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 6, s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla, správu zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém a kópiu dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie organizujúcej kurz, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 7, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch spojených s organizovaním výstavy a súťaže, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 8, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch spojených s účasťou na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 9, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, u publikácií s uvedením počtu výtlačkov a názvu publikácie, jeden kus z každej vydanej publikácie a kópiu dokladov o nákladoch spojených publikačnou, osvetovou a propagačnou činnosťou, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 10, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch na nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 11, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch na koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 12, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch na zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 13, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s budovaním školských a ukážkových včelníc, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 14, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s ochranou včelstiev pred voľne žijúcou zverou, ak ide o pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o počte a druhu použitých prostriedkov a prípravkov podľa prílohy č. 15, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením podľa prílohy č. 16, kópiu osvedčenia o školení osoby, ktorá ošetrenie vykonala, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o počte prehliadnutých včelstiev poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi podľa prílohy č. 18, kópiu poverenia od príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie varroázy s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 20, kópiu dokladov o úhrade nákladov, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. d),

– informáciu o počte a druhu prostriedkov na kontrolu invadovanosti roztočom Varroa destructor s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 21, kópiu dokladov o nákladoch, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. e),

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 22, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópie dokladov o úhrade nákladov, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s údajom o počtoch kočujúcich včelstiev a rozpisom nákladov podľa prílohy č. 23, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópie kočovného preukazu potvrdeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a kópie dokladov o nákladoch, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s údajmi o projekte podľa prílohy č. 25, priebežnú alebo záverečnú správu projektu, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 26, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch spojených s nákupom zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o druhu analýz medu podľa prílohy č. 27, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória a schválených medzinárodných laboratórií, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c),

– informáciu o zakúpených včelích matkách podľa prílohy č. 28, doklady, preukazujúce nákup včelích matiek od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely podľa prílohy č. 29, kópiu dokladov o kúpe včelích matiek, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 30, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených so založením a prevádzkou testovacej stanice, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 31/2011,

– informáciu o počte zakúpených nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 31 a 32, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely, doklad o zakúpení novej úľovej zostavy na ich osadenie, doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov a čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. c),

– informáciu s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 33, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s realizáciou výskumného projektu, ak ide o pomoc podľa § 8 ods. 1 nariadenia č. 31/2011.

 1. PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM

  1. Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam

Pomoc v rámci opatrenia „Technická pomoc včelárom“ možno poskytnúť na:

a) organizovanie prednášok a seminárov,

b) organizovanie vzdelávacích kurzov,

c) organizovanie výstav a súťaží,

d) účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach,

e) publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,

f) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia,

g) koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva,

h) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov,

i) budovanie školských a ukážkových včelníc,

j) ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou.

   1. Organizovanie prednášok a seminárov

Prijímateľ pomoci: usporiadateľ vzdelávacej aktivity

Výška pomoci:

do 300 EUR za prednášku alebo seminár

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– vzdelávacia aktivita je zameraná na tému uvedenú v prílohe nariadenia č. 31/2011,

– vzdelávacia aktivita je vykonaná lektormi a odborníkmi v odbore včelárstvo, schválenými Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok, alebo odborníkmi v oblasti včelárstva, schválenými žiadateľom,

– vzdelávacia aktivita je vykonaná za účasti najmenej dvadsiatich včelárov alebo žiakov základných škôl, stredných odborných škôl s poľnohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zameraním alebo centier voľného času,

– minimálna doba trvania: najmenej 2 vzdelávacie jednotky (1 vzdelávacia jednotka = 60 minút).

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 5, s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

– správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém v listinnej alebo elektronickej podobe

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam vzdelávacích aktivít podľa prílohy č. 4.

   1. Organizovanie vzdelávacích kurzov

Prijímateľ pomoci: usporiadateľ vzdelávacej aktivity – akreditovaná inštitúcia v oblasti

včelárstva

Výška pomoci:

– do 800 EUR na jednodňový vzdelávací kurz,

– do 1600 EUR na viacdňový vzdelávací kurz.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– vzdelávací kurz je vykonaný akreditovanou inštitúciou v oblasti včelárstva,

– vzdelávací kurz je vykonaný za účasti najmenej dvadsiatich včelárov,

– minimálna doba trvania:

– jednodňový kurz trvá najmenej 8 vzdelávacích jednotiek,

– viacdňový trvá najmenej 16 vzdelávacích jednotiek

(1 vzdelávacia jednotka = 60 minút).

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 6, s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity vykonala,

– správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém v listinnej alebo elektronickej podobe,

– kópia dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie vykonávajúcej kurz.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam vzdelávacích aktivít podľa prílohy č. 4.

   1. Organizovanie výstav a súťaží

Prijímateľ pomoci: organizátor výstavy alebo súťaže

Výška pomoci:

– do 80 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú:

– účastnícky (registračný) poplatok,

– náklady na výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

– náklady za zavedenie a spotrebu médií (elektrická energia, voda),

– prenájom výstavných priestorov,

– doprava a poistenie exponátov,

– vzorky včelích a včelárskych produktov určených na ochutnávky,

– materiál na prípravu súťažných exponátov,

– ceny a reprezentačný materiál, a to najviac 330 eur za podporný rok,

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s organizovaním výstavy alebo súťaže.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 7, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s akciou za ktorú sa žiada pomoc,

– kópie dokladov o nákladoch spojených s organizovaním výstavy alebo súťaže.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam akcií na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením dátumu konania, názvu akcie, organizátora, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach

Prijímateľ pomoci: organizácia vysielajúca zástupcov na vzdelávacie, odborné a prezentačné podujatie

Výška pomoci:

– do 80 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú:

– registračný poplatok,

– cestovné náhrady za účasť zástupcov včelárskych združení na zahraničných podujatiach.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s účasťou zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia z podujatia podľa prílohy č. 8, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s akciou za ktorú sa žiada pomoc,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam akcií na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením dátumu konania, názvu akcie, vysielajúcej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

Prijímateľ pomoci: subjekt zabezpečujúci publikačnú osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom.

Výška pomoci:

– do 60 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, brožúr a odborných časopisov,

– tvorbu inštruktážnych filmov,

– správu webových stránok,

– získavanie, udržiavanie a prezentáciu priestorov a exponátov súvisiacich s históriou včelárstva.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s uvedením počtu výtlačkov a názvu publikovaného materiálu podľa prílohy č. 9, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s akciou za ktorú sa žiada pomoc,

– jeden kus z každej vydanej publikácie,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky.

Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa vzťahuje zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon),

– kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam akcií/publikácií na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením subjektu, ktorý publikačnú, osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom zabezpečoval, dátumu konania a názvu akcie, názvu a počtu výtlačkov publikácií, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia

Prijímateľ pomoci: včelárske združenia

Výška pomoci:

– do 60 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– technické zariadenie a vybavenie pre včelárske združenia.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich 5 rokoch pomoc na nákup rovnakého zariadenia

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenie.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– rozpis nákladov podľa prílohy č. 10, uvádzajúci počet a druh zakúpenej audiovizuálnej techniky,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH na jednotlivé zariadenie

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej a audiovizuálnej techniky,

– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 34 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam včelárskych združení – prijímateľov pomoci, s uvedením dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

Prijímateľ pomoci: organizácia zabezpečujúca koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva.

Výška pomoci:

– do 80 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– telekomunikačné poplatky,

– prenájom a zariadenie kancelárskych priestorov

– odmeny pre odborných poradcov,

– režijné náklady na prevádzku kancelárskeho priestoru,

– nákup kancelárskych potrieb,

– výpočtovú, dokumentačnú a meraciu techniku.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 11, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH u položiek: prenájom a zariadenie kancelárskych priestorov, nákup kancelárskych potrieb, výpočtová, dokumentačná a meracia technika

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s koordináciou odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam nákladových položiek, s uvedením dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov

Prijímateľ pomoci: subjekt financujúci nákup technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov.

Výška pomoci:

– do 35 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú:

– náklady na technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov, najmä:

– zariadenie na vytáčanie medu – medomet,

– miešačka alebo pastovacie zariadenie,

– odviečkovacie zariadenie,

– dekantačná nádoba,

– čerpadlo,

– tepelná komora,

– nádoba umožňujúca miešanie, temperovanie medu,

– plnička medu.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,

– prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich piatich rokoch pomoc na nákup technických pomôcok a zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch so zabezpečením technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,

– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 34 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov,

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa

– úradný preklad účtovných dokladov (okrem Českej republiky),

– u platby v cudzej mene prepočet cudzej meny na euro.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Budovanie školských a ukážkových včelníc

Prijímateľ pomoci: subjekt – zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri budovaní školskej a ukážkovej včelnice

Výška pomoci:

do výšky 70 % oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– projektovú dokumentáciu,

– vybudovanie školských a ukážkových včelníc,

– technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,

– zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,

– ochranné včelárske pomôcky,

– zabezpečenie ochrany pozemku,

– výučbové a didaktické pomôcky.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na budovanie školskej a ukážkovej včelnice,

– u stavebných investícií

– prijímateľ pomoci musí mať vysporiadané vzťahy k pozemku na ktorom sa bude nachádzať včelnica (vlastník prípadne nájomný vzťah na najmenej 5 rokov),

– výstavba včelnice musí byť realizovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 50/1976,

– včelnica po kolaudácii, prípadne u stavieb nepodliehajúcich kolaudácii po poslednej platbe pomoci, musí plniť účel ukážkovej alebo školskej včelnice po dobu najmenej 5 rokov.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 13, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na budovanie školskej alebo ukážkovej včelnice,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s budovaním školskej alebo ukážkovej včelnice,

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa:

– úradný preklad účtovných dokladov (okrem Českej republiky),

– u platby v cudzej mene prepočet cudzej meny na euro

– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 34 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov.

– u stavebných investícií

– doklad preukazujúci vzťah k pozemku (list vlastníctva alebo nájomná zmluva, výpis z katastrálnej mapy)

– projektová dokumentácia

– rozpočet stavby

– stavebné povolenie resp. ohlásenie stavby

– po ukončení stavby kolaudačné rozhodnutie

– záväzok, že včelnica po kolaudácii bude plniť účel ukážkovej alebo školskej včelnice po dobu najmenej 5 rokov

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou

Prijímateľ pomoci: subjekt, ktorému vznikli náklady pri zabezpečovaní ochrany včelstiev pred voľne žijúcou zverou.

Výška pomoci:

do výšky 50 % oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie,

– prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich piatich rokoch pomoc na nákup pomôcok a zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 14, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s ochranou včelstiev pred voľne žijúcou zverou,

– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 34 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

  1. Kontrola varroázy

Podporou v rámci opatrenia kontrola varroázy je pomoc na úhradu nákladov

a) na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy,

b) spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,

c) na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi,

d) na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,

e) na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor.

   1. Pomoc na úhradu nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe liečebných a preventívnych prostriedkov a prípravkov na liečbu varroázy.

Výška pomoci:

do 80 % nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze

Pri viacerých prípravkoch s rovnakou účinnou látkou a rovnakou účinnosťou môže byť ako referenčná cena pre výpočet pomoci stanovená cena najlacnejšieho prípravku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze,

– liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky musia byť povolené v Slovenskej republike (zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv).

– dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na distribúciu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte a druhu nakúpených prostriedkov a prípravkov podľa prílohy č. 15,

– kópia dokladov o nákladoch na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Pomoc na úhradu nákladov spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy

Prijímateľ pomoci: osoba ktorá vykonala ošetrenie včelstiev.

Výška pomoci:

do 0,64 EUR na jedno ošetrené včelstvo. Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny ošetrené.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– ošetrenie včelstiev musí byť vykonané v období za ktoré sa poskytuje pomoc,

– ošetrenie včelstiev musí byť potvrdené podpisom včelára, u ktorého bolo ošetrenie vykonané,

– pomoc sa poskytuje maximálne na počet ošetrených včelstiev, evidovaných ku dňu ošetrenia v centrálnom registri včelstiev.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením povoleným v Slovenskej republike podľa prílohy č. 16, s podpismi včelárov u ktorých bolo ošetrenie vykonané,

– kópia osvedčenia o školení na ošetrovanie včelstiev aerosólom, alebo iným technologickým zariadením povoleným v SR.

Prílohy predkladané základnou organizáciou:

– zoznam osôb, ktoré vykonávali ošetrovanie včelstiev v ZO podľa prílohy č. 17, s uvedením počtu ošetrených včelstiev členov ZO.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, počtu ošetrených včelstiev a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Pomoc na úhradu nákladov na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi

Prijímateľ pomoci: úradný veterinárny lekár alebo úradný veterinárny asistent, ktorý vykonal prehliadky včelstiev.

Výška pomoci:

do 0,80 EUR na jedno prehliadnuté včelstvo. Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– prehliadky včelstiev musia byť vykonané v období za ktoré sa poskytuje pomoc,

– pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,

– prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom včelára, u ktorého bola vykonaná,

– prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví úradní veterinárni asistenti prípadne veterinárni lekári uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS). V prípade ak úradný veterinárny asistent prípadne veterinárny lekár vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS doklad preukazujúci, že danému asistentovi bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,

– pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v centrálnom registri včelstiev.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa prílohy č. 18 s podpismi včelárov u ktorých bola prehliadka vykonaná,

– kópia poverenia od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR,

– kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané základnou organizáciou:

– zoznam osôb, ktoré vykonávali prehliadky včelstiev v ZO podľa prílohy č. 19, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev členov ZO.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, počtu prehliadnutých včelstiev a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Pomoc na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

Výška pomoci:

do 70 % nákladov na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

– prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich piatich rokoch na nákup kompresora ak žiada o pomoc na nákup kompresora alebo v predchádzajúcich troch rokoch na nákup aerosólového vyvíjača ak žiada o pomoc na nákup aerosólového vyvíjača

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie varroázy s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 20, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

– kópia dokladov o nákladoch na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 34 so záväzkom, že si kompresor na ktorý požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov a aerosólový vyvíjač, alebo iný certifikovaný technický prostriedok najmenej tri roky,

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Pomoc na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Výška pomoci:

do 70 % nákladov na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor.

Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na nákup monitorovacích podložiek a príslušenstva pre kontrolu invadovanosti včelstiev v množstve 1 ks na 10 včelstiev.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor,

– kópia dokladov o nákladoch na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

  1. Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

Pomoc v rámci opatrenia „Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ možno poskytnúť na

a) úhradu nákladov na zariadenie na sezónny presun včelstiev,

b) starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť,

c) vypracovanie a realizáciu projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín,

d) nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.

   1. Pomoc na úhradu nákladov na zariadenie na sezónny presun včelstiev

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe zariadenia na kočovanie včelstiev

Výška pomoci:

do 35 % z nákupnej ceny zariadenia na kočovanie včelstiev, najviac však 3 300 EUR za podporné obdobie.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zariadenie na kočovanie včelstiev,

– prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na kočovanie včelstiev v predchádzajúcich piatich rokoch.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 22, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na sezónny presun včelstiev,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky,

– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na sezónny presun včelstiev,

– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 34 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov,

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť

Prijímateľ pomoci:

– včelár, ktorý v podpornom období presúval včelstvá na sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť.

Výška pomoci do:

a) 3,00 EUR na sezónny presun včelstva a

b) 35 % z nákupnej ceny zariadenia na úpravu sezónneho stanovišťa, najviac však 330 EUR za podporné obdobie.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– pomoc podľa písmena a) môže byť poskytnutá na včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo kočujúce včelstvo v priebehu včelárskej sezóny presunuté,

– u pomoci podľa písmena b) predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zariadenie na úpravu sezónnych stanovíšť,

– u pomoci podľa písmena b) prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na úpravu kočovných stanovíšť v predchádzajúcich piatich rokoch.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s počtom kočujúcich včelstiev podľa prílohy č. 23 a, ak žiada o pomoc podľa písm. b), s rozpisom nákladov a zdôvodnením ktorým jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na úpravu sezónnych stanovíšť,

– kópia kočovného preukazu potvrdeného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, alebo kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS,

– ak žiada o pomoc podľa písm. b) pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky,

– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na úpravu sezónnych stanovíšť, ak žiada o pomoc podľa písm. b),

– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 34 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov.

Prílohy predkladané základnou organizáciou:

– zoznam kočujúcich včelárov – členov ZO, podľa prílohy č. 24, s uvedením čísla z registra včelstiev, celkového počtu včelstiev a počtu kočujúcich včelstiev.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, počtu kočujúcich včelstiev a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Pomoc na vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín

Prijímateľ pomoci:

– autor a realizátor projektu.

Výška pomoci:

– do 1600 EUR za vypracovanie a realizáciu projektov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– návrh projektu musí byť schválený ministerstvom. Návrhy projektov sa prostredníctvom žiadateľa predkladajú ministerstvu na schválenie v termíne do 31. júla 2013,

– žiadateľ najneskôr do 31. júla 2014 predložil ministerstvu priebežnú alebo záverečnú správu projektu.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informáciu s údajmi o projekte podľa prílohy č. 25,

– priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci s uvedením názvu projektu a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.

Prijímateľ pomoci:

– subjekt, ktorému vznikli náklady pri kúpe zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení, alebo proti ich poškodeniu, alebo zničeniu.

Výška pomoci:

– do 35 % z nákupnej ceny zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu, najviac však 330 EUR za podporné obdobie.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zariadenie na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu,

– prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia v predchádzajúcich piatich rokoch

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 26, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky,

– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu,

– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 34 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

  1. Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

Pomoc v rámci opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu možno poskytnúť na

– diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede,

– analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „Slovenský med“,

– analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží.

Prijímateľ pomoci: subjekt, ktorému vznikli náklady za analýzy medu.

Výška pomoci:

– do 80 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu členského štátu Európskej únie (ďalej len “referenčné laboratórium”, ak sa jedná o diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede)

– do 100 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak sa jedná o analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „Slovenský med“, ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu

– do 100 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak sa jedná o analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy medu

– pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 27, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbory medu

– kópia dokladov o nákladoch na rozbory medu

– kópia protokolov o rozboroch z referenčného laboratória alebo schváleného medzinárodného laboratória,

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením počtu a druhu rozborov, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

  1. Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev

Pomoc v rámci opatrenia na obnovenie stavu včelstiev možno poskytnúť na

– nákup včelích matiek kranskej včely a rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu,

– založenie a prevádzku testovacích staníc,

– nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov, ktorí počas posledných piatich rokov nechovali včely a absolvovali školenie pre začínajúcich včelárov.

   1. Pomoc na nákup včelích matiek kranskej včely

Prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpi včelie matky od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie

Výška pomoci:

do 10 EUR na kúpenú voľne spárenú včeliu matku,

do 15 EUR na kúpenú inseminovanú včeliu matku,

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek na ktoré je žiadaná pomoc

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 28, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek,

– doklady, preukazujúce nákup včelích matiek od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu podľa prílohy č. 29,

– kópia dokladov o zakúpení včelích matiek a kópia evidenčného lístku včelej matky.

Prílohy predkladané žiadateľom:

– aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, počtu zakúpených včelích matiek s rozdelením na voľne spárené a inseminované, dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Pomoc na založenie a prevádzku testovacích staníc

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady na založenie a prevádzku testovacej stanice.

Výška pomoci:

do 80 % oprávnených nákladov na založenie a prevádzku testovacej stanice.

Za oprávnené náklady sa považujú:

– technické pomôcky a zariadenia potrebné na testovanie včelstiev,

– pozorovaciu a výpočtovú techniku,

– fototechniku,

– ochranu proti lesnej zveri,

– kontrolu testovacích staníc a plemenných chovov,

– kalibráciu technických prostriedkov používaných pri testovaní,

– ochranné a dezinfekčné prostriedky.

Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.

Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na založenie a prevádzku testovacej stanice

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 30, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na založenie a prevádzku testovacej stanice

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH

– tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu,

– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky,

– kópia dokladov o nákladoch spojených so založením a prevádzkovaním testovacej stanice

Prílohy predkladané žiadateľom:

– aktuálny zoznam registrovaných testovacích staníc

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

   1. Pomoc na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov

Prijímateľ pomoci: začínajúci včelár, ktorý počas posledných piatich rokov nechoval včely (t.j. v období od 1. septembra 2008 do 31. augusta 2013 nebol registrovaný v registri včelstiev) a absolvoval školenie pre začínajúcich včelárov

Výška pomoci:

do 80 % oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev a päť úľových zostáv.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie,

– prijímateľ pomoci musí byť začínajúci včelár, ktorý počas posledných piatich rokov nechoval včely a absolvoval školenie pre začínajúcich včelárov.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia o počte zakúpených včelstiev, s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 31, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie,

– evidenčný lístok matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely,

– doklady, preukazujúce nákup včelstiev podľa prílohy č. 32

– kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev, potvrdeného RVPS

– doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov

– čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely

– kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie

Prílohy predkladané žiadateľom:

– zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením dokladovaných nákladov a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

  1. Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

Pomoc v rámci opatrenia spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov (ďalej len “riešiteľská organizácia”) možno poskytnúť na projekty v

– šľachtení a ochrane genetických zdrojov autochtónnej domácej včely a podpore zavedenia a vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,

– uplatňovaní ozdravovacích metód a spôsobe ošetrovania včelstiev zavedením a vedením evidencie stanovíšť včelstiev,

– kvalitatívnej charakteristike a autentifikácii včelích produktov,

– zdravotnom účinku včelích produktov,

– opeľovacej činnosti včiel a ich vplyvu na zvyšovanie úrod technických plodín.

Prijímateľ pomoci:

– riešiteľská organizácia

Výška pomoci:

– do 80 % nákladov na realizáciu výskumného projektu

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

– návrh projektu musí byť schválený ministerstvom. Návrhy projektov s predpokladaným rozpočtom na ich realizáciu predkladá riešiteľská organizácia prostredníctvom žiadateľa na posúdenie predkladajú ministerstvu na schválenie v termíne do 31. júla 2013

– žiadateľ najneskôr do 31. júla 2014 predloží ministerstvu priebežnú alebo záverečnú správu projektu

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vypracovanie a realizáciu projektu

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 33, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na projekt

– priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaný priama spojitosť všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s projektom

– kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu

 1. KONTROLY

Organizačné útvary platobnej agentúry, ministerstva, orgány Európskej únie a Európskeho dvora audítorov sú oprávnené, a to aj bez ohlásenia, vykonávať kontroly na mieste u žiadateľov o pomoc a prijímateľov pomoci. Kontroly sú zamerané na overenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadostiach podávaných platobnej agentúre, preskúmanie dodržiavania podmienok a záväzkov a overenie oprávnenosti poskytnutia pomoci. Pokiaľ doklady u kontrolovaných subjektov nepostačujú k riadnemu vykonaniu kontroly, kontrolný orgán môže požadovať doručenie alebo zaslanie potrebných doplňujúcich podkladov. Kontrolný orgán má právo vstúpiť počas kontroly do priestorov kontrolovanej osoby a nahliadnuť do všetkých dokladov a účtov. Kontrolovaný subjekt, alebo jeho zástupca je povinný kontrolu strpieť, byť pri nej prítomný a podať príslušné informácie a záznamy. Výsledky kontrol sú predkladané v písomnej forme a sú kontrasignované kontrolovanou osobou.

 1. UCHOVÁVANIE A OCHRANA DOKLADOV

Žiadateľ aj prijímateľ pomoci je povinný ukladať, uchovávať a chrániť pred zničením, poškodením, zneužitím, stratou alebo odcudzením všetky doklady súvisiace s vyplatenou pomocou po dobu najmenej 5 rokov. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom o účtovníctve.

 1. KONTAKTY

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu

Odbor živočíšnych komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Ing. Jozef Spinčiak

e-mail: jozef.spinciak@apa.sk

tel.: 0918 612 202

Ing. Gabriela Gembešová

e-mail: gabriela.gembesova@apa.sk

tel.: 0915 762 127

Ing. Jaromír Krejčí

e-mail: jaromir.krejci@apa.sk

tel.: 0918 612 192

 1. PRÍLOHY

Príloha č. 1:

Žiadosť o poskytnutie pomoci

Príloha č. 2:

Ročný program rozvoja včelárstva

Príloha č. 3:

Žiadosť o vyplatenie pomoci

Príloha č. 4:

Zoznam vzdelávacích aktivít

Príloha č. 5:

Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár

Príloha č. 6:

Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – kurz

Príloha č. 7:

Organizovanie výstavy / súťaže

Príloha č. 8:

Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach

Príloha č. 9:

Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

Príloha č. 10:

Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenie

Príloha č. 11:

Koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

Príloha č. 12:

Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov

Príloha č. 13:

Budovanie školských a ukážkových včelníc

Príloha č. 14:

Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou

Príloha č. 15:

Nákup prostriedkov na prevenciu alebo liečenie varroázy

Príloha č. 16:

Ošetrenie včelstiev aerosólom

Príloha č. 17:

Ošetrenie včelstiev aerosólom – súhrn za základnú organizáciu

Príloha č. 18:

Prehliadka včelstiev

Príloha č. 19:

Prehliadky včelstiev – súhrn za základnú organizáciu

Príloha č. 20:

Nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných technických prostriedkov na liečenie varroázy

Príloha č. 21:

Nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Príloha č. 22:

Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev

Príloha č. 23:

Starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev

Príloha č. 24:

Starostlivosť o sezónne stanovištia – súhrn za základnú organizáciu

Príloha č. 25:

Racionalizácia kočovania včelstiev – projekty

Príloha č. 26:

Zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

Príloha č. 27:

Úhrada nákladov na analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

Príloha č. 28:

Nákup včelích matiek

Príloha č. 29:

Nákup včelích matiek – preberací protokol

Príloha č. 30:

Založenie a prevádzka testovacích staníc

Príloha č. 31:

Nákup nových včelstiev a nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov

Príloha č. 32:

Nákup včelstiev – preberací protokol

Príloha č. 33:

Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

Príloha č. 34

Čestné vyhlásenie a záväzok

Pôdohospodárska platobná agentúra

Žiadosť o poskytnutie pomoci

na podporný rok 2013/2014

(podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 Z.z.)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava 1

Pečiatka podateľne PPA

1. Údaje o žiadateľovi:

Názov:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Právna forma

Sídlo:

PSČ:

Obec:

Ulica a číslo:

Kontaktná osoba žiadateľa:

Meno:

Priezvisko:

Titul:

Funkcia:

Telefón:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Bankové spojenie žiadateľa:

Názov banky:

Kód banky:

Číslo účtu:

IBAN:

2. Žiadame o schválenie pomoci na opatrenia:

názov opatrenia

výška pomoci

Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam

Kontrola varroázy

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

Podpora obnovenia stavu včelstiev

Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

Celková požadovaná výška pomoci:

3. Vyhlásenie žiadateľa

Žiadateľ vyhlasuje, že

 1. všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a v jej prílohách podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 4. súhlasí s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely a anonymné podnikovo-hospodárske hodnotenia,

 5. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 6. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

4. Záväzok žiadateľa

Žiadateľ sa zaväzuje

 1. dodržať všetky podmienky na poskytnutie pomoci,

 2. poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 3. poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,

 4. písomne oznámiť platobnej agentúre do desiatich pracovných dní každú zmenu údajov uvedených v žiadosti,

 5. písomne oznámiť platobnej agentúre každé nedodržanie predpokladov pre poskytnutie pomoci v prípade vyššej moci do desiatich pracovných dní od ich vzniku.

5. Prílohy:

(podľa § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 Z.z.)

 kópia stanov žiadateľa

 ročný program rozvoja včelárstva

 kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

 vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

 potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky

 potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako 3 mesiace, že nie je proti žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

 vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia

 potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

 potvrdenie Sociálnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie, nie staršie ako tri mesiace

 potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nie staršie ako tri mesiace

 vyhlásenie žiadateľa, že mu na ten istý účel nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie

Miesto a dátum:

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa:

Odtlačok pečiatky žiadateľa:

Ročný program rozvoja včelárstva na podporný rok 2013/2014

(podľa § 2 ods. 3 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 Z.z.)

Podporované opatrenia podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 Z.z. (ďalej len „NV SR č. 31/2011)

názov opatrenia

výška pomoci

technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam podľa § 3 NV SR č. 31/2011

kontrola varroázy podľa § 4 NV SR č. 31/2011

racionalizácia sezónneho presunu včelstiev podľa § 5 NV SR č. 31/2011

podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu podľa § 6 NV SR č. 31/2011

podpora obnovenia stavu včelstiev podľa § 7 NV SR č. 31/2011

spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov podľa § 8 NV SR č. 31/2011

Spolu

Pomoc na opatrenie „technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam“ podľa § 3 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia technická pomoc

výška pomoci

 1. organizovanie prednášok a seminárov

 1. organizovanie vzdelávacích kurzov

 1. organizovanie výstav a súťaží

 1. účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach

 1. publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

 1. nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia

 1. koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

 1. zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov

 1. budovanie školských a ukážkových včelníc

 1. ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou

Spolu

Pomoc na opatrenie „kontrola varroázy“ podľa § 4 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia kontrola varroázy

výška pomoci

 1. nákup liečebných alebo preventívnych prostriedkov a prípravkov na liečbu varroázy

 1. aplikácia aerosólu alebo použitie iných technologických zariadení pri prevencii alebo liečení varroázy pri prevencii alebo liečení varroázy

 1. prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi

 1. nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

 1. nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Spolu

Pomoc na opatrenie „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ podľa § 5 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

výška pomoci

 1. zariadenie na sezónny presun včelstiev

 1. starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť

 1. vypracovanie a realizácia projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín

 1. nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

Spolu

Pomoc na opatrenie „podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu“ podľa § 6 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

výška pomoci

 1. diagnostika rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede

 1. analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „Slovenský med“

 1. analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží

Spolu

Pomoc na opatrenie „podpora obnovenia stavu včelstiev“ podľa § 7 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia obnovenie stavu včelstiev

výška pomoci

 1. nákup včelích matiek kranskej včely a rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu

 1. založenie a prevádzka testovacej stanice

 1. nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov

Spolu

Pomoc na opatrenie „spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov“ podľa § 8 NV SR č. 31/2011

Riešiteľ

Názov projektu

výška pomoci

Spolu

Miesto a dátum:

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa:

Odtlačok pečiatky žiadateľa:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Žiadosť o vyplatenie pomoci

za podporný rok 2013/2014

(podľa § 9 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 Z.z.)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava 1

Pečiatka podateľne PPA

1. Údaje o žiadateľovi:

Názov:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Právna forma

Sídlo:

PSČ:

Obec:

Ulica a číslo:

Kontaktná osoba žiadateľa:

Meno:

Priezvisko:

Titul:

Funkcia:

Telefón:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Bankové spojenie žiadateľa:

Názov banky:

Kód banky:

Číslo účtu:

IBAN:

2. Žiadame o vyplatenie pomoci na opatrenia:

názov opatrenia

výška pomoci

Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam

Kontrola varroázy

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

Podpora obnovenia stavu včelstiev

Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

Celková požadovaná výška pomoci:

3. Rozpis pomoci podľa opatrení:

Pomoc na opatrenie technická pomoc podľa § 3 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia technická pomoc

výška pomoci

 1. organizovanie prednášok a seminárov

 1. organizovanie vzdelávacích kurzov

 1. organizovanie výstav a súťaží

 1. účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach

 1. publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

 1. nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia

 1. koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

 1. zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov

 1. budovanie školských a ukážkových včelníc

 1. ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou

Spolu

Pomoc na opatrenie kontrola varroázy podľa § 4 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia kontrola varroázy

výška pomoci

 1. nákup liečebných alebo preventívnych prípravkov na liečbu varroázy

 1. aplikácia aerosólu alebo použitie iných technologických zariadení pri prevencii alebo liečení varroázy

 1. prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi

 1. nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy

 1. nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

Spolu

Pomoc na opatrenie racionalizácia sezónneho presunu včelstiev podľa § 5 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

výška pomoci

 1. zariadenie na sezónny presun včelstiev

 1. starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť

 1. vypracovanie a realizácia projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín

 1. nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

Spolu

Pomoc na opatrenie podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu podľa § 6 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

výška pomoci

 1. diagnostika rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede

 1. analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „Slovenský med

 1. analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží

Spolu

Pomoc na opatrenie na obnovenie stavu včelstiev podľa § 7 NV SR č. 31/2011

Názov pomoci v rámci opatrenia obnovenie stavu včelstiev

výška pomoci

 1. nákup včelích matiek kranskej včely a rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu

 1. založenie a prevádzka testovacej stanice

 1. nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov

Spolu

Pomoc na opatrenie spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov podľa § 8 NV SR č. 31/2011

riešiteľ

názov projektu

výška pomoci

Spolu

4. Vyhlásenie žiadateľa

Žiadateľ vyhlasuje, že

 1. všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a v jej prílohách podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 4. súhlasí s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely a anonymné podnikovo-hospodárske hodnotenia,

 5. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 6. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

5. Záväzok žiadateľa

Žiadateľ sa zaväzuje

 1. dodržať všetky podmienky na poskytnutie pomoci,

 2. poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 3. poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,

 4. písomne oznámiť platobnej agentúre do desiatich pracovných dní každú zmenu údajov uvedených v žiadosti,

 5. písomne oznámiť platobnej agentúre každé nedodržanie predpokladov pre poskytnutie pomoci v prípade vyššej moci do desiatich pracovných dní od ich vzniku.

6. Prílohy:

Miesto a dátum::

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa:

Odtlačok pečiatky žiadateľa:

Zoznam vzdelávacích aktivít

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

por. číslo

dátum

vzdelávacia aktivita

usporiadateľ

žiadaná pomoc

Spolu:

Miesto a dátum:

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa:

Odtlačok pečiatky žiadateľa:

Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (prednáška, seminár)

1. Údaje o usporiadateľovi:

Názov a sídlo usporiadateľskej organizácie:

Pečiatka usporiadateľa:

Osoba, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla:

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Údaje o vzdelávacej aktivite:

Dátum konania:

Miesto konania:

Dĺžka v hodinách:

Počet zúčastnených:

Téma vzdelávacej aktivity:

 Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka

 Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka

 História a vývoj včelárstva u nás a vo svete

 Fyziológia, anatómia a biológia včely medonosnej

 Botanika vo včelárstve

 Abeceda začínajúceho včelára

 Všeobecné včelárstvo

 Školenia pre začínajúcich včelárov

 Chov včelích matiek

 Inseminácia včelích matiek

 Školenia asistentov úradných veterinárnych lekárov

 Včelie produkty

 Apiterapia

 Nové smery vo včelárstve.

 Ekonomicky orientovaný chov včiel.

 Školenie na aplikáciu aerosólu.

 Právne predpisy súvisiace so včelárstvom.

 Šľachtenie včiel.

 Využitie znášky a kočovanie.

 Ošetrovanie včelstiev počas roka.

 Včelárstvo na Slovensku a vo svete.

 Propagácia včelích produktov, marketing.

 Propagácia značky „Slovenský med“.

 Správna výrobná prax.

 Ekologický chov včiel.

 Spracovanie včelích produktov.

 Senzorické hodnotenie medu.

 Využitie výpočtovej techniky vo včelárskej evidencii.

 Využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní včelárov.

 Laboratórne metódy stanovenia kvality včelích produktov.

 Laboratórna diagnostika chorôb včiel.

 Seminár pre funkcionárov včelárskych organizácií.

Vzdelávacia aktivita bola určená pre:

 včelárov

 žiakov základnej školy …………………………………………………………………………………….*

 žiakov strednej odbornej školy ………………………………………………………………………….*

 žiakov centra voľného času ………………………………………………………………………………*

* uviesť konkrétny názov a adresu organizácie, pre ktorú bola vzdelávacia aktivita určená

3. Vyhlásenie usporiadateľa

Usporiadateľ vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

4. Prílohy:

správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém

 predložená v elektronickej verzii

 predložená v listinnej verzii

Miesto a dátum:

Meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene usporiadateľa:

Odtlačok pečiatky:

5. Prezenčná listina:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

Meno, priezvisko, titul

U včelárov číslo z registra včelstiev, u ostatných bydlisko

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (kurz)

1. Údaje o usporiadateľovi:

Názov a sídlo usporiadateľskej organizácie:

Pečiatka usporiadateľa:

Osoba, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla:

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Údaje o vzdelávacej aktivite:

 Jednodňový kurz v trvaní najmenej 8 hodín

 Viacdňový kurz v trvaní najmenej 16 hodín

Téma vzdelávacieho kurzu:

Dátum konania:

Miesto konania:

Dĺžka v hodinách:

Počet zúčastnených:

3. Vyhlásenie usporiadateľa

Usporiadateľ vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

4. Prílohy:

 správa s prezentáciou prednášaných tém predložená v elektronickej verzii

 správa s prezentáciou prednášaných tém predložená v listinnej verzii

 kópia dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie vykonávajúcej kurz

 prezenčná listina s uvedením najmenej týchto údajov účastníkov kurzu: meno, priezvisko, titul | číslo z registra včelstiev (u včelárov) alebo bydlisko (u nevčelárov) | podpis

Miesto a dátum:

Meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene usporiadateľa:

Odtlačok pečiatky:

Organizovanie výstavy1* súťaže*

1. Údaje o usporiadateľovi:

Názov a sídlo usporiadateľskej organizácie:

Pečiatka usporiadateľa:

Je usporiadateľ platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

Osoba oprávnená konať v mene usporiadateľa (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Údaje o výstave* súťaži*:

Dátum konania:

Miesto konania

Názov výstavy* súťaže*:

3. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

4. Správa so zdôvodnením oprávnenosti nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

5. Vyhlásenie usporiadateľa

Usporiadateľ vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

Miesto a dátum:

Meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene usporiadateľa:

Odtlačok pečiatky:

Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach

1. Údaje o vysielajúcej organizácii:

Názov a sídlo vysielajúcej organizácie:

Pečiatka organizácie:

Je vysielajúca organizácia platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet

 áno

 nie

 áno

 nie

Osoba oprávnená konať v mene vysielajúcej organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Údaje o vyslaných účastníkoch podujatia:

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Dátum narodenia:

Podpis:

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Dátum narodenia:

Podpis:

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Dátum narodenia:

Podpis:

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Dátum narodenia:

Podpis:

3. Údaje o podujatí:

Dátum konania:

Miesto konania

Názov podujatia:

4. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

5. Správa so zdôvodnením oprávnenosti nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

6. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

Miesto a dátum:

Meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa pomoci:

Odtlačok pečiatky:

Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo:

Pečiatka prijímateľa pomoci:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

Osoba oprávnená konať v mene prijímateľa pomoci (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Údaje o publikačnej, osvetovej a propagačnej činnosti2:

Názov publikácie:

Počet kusov:

poznámka

Dátum konania:

Miesto konania

Názov osvetovej a propagačnej činnosti:

3. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

4. Správa so zdôvodnením oprávnenosti nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

5. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. .122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

Miesto a dátum:

Meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa pomoci:

Odtlačok pečiatky:

Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia

1. Údaje o organizácii:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Je organizácia platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet

 áno

 nie

 áno

 nie

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

spolu:

3. Správa so zdôvodnením oprávnenosti nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

4. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

Miesto a dátum:

Meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa pomoci:

Odtlačok pečiatky:

Koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva

1. Údaje o organizácii:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Je organizácia platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet

 áno

 nie

 áno

 nie

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

3. Zdôvodnenie nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

4. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. .122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

Miesto a dátum:

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa pomoci:

Odtlačok pečiatky:

Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

3. Zdôvodnenie nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

4. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. .122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Budovanie školských a ukážkových včelníc

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

3. Zdôvodnenie nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

4. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. .122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

3. Zdôvodnenie nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

4. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Nákup prostriedkov na prevenciu alebo liečenie varroázy

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

množstvo

cena*

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

spolu:

* vrátane DPH

3. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

Miesto a dátum:

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa pomoci:

Odtlačok pečiatky:

Ošetrenie včelstiev aerosólom alebo iným technologickým zariadením povoleným v SR

1. Údaje o osobe vykonávajúcej ošetrenie včelstiev:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Meno, priezvisko, titul:

Dátum narodenia:

Číslo osvedčenia:

Počet ošetrených včelstiev na ktoré žiadam pomoc:

2. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

……………………………………………… ……………………………………

Miesto a dátum podpis

3. Údaje o včelároch, ktorých včelstvá boli ošetrené aerosólom alebo iným technologickým zariadením:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

Meno, priezvisko, titul

číslo z registra včelstiev

Dátum ošetrenia

Počet ošetrených včelstiev

Podpis včelára

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ošetrenie včelstiev aerosólom alebo iným technologickým zariadením povoleným v SR – súhrn za ZO

1. Údaje o organizácii:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Údaje o osobách vykonávajúcich ošetrenie včelstiev v ZO:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Číslo osvedčenia

Počet ošetrených včelstiev

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Spolu ošetrených včelstiev:

Prehliadka včelstiev

1. Údaje o osobe vykonávajúcej prehliadky včelstiev:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Meno, priezvisko, titul:

Dátum narodenia:

Číslo poverenia:

Počet prehliadnutých včelstiev na ktoré žiadam pomoc:

2. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

……………………………………………… ……………………………………

Miesto a dátum podpis

3. Údaje o včelároch, ktorých včelstvá boli prehliadnuté:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

Meno, priezvisko, titul

číslo z registra včelstiev

Dátum prehliadky

Počet prehliadnutých včelstiev

Podpis včelára

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Prehliadky včelstiev – súhrn za ZO ………………………………………………..

1. Údaje o organizácii:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Údaje o osobách vykonávajúcich prehliadky včelstiev v ZO:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Číslo poverenia

Počet prehliadnutých včelstiev

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Spolu prehliadnutých včelstiev:

Nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných technických prostriedkov na liečenie varroázy

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

spolu:

3. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti roztočom Varroa destructor

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

spolu:

3. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

spolu:

3. Zdôvodnenie nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

4. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Údaje o počte kočujúcich včelstiev:

celkový počet včelstiev registrovaných v registri včelstiev

z toho počet kočujúcich včelstiev na ktoré je žiadaná pomoc

3. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

spolu:

4. Zdôvodnenie nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

5. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Sezónny presun včelstiev – súhrn za ZO ………………………………………………..

1. Údaje o organizácii:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

2. Údaje o kočujúcich včelároch:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

Meno, priezvisko, titul

číslo z registra včelstiev

Počet včelstiev celkom

Počet kočujúcich včelstiev*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Spolu kočujúcich včelstiev:

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev – projekty

1. Údaje o projekte:

Názov projektu:

Dĺžka trvania projektu:

Dátum a číslo schválenia projektu ministerstvom:

2. Údaje o riešiteľovi:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Kontaktná osoba riešiteľa (garant projektu):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Riešiteľ (vypĺňa sa ak riešiteľom je fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

Bydlisko:

Podpis:

3. Príloha:

 priebežná správa

 záverečná správa

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

3. Zdôvodnenie nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

4. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Úhrada nákladov na analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Por.

číslo

druh analýzy*

číslo protokolu o rozboroch

číslo faktúry

fakturovaná suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

spolu:

* a) diagnostika rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede,

b) analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie ochrannej známky „Slovenský med“,

c) analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží.

3. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Nákup včelích matiek

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci (vypĺňa sa ak beneficientom je včelár – fyzická osoba):

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

chovateľ včelích matiek

počet kúpených včelích matiek

suma*

číslo účtovného dokladu

dátum predaja

voľne spárených

insemino-vaných

1

2

3

4

* uvádza sa skutočne uhradená suma za nákup včelích matiek, nie suma žiadanej pomoci

3. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove

 4. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 5. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 6. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 7. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 8. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Nákup včelích matiek – preberací protokol

1. Chovateľ včelích matiek – predávajúci:

Meno/názov

Adresa

Číslo dekrétu chovateľa

2. Kupujúci:

Meno

Adresa

Číslo v centrálnom registri včelstiev

Počet včelstiev v centrálnom registri

3. Včelie matky

množstvo

cena za kus

cena celkom

Včelie matky voľne spárené

Včelie matky inseminované

Chovateľ včelích matiek: ……………………………………………………. ……………………………………..

Miesto a dátum podpis

Kupujúci: …………………………………………………… ……………………………………..

Miesto a dátum podpis

Založenie a prevádzka testovacích staníc

 1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Prijímateľ pomoci (chovateľ včelích matiek):

Meno, priezvisko, titul/organizácia:

č. dekrétu chovateľa:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH

 áno

 nie

 áno

 nie

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

3. Zdôvodnenie nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

4. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Nákup nových včelstiev a nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov

1. Údaje o prijímateľovi pomoci:

Názov a sídlo organizácie:

Pečiatka organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Prijímateľ pomoci:

Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH:

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH:

 áno

 nie

 áno

 nie

počet zakúpených nových včelstiev:

matky pochádzajú od chovateľa včelích matiek:

číslo predajcu včelstiev

z centrálneho registra včelstiev

číslo dekrétu chovateľa včelích matiek:

školenie pre začínajúcich včelárov absolvované

miesto:

dátum:

meno školiteľa:

podpis školiteľa:

2. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

3. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. počas posledných piatich rokov nechoval včely

 4. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 5. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 6. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 7. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 8. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

………………………………………… ……………………………………………….

Miesto a dátum Meno a podpis prijímateľa pomoci

Nákup včelstiev – preberací protokol

1. Chovateľ včelstiev – predávajúci:

Meno/názov

Adresa

Číslo v centrálnom registri včelstiev

Počet včelstiev v centrálnom registri

2. Kupujúci:

Meno

Adresa

3. Včelstvá

množstvo

cena za kus

cena celkom

Včelstvá

Chovateľ včelstiev: ……………………………………………………. ……………………………………..

Miesto a dátum podpis

Kupujúci: …………………………………………………… ……………………………………..

Miesto a dátum podpis

Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

1. Údaje o projekte:

Názov projektu:

Dĺžka trvania projektu:

Dátum a číslo schválenia projektu ministerstvom:

2. Údaje o riešiteľovi:

Názov organizácie:

IČO:

IČ DPH:

Sídlo:

PSČ:

Obec:

Ulica a číslo:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH:

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH:

 áno

 nie

 áno

 nie

Kontaktná osoba riešiteľa (garant projektu):

Meno, priezvisko, titul

Funkcia:

3. Rozpis nákladov – súpiska účtovných dokladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch

Por.

číslo

číslo dokladu

položka

suma

poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

spolu:

4. Zdôvodnenie nákladov:

Pri nedostatku miesta pokračujte na samostatnom liste/listoch

5. Vyhlásenie prijímateľa pomoci

Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,

 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada,

 3. sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,

 4. súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 5. poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

 6. je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,

 7. je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

Miesto a dátum::

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene riešiteľa:

Odtlačok pečiatky riešiteľa:

Čestné vyhlásenie a záväzok

vypĺňa sa len ak príjemcom pomoci je organizácia:

Názov a sídlo organizácie:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutár):

Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

vypĺňa sa len ak príjemcom pomoci je včelár – fyzická osoba:

Meno, priezvisko, titul:

číslo z registra včelstiev:

adresa:

Čestne vyhlasujem/e, že mi/nám v predchádzajúcich …………….. rokoch nebola poskytnutá podpora v rámci opatrenia podľa § ……. nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z.z. na

…………………………………………………………………………………………………………………………………… (uviesť druh zariadenia).

Zároveň sa zaväzujem/e, že si dané zariadenie

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (uviesť presný typ)

ponechám/e vo svojom majetku najmenej ……. roky/ov.

V …………………………………. ……………………………………………………..

meno a podpis prijímateľa pomoci/štatutára

1 * nehodiace sa prečiarknite

2 vyplňte vhodný riadok tabuľky, prípadne doplňte nový riadok

* Pomoc môže byť poskytnutá na presúvané včelstvá v jednom podpornom období len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát boli kočujúce včelstvá v priebehu včelárskej sezóny presunuté na iné stanovište.

Na stiahnutie: MP pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2013-2014.doc

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

+ 2 = 4

error: Obsah je nedostupný !!!