EP žiada naliehavé prijatie opatrení proti úbytku včiel

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Európsky parlament upozorňuje, že je potrebné bezodkladne rokovať ohľadom vážnej krízy, ktorou prechádza včelárska sféra. Poslanci na plenárnom zasadnutí, prijali dňa 20.11.2008 uznesenie na ktorom žiadajú vypracovanie štúdie o možných súvislostiach medzi úhynom včiel, používaním niektorých pesticídov a geneticky modifikovaných rastlín, vytváraním ochranných zón na podporu opeľovania a zavedenia zodpovedajúcich veterinárnych opatrení na boj proti chorobám, ktoré decimujú včelstvá.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR zo 14. augusta 2008 č.1785-2008

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva SR zo 14. augusta 2008 č. 1785/2008-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády SR č. 369/2007

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Metodické usmernenie k vyhláške MPSR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev

Napísal RNDr.T.Cermakova v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Dňa 15.3.2008 nadobudla účinnosť Vyhláška MPSR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev v Slovenskej republike a vykonáva sa ňou § 19 odsek 10 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. + Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR o povinnosti registrovať včelstvá. (doplnené 09.04.2008)

Pripravuje sa zákon o centrálnej evidencii včelstiev

Napísal Jozef Nemcok v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Od roku 2001 sa postupne začala zavádzať centrálna evidencia domácich hospodárskych zvierat, medzi ktoré bola zaradená i včela medonosná. Prvý právny predpis sa vzťahoval na hovädzí dobytok, a postupne podľa príslušných predpisov sa táto evidencia zaviedla u ošípaných, oviec, kozí a hydiny. Povinnosť zaviesť centrálnu evidenciu všetkých doma chovaných zvierat určujú smernice EÚ.

O rozvoji vidieka a o včelárstve

Napísal Jan Hajek v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Schválenie programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 -2013 „ Dňa 20. novembra 2007 bol v Bruseli na Výbore pre rozvoj vidieka jednomyseľne a bez pripomienok schválený Program rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 (program).Európska komisia skonštatovala, že program je harmonicky vyvážený a pokrýva rovnomerne celé územie SR.

VÝNOS MP SR z 18. 7. 2007 č. 1754/2007-100

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

VÝNOS MP Slovenskej republiky z 18. 7. 2007 č. 1754/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve.