Označovanie medu

Napísal ing. R.Chlebo PhD. v . Zaradené v Pre členov, Produkty - Med, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Označovanie medu upravuje Potravinový kódex Slovenskej republiky, predovšetkým v druhej hlave druhej časti a v deviatej hlave tretej časti. Vo všeobecnosti sa za označovanie potravín považuje písomné uvedenie údajov, ochrannej známky, obchodnej značky, vyobrazenia, piktogramu alebo symbolu, ktoré sa týkajú potraviny a sú umiestnené na akomkoľvek obale, nálepke, prstenci a inde alebo v sprievodnom dokumente, oznámení alebo upozornení, ktoré potravinu sprevádzajú.

Súčasné veterinárne predpisy platné pre včelárstvo

Napísal MVDr. J.Blecha v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Od 1. januára 2003 je v platnosti zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je základný právny dokument pre výkon veterinárnej starostlivosti a záväzný nielen pre orgány veterinárnej správy, ale pre všetkých, ktorý prichádzajú do styku s chovom zvierat, produktmi živočíšneho pôvodu, predajom atď. Je plne kompatibilný správnymi predpismi platnými v Európskej únii.

Metodický pokyn č.1/2006 k riešeniu zdravotnej situácie v chovoch včiel

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov pre riešenie zdravotnej situácie v chovoch včiel na území Slovenskej republiky v roku 2006 vydáva nasledujúci metodický pokyn č. 1/2006.