Author Archive

Nariadenie vlády č. 352/2009 – priamy predaj produktov konečnému spotrebiteľovi

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.352/2009 z 19. augusta 2009, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.

Metodický pokyn – budovanie ukážkových včelníc

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Metodický pokyn budovania ukážkových včelníc podľa NV č. 422/2007 Z.z. – § 2, ods. 1, písm. k) – v súlade s ods. 2, písm. j) a ods. 3, písm. g) § 2.
Slovenský zväz včelárov vyzýva včelársku verejnosť k zapojeniu sa do súťaže na budovanie a prevádzkovanie ukážkových včelníc cestou predkladania projektov podľa tu vymedzených kritérií.

Povoľovanie výnimiek pre včelárske kočovné vozy

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Vec: Povoľovanie výnimiek pre včelárske kočovné vozy – zaslanie

Obdržal som Vašu žiadosť o pomoc odvetviu včelárstva v súvislosti s povoľovaním výnimiek zo zákona podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon'”).

Návrh vlády SR na priamy predaj prvotných produktov živočíšneho pôvodu

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Produkty - Med, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu – surového mlieka, vajec, včelieho medu, mäsa z hydiny a zajacovitých zvierat prvovýrobcami a malého množstva zveriny z voľne žijúcej zveri užívateľmi poľovného revíru.

Poslanci EÚ zakázali toxické pesticídy

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, ZOOTECHNIKA - Lieky, prípravky, dezinfe

0
0

Aj napriek silnému odporu z oblasti poľnohospodárstva a priemyslu, poslanci podporili zákaz používania toxických pesticídov. Európsky parlament hlasoval v prospech sprísnenia pravidiel pre používanie toxických pesticídov. Pre EÚ schválili dva zákony pre najnebezpečnejšie pesticídy, ktoré spôsobujú rakovinu.

EP žiada naliehavé prijatie opatrení proti úbytku včiel

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Európsky parlament upozorňuje, že je potrebné bezodkladne rokovať ohľadom vážnej krízy, ktorou prechádza včelárska sféra. Poslanci na plenárnom zasadnutí, prijali dňa 20.11.2008 uznesenie na ktorom žiadajú vypracovanie štúdie o možných súvislostiach medzi úhynom včiel, používaním niektorých pesticídov a geneticky modifikovaných rastlín, vytváraním ochranných zón na podporu opeľovania a zavedenia zodpovedajúcich veterinárnych opatrení na boj proti chorobám, ktoré decimujú včelstvá.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR zo 14. augusta 2008 č.1785-2008

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva SR zo 14. augusta 2008 č. 1785/2008-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády SR č. 369/2007

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve