V stanovisku[1] generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ sa Súdnemu dvoru odporúča, aby obmedzujúcim spôsobom vymedzil možnosť členských štátov udeľovať výnimky týkajúce sa pesticídov. Ak by sa Súdny dvor týmto stanoviskom riadil, viedlo by to k výraznému zníženiu počtu výnimiek a k lepšej ochrane zdravia občanov a životného prostredia. Toto stanovisko je súčasťou súdneho konania, ktoré iniciovali PAN Europe a Nature et Progrès Belgique v súvislosti s výnimkami týkajúcimi sa pesticídov[2].

V stanovisku generálneho advokáta uverejnenom 8. septembra sa Súdnemu dvoru v podstate odporúča, aby objasnil, že výnimky sa môžu použiť len výnimočne, ale nie v prípade škodcov, ktorí sa vyskytujú každý rok. V stanovisku sa ďalej podrobne uvádza, že tieto výnimky sa môžu poskytnúť len po dôkladnom posúdení, ktoré preukáže, že prínosy výnimiek z hľadiska poľnohospodárskej výroby a potravinovej bezpečnosti výrazne prevážia riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Takéto preukázanie sa musí vykonať nezávisle a na základe nezávislých údajov. Stanovisko potvrdzuje, že zdravie občanov a životné prostredie musia mať prednosť pred poľnohospodárskymi výnosmi.

Martin Dermine, koordinátor spoločnosti PAN Europe, povedal: “Ak by sa Súdny dvor týmto stanoviskom riadil, zabránilo by sa členským štátom zneužívať systém výnimiek, ako to systematicky robia. Vysoko toxické pesticídy zakázané zo zdravotných a environmentálnych dôvodov udržiavajú mnohé členské štáty na trhu prostredníctvom výnimiek. To je v rozpore so zákonom a to je dôvod, prečo sme sa obrátili na Súdny dvor. Výnimky sa často udeľujú na boj proti bežným škodcom, ktorí nie sú ničím výnimoční a pre ktorých existujú menej škodlivé alternatívne spôsoby liečby.”

Vysoko toxické látky, ktoré nie sú schválené na úrovni EÚ alebo ktoré boli zakázané z dôvodu ich nadmernej toxicity, sa každoročne používajú proti bežným škodcom v mnohých členských štátoch. Neonikotinoidy (toxické pre včely, zakázané v roku 2018), mankozeb (genotoxický, zakázaný v roku 2020), ako aj dichlórpropén a chlórpikrín (oba nikdy neschválené, pretože sú vysoko toxické, ale v krajinách, ako je Španielsko, dostávajú výnimky) sú len niekoľkými príkladmi každoročného zneužívania systému členskými štátmi.

Martin Dermine dodal: “Mnohé členské štáty neberú do úvahy dramatické dôsledky na zdravie občanov a životné prostredie. Namiesto toho, aby skutočne zhodnotili naliehavosť a nevyhnutnosť takýchto výnimiek, jednoducho kopírujú a vkladajú zavádzajúce argumenty priemyslu, ktoré podporujú. Ak je pesticíd zakázaný pre svoju toxicitu, nemá zmysel naďalej ním vystavovať občanov a životné prostredie. Na tento problém sme Európsku komisiu mnohokrát upozorňovali, ale bez účinnej reakcie z jej strany.”

Základné informácie:

V roku 2019 PAN Europe napadla výnimku, ktorú Belgicko udelilo na používanie neonikotinoidov na cukrovej repe napriek celoeurópskemu zákazu z roku 2018 na ochranu opeľovačov. PAN Europe navrhla belgickému súdu, aby požiadal Súdny dvor EÚ o predbežné usmernenie s cieľom objasniť podmienky, za ktorých možno udeliť takéto výnimky[3].

Na základe návrhu PAN Europe predložil belgický správny súd Súdnemu dvoru EÚ 5 predbežných otázok[4]. Na súdnom konaní sa zúčastnili Európska komisia, Fínsko, Grécko, Francúzsko, Belgicko a Maďarsko. Pojednávanie sa uskutočnilo 17. marca 2022[5]. Odpovede Súdneho dvora na týchto 5 otázok budú mať celoeurópsky vplyv na využívanie výnimiek.

zdroj:  https://www.pan-europe.info/press-releases/2022/09/eu-advocate-general-recommends-strongly-limit-use-pesticide-derogations

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

− 1 = 8

error: Obsah je nedostupný !!!