Úrad EFSA v súčasnosti prehodnocuje svoje usmernenie o hodnotení rizík prípravkov na ochranu rastlín a včiel (Apis mellifera, Bombus spp. a včely samotárky), ktoré bolo uverejnené v roku 2013, ale nikdy nebolo schválené zástupcami členských štátov v Stálom výbore Európskej komisie pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.

Schválenie členskými štátmi je potrebné na to, aby sa usmernenia uplatňovali počas vedeckých hodnotení vykonávaných v súvislosti so schválením a obnovením schválenia účinných látok používaných v pesticídoch.

S cieľom vyriešiť túto patovú situáciu Európska komisia a členské štáty požiadali úrad EFSA, aby preskúmal usmernenie a zohľadnil nové vedecké poznatky, ktoré sa objavili od roku 2013. Prehodnotené usmernenie bude preto obsahovať najaktuálnejšie metodiky na vykonávanie posúdenia rizík pre včely medonosné, čmeliaky a včely samotárky.

Preskúmanie vykonáva pracovná skupina zložená zo zamestnancov EFSA a externých odborníkov. Počas celého procesu EFSA konzultuje s členskými štátmi prostredníctvom riadiacej siete pre pesticídy a s mnohými zainteresovanými stranami prostredníctvom osobitnej skupiny zainteresovaných strán. EFSA sa zúčastnil aj na sérii seminárov a informačných stretnutí pre zástupcov členských štátov a zainteresované strany.

Okrem toho Európska chemická agentúra (ECHA) a EFSA spolupracujú na harmonizácii prístupov k hodnoteniu rizík pre včely podľa nariadení o prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch.

Očakáva sa, že revidované usmernenie bude zverejnené na jeseň 2022 po verejnej konzultácii, ktorá sa uskutočnila začiatkom roka. Aktualizované zhrnutie revízie vrátane predbežného časového harmonogramu je k dispozícii tu. Ďalšie základné informácie o preskúmaní usmernení sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie.

Najnovšie

Dňa 26. januára 2022 EFSA zverejnil podporný dokument, ktorý môžu manažéri rizík použiť na stanovenie špecifických cieľov ochrany (SPG) pre voľne žijúce včely. Dokument – ktorý si vyžiadala Európska komisia – poskytuje prehľad dostupných údajov a nástrojov, zvažuje existujúce prístupy pre SPG v oblasti ekotoxikológie a upozorňuje na medzery v poznatkoch.

Míľniky

November 2021 Predbežná práca vykonaná na podpornom dokumente o voľne žijúcich včelách sa predstaví skupine zainteresovaných strán a expertom z členských štátov na osobitnom informačnom stretnutí organizovanom Európskou komisiou.

Jún 2021 Rada Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (Agrifish) stanovuje SPG 10 % ako maximálnu povolenú úroveň zníženia veľkosti kolónií v dôsledku vystavenia včiel medonosných pesticídom.

Marec 2021 Pracovná skupina EFSA zverejňuje metódu definovania špecifických ochranných cieľov (SPG) pre včely medonosné na základe variability sily včelstiev. Úrad EFSA vypracoval tento dokument v reakcii na žiadosť manažérov rizík, aby im poskytol vedecké podklady na podporu ich rozhodovacieho procesu o tom, čo je potrebné chrániť a v akom rozsahu.

December 2020 EFSA vydáva druhý dokument na podporu manažérov rizík pri stanovovaní SPG pre včely. Dokument stanovuje prístup na odvodenie prahu prijateľných účinkov na veľkosť včelstiev na základe premenlivosti pozadia.

Júl 2020 Vykoná sa komplexná analýza dostupných vedeckých dôkazov o úmrtnosti včiel. Správa je založená na najväčšom systematickom zbere dôkazov o úmrtnosti, aký bol kedy vykonaný, a zahŕňa tri skupiny včiel – včely medonosné, čmeliaky a včely samotárky.

Jún 2020 EFSA zverejňuje podporný dokument, v ktorom ponúka manažérom rizík na výber zo štyroch prístupov k preskúmaniu SPG – t. j. prahových hodnôt prijateľných účinkov – pre včely.

Máj 2019 Európska komisia žiada úrad EFSA, aby preskúmal usmernenie o hodnotení rizík pesticídov a včiel, ktoré bolo uverejnené v roku 2013. Úrad EFSA zriadi vedeckú pracovnú skupinu na vykonanie preskúmania, ktorú bude podporovať konzultačná skupina zainteresovaných strán. So skupinou sa v rôznych fázach preskúmania konzultuje a poskytuje jej podklady.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

33 − 29 =

error: Obsah je nedostupný !!!