Mnohých Európanov znepokojujú zvyšky pesticídov v potrave a ich možný dopad na naše zdravie. Prečítajte si, ako sa tento problém snažia vyriešiť poslanci Európskeho parlamentu.

Podľa prieskumu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z roku 2016 obsahovala približne polovica testovaných potravín zvyšky pesticídov, pričom v 3,8 percentách prípadov boli prekročené ich zákonom povolené množstvá. Pesticídy a aktívne látky, ktoré obsahujú, sú v EÚ prísne monitorované, no v posledných rokoch sa vynorili obavy ohľadne ich povoľovania, najmä po kontroverznom obnovení licencie pre glygosát v roku 2017.

Európsky parlament preto v záujme ochrany zdravia občanov pracuje na zlepšovaní pravidiel, ktorými sa riadi schvaľovanie pesticídov.
Udržateľné využívanie pesticídov

12. februára 2019 Európsky parlament prijal správu o tom, ako lepšie implementovať smernicu o udržateľnom využívaní pesticídov. Táto smernice má za cieľ podporovať integrovanú ochranu proti škodcom a alternatívne prístupy. Členské štáty si na základe nej stanovujú národné ciele na redukciu rizík spojených s pesticídmi.

Poslanci tu vyslovili poľutovanie nad tým, že väčšine krajín sa tu nepodarilo dosiahnuť hmatateľný pokrok a že nepodporujú využívanie alternatívnych metód. Len päť krajín si stanovilo merateľné ciele na redukciu spomínaných rizík.

Kvôli pesticídom v Európe masívne ubúda hmyz, vrátane včiel, čo môže mať katastrofálne dopady na budúcu poľnohospodársku výrobu. Poslanci preto vyzývajú členské krajiny, aby v boji proti škodcom podporovali nízkorizikové a nechemické prípravky. Okrem toho vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla záväzné celoeurópske ciele na redukciu používania pesticídov.

Transparentnejšie postupy na povoľovanie pesticídov

Vo februári 2018 parlament zriadil osobitný výbor, ktorého členovia skúmali postupy autorizácie pesticídov. Svoje zistenia a odporúčania zhrnuli do záverečnej správy, ktorú 16. januára 2019 prijalo parlamentné plénum. Parlament tu požaduje sprísnenie a sprehľadnenie schvaľovacích postupov.

Poslanci tu napríklad žiadajú nasledovné:

  • Štúdie použité počas schvaľovacieho konania by mali byť verejne prístupné.
  • Výrobcovia, ktorí žiadajú o povolenie pre určitú látku, by mali poskytnúť pre verejné registre všetky relevantné informácie vrátane povinných štúdií.
  • Odborníci by mali preskúmať štúdie o rakovinotvornosti glyfosátu a stanoviť maximálne limity pre jeho rezíduá v pôde a povrchovej vode.
  • Pesticídy a ich aktívne látky by mali byť prísne testované s ohľadom na ich kumulatívne účinky a dlhodobú toxicitu.
  • Pesticídy by sa nemali používať v blízkosti škôl, ihrísk a iných zariadení pre deti, nemocníc, pôrodníc a opatrovateľských zariadaní.

Jednoduchší prístup k štúdiám o bezpečnosti potravinového reťazca

V decembri 2018 parlament hlasoval za aktualizáciu potravinárskych predpisov, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín v EÚ na všetkých stupňoch potravinového reťazca, vrátane zdravia zvierat a ochrany plodín.

Nové pravidlá by mali zlepšiť prístupnosť verejnosti k štúdiám, o ktoré sa opiera Európsky úrad pre bezpečnosť potravín pri hodnotení rizík potravinárskych výrobkov. Taktiež by mali zaistiť väčšiu objektivitu a nezávislosť týchto štúdií.

V EÚ vznikne register pre overené štúdie, vďaka ktorému bude môcť EFSA kontrolovať, či sa spoločnosti žiadajúce o povolenie, neopierajú o nesprávne výskumy. V prípade pochybností o dôkazoch poskytnutých žiadateľom, bude môcť EFSA požiadať o ďalšie štúdie.

Endokrinné disruptory

Chemické látky, ktoré narušujú funkciu žliaz s vnútorným vylučovaním (tzv. endokrinné disruptory), sa v poľnohospodárstve využívajú na ochranu rastlín pred škodcami. Môžu však mať nepriaznivý dopad na zdravie ľudí a často sa dávajú do súvislosti s hormonálne podmienenými typmi rakoviny, cukrovky a neplodnosti.

V októbri 2017 poslanci zablokovali návrh Európskej komisie, ktorým sa mali zo zoznamu endokrinných disruptorov vyškrtnúť niektoré zložky pesticídov. Niektoré z nich boli totiž priamo vyvinuté na to, aby napádal endokrinný systém organizmov.

Podpora alternatív

Štatistiky ukazujú, že v roku 2016 Európania kúpili ekologicky vypestované potraviny v hodnote 30,7 miliardy eur, čo oproti roku 2012 predstavuje nárast takmer o polovicu.

V roku 2018 poslanci v reakcii na zásadné zmeny v ekologickej produkcii aktualizovali už existujúce pravidlá. Už v roku 2017 parlament vyzval Európsku komisiu, aby pripravila návrhy na hodnotenie, povoľovanie a registráciu nízkorizikových pesticídov.

Aktualizovane 19.11.2019 zdroj: europa.eu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

+ 53 = 58

error: Obsah je nedostupný !!!