Európski poľnohospodári by mali výrazne znížiť používanie pesticídov v záujme ochrany včiel a ďalšieho opeľujúceho hmyzu. Zhodli sa na tom poslanci Európskeho parlamentu (EP) v uznesení z 18.12.2019, ktoré vyzýva aj k ďalšej podpore výskumu a podrobnejšiemu monitorovaniu situácie.

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júna 2018 o iniciatíve EÚ zameranej na opeľovače (COM(2018)0395),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2016 o preskúmaní stratégie EÚ v oblasti biologickej diverzity v polovici trvania(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre ľudí, prírodu a hospodárstvo(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov(3),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A.  keďže v reakcii na výzvy Európskeho parlamentu a Rady na riešenie úbytku opeľovačov Komisia 1. júna 2018 začala iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače;

B.  keďže dôvodmi poklesu populácie opeľovačov sa už zaoberalo mnoho výskumných prác; keďže vykonávanie zistení týchto výskumov nie je príliš uspokojivé;

C.  keďže voľne žijúce opeľovače zohrávajú kľúčovú úlohu pri opeľovaní plodín; keďže včely medonosné k tomuto prínosu prispievajú;

D.  keďže opeľovanie včelami medonosnými len dopĺňa a nenahrádza opeľovanie širokou škálou druhov hmyzu(4) vrátane samotárskych včiel, motýľov, pestríc a chrobákov;

E.  keďže Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) 11. októbra 2019 naliehavo vyzvala na to, aby sa v reakcii na stupňujúcu sa krízu v oblasti biodiverzity výrazne rozšírili opatrenia na ochranu druhov; keďže IUCN vyzvala vlády na celom svete, aby do roku 2030 zastavili úbytok druhov a bránili vyhynutiu, ktoré spôsobuje ľudská činnosť, a aby zlepšili stav ochrany ohrozených druhov s cieľom dosiahnuť rozsiahlu obnovu do roku 2050;

F.  keďže opeľovače poskytujú základné priame a nepriame ekosystémové služby, ako napríklad opeľovanie, kontrolu škodcov, udržiavanie kvality pôdy a vody a estetiky krajiny;

G.  keďže je potrebné trvalé úsilie, aby sa uznal význam opeľovačov pre poľnohospodársku produktivitu;

H.  keďže iba v samotnej Únii závisí od živočíšneho opeľovania 78 % druhov voľne rastúcich kvetov(5);

I.  keďže neexistuje dostatok údajov a informácií o iných druhoch opeľujúceho hmyzu než sú včely a motýle;

J.  keďže medzi opeľovače patrí hmyz, ako sú včely, pestrice, motýle, nočné motýle, chrobáky, osy, strapky, i cicavce ako netopiere, a vtáky;

K.  keďže zdravé opeľovače sú nevyhnutné pre poľnohospodársku činnosť v Únii, pretože 84 % druhov plodín(6) a 76 % európskej produkcie potravín závisí od opeľovania hmyzom; keďže opeľovačom sa môže priamo prisudzovať ročná poľnohospodárska produkcia EÚ v hodnote až 15 miliárd EUR(7);

L.  keďže opeľovače predstavujú jeden z najdôležitejších ukazovateľov zdravia nášho životného prostredia; keďže všetky štatistiky a trendy z celej Európy – hoci sú niekedy čiastočné – poukazujú na znepokojujúci pokles populácie opeľovačov;

M.  keďže je jasné, že stav ochrany motýľov a ich poloprírodných biotopov – trávnych porastov – je slabý a je dobrým ukazovateľom situácie divých včiel, pestríc, nočných motýľov a ďalších opeľovačov;

N.  keďže len 56 druhov opeľovačov je chránených v rámci smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch)(8), pričom pri 67 % z nich sú výsledky posudzovania nepriaznivé;

O.  keďže Európsky parlament inicioval niekoľko pilotných projektov a prípravných akcií s cieľom ďalej skúmať pokles populácie opeľovačov a vypracovať konkrétne riešenia na zmiernenie tohto znepokojujúceho poklesu(9);

P.  keďže v záujme primeranej ochrany a obnovy opeľovačov sa bude musieť vo veľkej miere znížiť používanie pesticídov, ktoré škodia opeľovačom a poškodzujú ich potravu;

Q.  keďže používanie niektorých pesticídov sa spája s nepriaznivými ekologickými vplyvmi vrátane vysokých rizík pre domáce i divoké včely, ktoré opeľujú väčšinu plodín na celom svete;

R.  keďže podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh(10) profesionálni používatelia pesticídov musia aspoň počas troch rokov uchovávať záznamy o používaní pesticídov, ktoré uvádzajú názov prípravku na ochranu rastlín, čas a dávku použitia a oblasť a plodinu, kde bol výrobok použitý;

S.  keďže v apríli 2018 Únia súhlasila s úplným zákazom používania imidaklopridu, klotianidínu a tiametoxámu vo vonkajších priestoroch známych ako neonikotinoidy;

T.  keďže niekoľko členských štátov oznámilo núdzové výnimky týkajúce sa používania týchto neonikotinoidov na svojom území; keďže takéto oznámenia by mali mať dobrú kvalitu a mali by sa zverejňovať; keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že pre približne jednu tretinu výrobkov, ktorým sa udelili núdzové povolenia, boli k dispozícii alternatívy; keďže úrad EFSA môže zohrávať úlohu pri skúmaní núdzových povolení(11);

U.  keďže bolo preukázané, že používanie glyfozátu poškodzuje baktérie včiel medonosných, čo prispieva k úbytku opeľovačov a k strate biotopu; keďže určité fungicídy môžu spôsobiť zdvojnásobenie akútnej toxicity insekticídov(12);

V.  keďže usmerňovací dokument úradu EFSA o posudzovaní rizika prípravkov na ochranu rastlín u včiel (usmernenie EFSA o včelách z roku 2013), ktorý bol schválený v roku 2013 a ktorý predstavuje najaktuálnejšiu vedeckú metodiku týkajúcu sa rizík, ktoré prináša používanie pesticídov pre druhy Apis mellifera, Bombus spp. a pre samotárske včely, členské štáty plne nepodporili; keďže táto situácia oslabuje riadne uplatňovanie kritérií schvaľovania podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, a tým lepšiu ochranu týchto druhov;

W.  keďže insekticídy majú vplyv na opeľovače a na dôvažok širokospektrálne herbicídy používané v masovom rozsahu – napríklad ako preemergentné herbicídy alebo na vysušovanie – ničia zdroje potravy pre opeľovače mimo hlavných období kvitnutia plodín a prispievajú k záhube populácií opeľovačov;

X.  keďže aj pri plnom uplatňovaní usmernenia EFSA pre včely z roku 2013 by motýle, nočné motýle a pestrice zostali bez ochrany režimu schvaľovania pesticídov;

Y.  keďže prepojené biotopy opeľovačov, ako napríklad ochranné pásy, živé ploty a zatrávnené vodné cesty, môžu prispieť ku kontrole erózie pôdy a vo všeobecnosti k zlepšeniu biodiverzity a sú potenciálne užitočné na zlepšenie kvality potravín dostupných pre domáce včely i voľne žijúce opeľovače;

Z.  keďže biotopy mnohých opeľovačov sú veľmi fragmentované a v dôsledku zlého riadenia biotopov a zmeny klímy sú špecializované druhy čoraz viac ohrozené;

AA.  keďže výskyt, ochrana a obnova oblastí pôvodných kvetov, a to aj v mestských oblastiach, majú zásadný význam pre zdravé populácie voľne žijúcich opeľovačov;

AB.  keďže voľne žijúce opeľovače a včelári v Európe zabezpečujú opeľujúce služby takmer úplne zadarmo; keďže je to v ostrom protiklade s ostatnými časťami sveta, kde sú náklady na opeľovanie porovnateľné s inými poľnohospodárskymi vstupmi, ako sú semená, hnojivá a pesticídy;

AC.  keďže opeľovače prinášajú sociálny a kultúrny prospech vo forme liekov, výrobkov, umenia a tradícií;

AD.  keďže táto prevažne bezodplatná služba opeľovania dopĺňa službu voľne žijúcich opeľovačov a je možná len preto, že hlavným zdrojom príjmov pre včelárov je predaj medu a ďalších včelích produktov; keďže dovoz falšovaného medu predstavuje hrozbu pre hospodársku základňu včelárstva v EÚ;

AE.  keďže agroenvironmentálne opatrenia neboli vykonané v celej EÚ v dostatočnom rozsahu, aby kompenzovali stratu biotopov opeľovačov a zníženie kvality biotopov; keďže ekologizácia nedokázala zabezpečiť výrazné zlepšenie;

AF.  keďže zavedenie ukazovateľa vplyvu opeľovačov sa požadovalo v pozíciách Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kontexte návrhu nariadenia o strategických plánoch SPP (COM(2018)0392);

AG.  keďže zavedenie ukazovateľa týkajúceho sa opeľovačov môže prispieť k optimálnym rozhodovacím postupom, účinnejším verejným výdavkom, väčšej zodpovednosti a pochopeniu vplyvu politík a právnych predpisov;

AH.  keďže nadmerné hnojenie plodín prispieva k poklesu výskytu kvitnúcich rastlín, ktoré predstavujú potenciálny potravinový základ pre opeľovače;

AI.  keďže emisie dusičnanov spôsobujú eutrofizáciu a rast bujne rastúcich tráv, ktoré vytláčajú byliny a kvety na pažiti, pokrývajú holú pôdu, ktorú mnohé opeľovače využívajú ako biotop na hniezdenie, a spôsobujú zatienenie nízkych polôh, čím sa vytvára chladná mikroklíma, ktorá nie je vhodná pre mnohé pôvodné druhy;

Všeobecné poznámky

1.  uznáva pridanú hodnotu Iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače pri stanovení strategických cieľov a sérií naliehavých opatrení, ktoré majú EÚ a jej členské štáty prijať na ochranu opeľovačov; víta prácu, ktorá sa už vykonáva na miestnej úrovni s cieľom chrániť biotopy opeľovačov;

2.  domnieva sa však, že iniciatíva dostatočne nerieši mnohé príčiny úbytku opeľovačov, medzi ktoré patria zmeny vo využívaní pôdy, strata biotopov a ich prepojenosti, intenzívne postupy riadenia poľnohospodárstva, prípravky na ochranu rastlín, znečisťovanie životného prostredia, účinky patogénov a parazitov ako je roztoč Varroa destructor, zmena klímy a invázne nepôvodné druhy(13); domnieva sa, že zásadný význam má realizácia Priority II: Riešenie príčin poklesu opeľovačov;

3.  domnieva sa, že opeľovače sú základným prvkom biodiverzity a sú nevyhnutné pre rozmnožovanie väčšiny rastlinných druhov; uznáva, že pokles populácie opeľovačov ovplyvňuje kvalitu a množstvo poľnohospodárskych výnosov a hospodárske výnosy poľnohospodárov;

4.  zdôrazňuje význam opeľovačov pre poľnohospodárstvo, hrozbu pre potravinársku výrobu, ktorú predstavuje súčasný úbytok ich populácie, a nutnosť prijať naliehavé a transformačné opatrenia na ochranu a obnovu opeľovačov a ich služieb;

5.  zdôrazňuje dôležitosť prijatia holistického prístupu a hodnotenia vplyvu existujúcich politických opatrení s cieľom účinne riešiť úbytok opeľovačov v Únii; zdôrazňuje potrebu uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti na ochranu opeľovačov vo všeobecnosti, a to domácich aj voľne žijúcich;

6.  zdôrazňuje potrebu chrániť rozmanitosť druhov opeľovačov v Európe – vrátane približne 2000 druhov voľne žijúcich včiel a iného hmyzu vrátane múch, chrobákov, nočných motýľov a motýľov – a na celom svete;

7.  zdôrazňuje význam presadzovania opatrení, ktoré sú určené na podporu biodiverzity vo vidieckych aj mestských oblastiach, keďže zdravie opeľovačov a ich prežitie závisia od biotopov bohatých na rôzne druhy, ktoré poskytujú rôznorodú a sústavnú potravu v dostatočnom množstve, ako je nektár a peľ, ako aj biotopy na hniezdenie, párenie a prezimovanie;

8.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby začlenila Iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače a jej výsledky do vypracovania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity po roku 2020 a aby premenila ciele iniciatívy na úplný akčný program pre opeľovače s vyčlenením dostatočných zdrojov na tento účel;

9.  žiada Komisiu, aby riešila problém úbytku opeľovačov na medzinárodnej úrovni a presadzovala prísne opatrenia na ochranu opeľovačov a ich biotopov na celom svete;

Biodiverzita a poľnohospodárske postupy

10.  zdôrazňuje, že podpora biodiverzity, a tým podpora výskytu a kvality biotopov opeľovačov na poľnohospodárskej pôde, sa musia stať kľúčovým cieľom rozvoja budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá musí predovšetkým podporovať zachovanie poľnohospodárskych oblastí s vysokou prírodnou hodnotou, vytvorenie vyčlenených prírodných oblastí a zníženie používania pesticídov a minerálnych hnojív a nabádať k polykultúre a striedaniu plodín;

11.  poznamenáva, že znižovanie závislosti od pesticídov je kľúčovým cieľom smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov(14); zdôrazňuje, že plán obmedzovania pesticídov s jasnými cieľmi, čiastkovými cieľmi a harmonogramami by sa mal stanoviť v národnom akčnom pláne každého členského štátu, ktorý bol prijatý v rámci uvedenej smernice, a že zníženie používania pesticídov by sa malo stanoviť ako „spoločný ukazovateľ“ monitorovania úspechu; domnieva sa, že do nadchádzajúcej revízie smernice 2009/128/ES by mali byť zahrnuté celoúniové povinné ciele obmedzovania pesticídov, a to po primeranom posúdení vplyvu;

12.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala revidované národné akčné plány prijaté v rámci smernice 2009/128/ES a prijala všetky možné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa členské štáty primerane zaviazali k cieľom obmedzenia používania pesticídov a k ich potrebnému monitorovaniu;

13.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poľnohospodárom prostredníctvom vnútroštátnych a regionálnych poľnohospodárskych poradenských systémov zabezpečili poskytovanie vysokokvalitného poradenstva o spôsoboch podpory a ochrany biodiverzity a opeľovačov;

14.  opakuje, že opeľovanie má zásadný význam pre poľnohospodársku výrobu, a preto by podpora v rámci prvého piliera SPP nemala viesť k oslabeniu alebo strate služieb opeľovania; vyzýva Komisiu, aby schválila len tie strategické plány, v ktorých sa tento faktor náležite rieši príslušnými prvkami podmienenosti a ekologickými režimami v rámci prvého piliera;

15.  zdôrazňuje, že mnohé vnútroštátne programy rozvoja vidieka už zahŕňajú opatrenia na podporu biodiverzity a pomoc opeľovačom; konštatuje, že na to, aby takéto programy a opatrenia pokračovali a ďalej sa rozširovali, je predovšetkým nutné poskytnúť primerané finančné prostriedky druhému pilieru SPP; zdôrazňuje, že sa pritom musí zohľadniť rôznorodosť regiónov a biotopov, ako aj druhová rozmanitosť existujúcich opeľovačov, čo si vyžaduje národný a regionálny prístup;

16.  žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali výzvu Európskeho parlamentu týkajúcu sa ukazovateľa opeľovačov v SPP

17.  zdôrazňuje, že v porovnaní s rokom 2016 sa v roku 2017 zvýšil predaj insekticídov(15) v 18 krajinách EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v kategórii ďalších insekticídov(16) sa v roku 2017 zvýšil predaj v porovnaní s rokom 2016 v 9 z 13 krajín, pre ktoré boli k dispozícii údaje, a že iniciatíva zameraná na opeľovače nepovažuje tento trend za relevantný;

18.  zdôrazňuje, že opatrenia zamerané na biodiverzitu a obmedzenie používania pesticídov by sa taktiež mali stanoviť ako cieľ v strategických plánoch členských štátov v rámci SPP a že obmedzenie používania pesticídov a zvýšenie biodiverzity by mali byť „spoločnými ukazovateľmi“ monitorovania úspechu;

19.  zdôrazňuje, že pripravovaný ukazovateľ, ktorým sa meria rozmanitosť opeľovačov a ich množstvo, umožní hodnotenie výkonnosti SPP v tejto oblasti;

20.  zdôrazňuje, že podľa smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov sa s cieľom chrániť opeľovače musia miesto pesticídov najprv použiť nechemické metódy kontroly škodcov;

21.  vyzýva Komisiu, aby rozšírila zákaz, ktorý sa vzťahuje na imidakloprid, klotianidín a tiametoxám, na všetky neonikotinoidné pesticídy;

22.  vyzýva Komisiu, aby systematicky žiadala úrad EFSA o stanovisko v prípade, že členské štáty vydajú núdzové povolenie na použitie pesticídu, a to na základe článku 53 nariadenia (ES) č. 1107/2009; považuje za dôležité, aby úrad EFSA takisto skúmal účinok substitúcie, ako aj dostupnosť nechemických metód;

23.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadne uplatňovanie ustanovení nariadenia (ES) č. 1107/2009, a tým zaručila okrem iného minimálnu úroveň oznámení o núdzových povoleniach pre pesticídy vrátane požiadavky, aby členské štáty poskytovali úplné a podrobné vysvetlenia, a aby tieto oznámenia uverejnila; víta úlohu úradu EFSA pri skúmaní týchto výnimiek;

24.  zdôrazňuje, že profesionálni používatelia prípravkov na ochranu rastlín by mali viesť najmenej tri roky podrobné záznamy o používaní, mieste, čase a dávke aplikácie týchto prípravkov; konštatuje, že príslušné zaznamenané informácie by mali byť na požiadanie k dispozícii príslušnému orgánu s cieľom monitorovať dodržiavanie pravidiel krížového plnenia a sledovať výkonnosť SPP z hľadiska zníženia využívania pesticídov v celej EÚ;

25.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali informovanosť a podporovali možnosti financovania v tejto oblasti; poukazuje na to, že spoločné nástroje a modely pre vypracovanie stratégií a plánov pre opeľovače založené na existujúcich najlepších postupoch podporia prijatie dodatočných opatrení na národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

26.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplné prijatie usmernenia EFSA o včelách z roku 2013 ako bezodkladnej záležitosti, a to vrátane požiadaviek týkajúcich sa chronickej a larválnej toxicity, ako aj iných druhov než medonosné včely;

27.  v očakávaní úplného prijatia usmernenia úradu EFSA o včelách na úrovni EÚ vyzýva členské štáty, aby zodpovedajúcim spôsobom zosúladili svoje posudzovanie pesticídov;

28.  vyzýva Komisiu, aby požiadala úrad EFSA o usmerňovací dokument týkajúci sa pesticídov, ktorým sa stanovujú predbežné schvaľovacie testy s cieľom zabezpečiť ochranu motýľov, nočných motýľov a pestríc;

29.  zdôrazňuje, že prítomnosť biotopov opeľovačov zvyšuje produktivitu pôdy;

30.  vyzýva Komisiu, aby stanovila obmedzenia cieľa SPP týkajúceho sa zvyšovania produktivity, regulovala intenzívne poľnohospodárske postupy a aby podporovala využívanie ekologických opatrení, ktoré kvalitatívne a kvantitatívne zlepšujú biotopy a pastvu pre opeľovače a bojujú proti homogenizácii európskej krajiny;

31.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali využívanie pasienkov a pastevných biotopov vrátane zalesnených pastvín a iných agrolesníckych systémov ako zásadný predpoklad pre vytváranie substrátov pre vytváranie hniezd, rozmnožovanie a prezimovanie opeľovačov, a to v súčinnosti so zachovaním spoločenstiev v oblasti pastvín s vysokou prírodnou hodnotou, ktoré sú vyhradené na pastvu a tradičné formy extenzívneho poľnohospodárstva;

32.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že striedanie plodín, používanie silných odrôd a mechanické odburiňovanie/biologická kontrola škodcov pomôžu obnoviť biotopy opeľovačov, zatiaľ čo veľké polia s monokultúrami prispievajú k úbytku opeľovačov;

33.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali zelenú infraštruktúru, ktorá opätovne vytvára a obnovuje mozaiky biotopov a funkčnú prepojenosť pre opeľovače vo vidieckych a mestských krajinách;

34.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali zachovanie riadne udržiavaných živých plotov, ako aj koncepciu ochranných pásov vrátane zatrávnených/kvitnúcich pásov pozdĺž vodných tokov a trvalo kvitnúcich oblastí ako opatrenia na podporu biodiverzity s cieľom chrániť príležitosti na hľadanie potravy a biotopy pre opeľovače a činitele v oblasti biologickej kontroly, ako aj zabezpečiť lepšiu reguláciu erózie vo vidieckych, polomestských a mestských oblastiach;

35.  vyzýva členské štáty, aby podporili, aby sa včas do zoznamu EÚ zapísali druhy, ktoré predstavujú riziko pre opeľovače, aby rýchlo reagovali s cieľom kontrolovať a eliminovať tieto druhy, aby zvýšili ostražitosť a prijali reštriktívne opatrenia v prípade, že sa identifikujú cesty;

36.  vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na pomoc pri riešení tlaku na opeľovače, ktorý môže vzniknúť pri opúšťaní poľnohospodárskej pôdy;

37.  zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť účinné opatrenia biologickej bezpečnosti pre črepníkové rastliny a pôdu pred tým, ako sú presunuté na veľké vzdialenosti, a nabáda verejné orgány zodpovedné za riadenie zelených oblastí, aby využívali miestne rastliny, čím sa maximalizujú prínosy pre miestne opeľovače a minimalizuje šírenie inváznych nepôvodných druhov;

38.  vyzýva Komisiu, aby stanovila kritériá potrebné na vytvorenie environmentálnej značky EÚ pre črepníkové rastliny, ktoré sú vhodné pre opeľovače, majú uvedené miesto pôvodu rastlín, ktoré sú umiestnené v udržateľných nádobách, nepoužívajú rašelinu a neobsahujú insekticídy;

39.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali odvetvie včelárstva posilnením dovozných kontrol s cieľom vyhnúť sa dovozu falšovaného medu a prijatím povinného označovania pôvodu medu (s názvom každej krajiny) v prípade zmesí medu;

40.  žiada, aby sa podporovali a rozvíjali biotopy opeľovačov v mestských oblastiach;

Výskum, odborná príprava a dohľad

41.  trvá, najmä pokiaľ ide o včely medonosné (Apis mellifera), na úlohe skúmania príčin znepokojivého javu skracovania života včelích kráľovien;

42.  považuje za nevyhnutné podporiť vypracovanie tých usmernení k testom, ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii, najmä pokiaľ ide o testy akútnej a chronickej toxicity pre samotárske včely, chronickej toxicity pre čmeliaky, subletálne účinky, súčasné vystavenie viacerým zlúčeninám (kumulatívne a synergické účinky), ako aj testy pre iné druhy opeľovačov;

43.  zdôrazňuje, že okruh výskumu tejto iniciatívy nezohľadňuje systémy založené na výsledkoch – systémy, v ktorých je integrované monitorovanie a ktoré by mohli byť užitočné, pretože by čiastočne pokrývali potreby monitorovania a poskytovali príslušné stimuly pre poľnohospodárov; zdôrazňuje, že takéto systémy sa môžu riadiť a rozširovať v rámci rôznych finančných nástrojov a politík EÚ vrátane SPP;

44.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili financovanie základného a aplikovaného výskumu týkajúceho sa opeľovačov a vývoja liečby nových chorôb, liekov proti parazitom a vírusom, ktoré postihujú opeľovače, a aby investovali do posilnenia a rozšírenia súboru taxonomických odborných znalostí, a to aj prostredníctvom rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie; žiada, aby sa kládol väčší dôraz na výskum v teréne a na iné opeľovače, než sú včely medonosné a motýle;

45.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli systematické a štandardizované monitorovanie v reálnych podmienkach zamerané na voľne žijúce opeľovače a hlavné tlaky, ktorým čelia, s cieľom posúdiť rozsah úbytku opeľovačov a jeho príčiny a umožniť úplné hodnotenie účinnosti príslušných politík EÚ a vnútroštátnych politík;

46.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili zahrnutie potrieb financovania na monitorovanie prírodných opeľovačov do strategických plánov SPP s cieľom zabezpečiť spoľahlivé údaje na stanovenie ukazovateľa SPP o opeľovačoch podľa záväzku prijatého v rámci Iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače;

47.  považuje za primerané podporovať ekologické inovácie(17) v poľnohospodárstve a dohody o partnerstve s akademickými kruhmi a spoluprácu s výskumnými pracovníkmi v rôznych oblastiach s cieľom podporiť rozvoj nízkorizikových pesticídov, ktoré sú neškodné pre opeľovače;

48.  považuje za potrebné podporovať výskum týkajúci sa agroekologickej transformácie poľnohospodárstva a rozvoj metód ochrany proti škodcom neškodných pre opeľovače, ako sú okrem iného primerané pestovateľské techniky, striedanie plodín a vyvážené hnojenie;

49.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali občiansku vedu zameranú na zaznamenávanie a monitorovanie opeľovačov a odbornú prípravu včelárov s cieľom podporiť nerušivý dohľad Únie nad včelami vývojom ukazovateľov vitality včelstiev;

o
o   o

50.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 38.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0023.
(4) Garibaldi, L. A. et al, Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance, 2013.
(5) Potts, S. et al., Status and Trends of European Pollinators. Key Findings of the STEP Project, Pensoft Publishers, Sofia, 72 s.
(6) Potts, S. et al., Status and Trends of European Pollinators. Key Findings of the STEP Project, Pensoft Publishers, Sofia, 72 s.
(7) Gallai, N. et al., Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline, Ecological Economics, 68:3, s. 810-821.
(8) Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
(9) Najmä systém monitorovania opeľovačov v EÚ a príslušné ukazovatele; environmentálne monitorovanie používania pesticídov prostredníctvom včiel medonosných; meranie biodiverzity pomocou indexu Červená kniha (RLI) a a vypracovanie súboru nástrojov poľnohospodárov v oblasti postupov integrovanej ochrany proti škodcom v celej Európskej únii.
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(12) Tsvetkov, N., Samson-Robert, O., Sood, K., Patel, H. S., Malena, D. A., Gajiwala, P. H., Maciukiewicz, P., Fournier, V., Zayed, A. (2017): Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey bee health near corn crops, Science, Zv. 356, vydanie 6345, s. 1395–1397. https://doi.org/10.1126/science.aam7470.
(13) Potts, S.G., et al., (2016), The Assessment Report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on Pollinators, Pollination and Food Production (Hodnotiaca správa Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby o opeľovačoch, opeľovaní a potravinárskej výrobe), sekretariát Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby, Bonn, Nemecko, 552 s.
(14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).
(15) Údaje Eurostatu existujú pre kategóriu insekticídov a akaricídov; ďalšie údaje existujú pre rôzne kategórie insekticídov (pyretroidy, organochlórové zlúčeniny, orpanofosfáty, karbamáty a oximokarbamáty a ďalšie insekticídy); dostupné na http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
(16) Vrátane neonikotinoidov.
(17) Komisia vymedzila ekologické inovácie ako všetky inovácie, vďaka ktorým sa dosiahne významný pokrok pri plnení cieľa udržateľného rozvoja, a to znížením vplyvu nášho spôsobu výroby na životné prostredie. Tieto inovácie posilňujú odolnosť prírody voči environmentálnym tlakom alebo napomáhajú efektívnejšie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

zdroj: parlament EU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

+ 19 = 20

error: Obsah je nedostupný !!!