V tomto článku Vám predkladám prvé poznatky o včelárení v úli s otáčavým plodiskom.

12 myšlienok k článku “Úľ s otáčavým plodiskom – zúžitkovanie nových poznatkov v praxi”
 1. vďaka gabriel za doplňujúce informácie.
  Kto má seriózny záujem ten slušne môže požiadať o suhlasné stanovisko na výroby takéhoto úľa. Ale na aký počet výroby úľov získa súhlas ?
  Bude to na 5, či na 10 úľov?
  Ak sa prednosti potvrdia aj v našich podmienkach (dúfam , že áno) dostane súhlas na výrobu 100 úľov?

  Ja si osobne myslím, že časom sa môžu objaviť aj iné riešenia otáčania plodových plástov, resp. sa môže otáčať celý úľ, tým pádom tento patent najmä pre prácnosť výroby a drahé vstupné náklady sa stane pre včelárov nedostupný a vrátenie vstupných investícií bude časovo dlhé.
  Nezabudnime pritom ani na [i]živoriace[/i] výkupné ceny medov a čo môže priťažiť danému stavu?
  Naši čínsky kolegovia včelári tiež nebudú spať na vavrínoch. U svetových noviniek je známe (aj z iných profesií), že ako náhle sa objavia na trhu, [i]ďaleký východ [/i]má už dávno vyrobené identické klony výrobkov a potrieb pre širokú spotrebiteľskú verejnosť a včelárske[i] news[/i] nevynímajúc !
  Preto môžno už teraz v Číne produkujú med s tísica rotačných úľov a zvyšujú svoju produkciu medov (o 20 až 30 %) a ceny medov nám budú v globále opäť klesať.

 2. Ďakujem za informáciu,

  Podarilo sa mi nájsť na stránke http://www.mszh.hu tento patent. Píše sa tam nasledovné:

  Predmetom vynálezu je úľ, ktorý pozostáva aspoň z plodiska, kde je uložený prvok(y) vhodný na ukladanie plodu, v danom prípade medzistienkami vybavený(é) rámik(y).V plodisku uložený rámik(y) je otáčavý rámik(y), ktorý je(sú) v plodisku uložený(é) kolmo na pôdu, a s úľom je(sú) spojený(é) takým točným zariadením, ktorý je vybavený na rovinu otočného(ých) rámika(ov) kolmým – čiže s rovinou pôdy rovnobežným hriadeľom.
  Predmetom vynálezu je ďalej postup na zbavenie úľov, resp. včelstiev klieštika.Pri aplikácii postupu rámiky, nachádzajúce sa v plodisku úľa, kolmo na ich rovinu, okolo hriadeľa rovnobežného s povrchom pôdy , po 24-72 hodinách sa otočia o 180 stupňov.

  Vedel by niekto poradiť, či v prípade takýchto definícií platí nejaká tolerancia, alebo sa to berie od slova do slova?Ak áno,
  tak bez obáv je možné vyrobiť úľ s otočným plodiskom, u ktorého na jednej strane bude hriadeľ otočných rámikov uložený o milimeter vyššie, než na strane druhej, tým pádom sa dosiahne, že rovina rámikov nebude kolmá na povrch pôdy, a tiež os hriadeĺa nebude rovnobežná s povrchom pôdy.
  V prípade technológie, stačí jeden deň otočiť rámiky o 179°, o deň neskôr potom o 181°.

  Prosím poraďte.

 3. Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

  Zákon č.435/2001 , 31.10.2001 čiastka 178

  zo stránky [url=http://www.zbierka.sk]Zbierka zákonov[/url]

 4. Pridávam odkaz o patente:
  [url=http://www.indprop.gov.sk/index2.php?lang=sk&idd=14&idd2=1401]Čo a ako patentovať?[/url]
  copy z tejto stránky:
  [i]
  Čo je patent?
  Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete.

  Na čo možno udeliť patent a na čo nie?
  Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

  Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, programy počítačov, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely. Nové odrody rastlín, nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia chorôb ľudí a zvierat je možné chrániť podľa iných právnych predpisov. [/i]

  potom z dalšieho odkazu:
  [url=http://www.dusevnevlastnictvo.sk]Duševné vlastníctvo[/url]
  je vybraté toto:

  [/url]http://www.dusevnevlastnictvo.sk/sk/Skryte-vlastnictvo/Patent/Co-je-vynalez-a-co-je-patent.alej[/url]

  [color=brown]Čo je vynález a čo je patent[/color]
  [i]
  Ochrana vynálezov sa v súčasnosti na území Slovenskej republiky riadi zákonom č.435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon).
  Zákon však nedefinuje pojem patent priamo. Zákon hovorí, že „Na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky patenty.“
  Patent je teda ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia.
  Zjednodušene možno povedať, že štát ako odmenu za prácu a investície vložené do rozvoja vedy a techniky udeľuje majiteľovi nového technického riešenia legálny monopol po určité časové obdobie. Štát týmto spôsobom podporuje rozvoj vedy a techniky. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky.

  Vynález na udelenie patentu musí splniť tri základné podmienky:

  Novosť (pričom sa požaduje svetová novosť),
  Vynálezcovskú činnosť,
  Priemyselná využiteľnosť

  Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky. Za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti (odkedy podal prvú patentovú prihlášku kdekoľvek na svete), zverejnené.
  Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Za vynález teda nie je možné považovať niečo čo by bolo odborníkovi z odanej blasti zrejmé.
  Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak sa podľa neho vyrába alebo sa využíva v akomkoľvek odvetví hospodárstva, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva. Takže niečo čo sa nedá opakovane vyrábať, nemôže byť vynálezom. Napr. vynálezom nemôžu byť veci , ktoré sa dajú získať z prírody, ale človek ich nevie vyrobiť. Tiež predmetom vynálezu nemôže byť umelecké dielo, ktoré je originálne vytvorené a nie je možné ho opakovane vyrábať. [/i]

  Záverom ešte doplním, podľa stránky maďarského fóra je to patent:
  Patent number: HU19990000097
  a pozrite si aj ďalšie fotky včelstiev s rotačným plodiskom tu je odkaz:
  [url=http://forum.sg.hu/listazas.php3?azonosito=meheszet&id=1105023068]maďarské fórum[/url]

 5. Uvádzam zopár riadkov zo zákona 435/2001 (patentový zákon), podľa mňa by to bolo možné na základe § 18, bod e, ale potom by si ten med nesmel predať. Vedel by niekto poradiť kde by bolo možné nájsť presné znenie toho patentu?

  § 15
  Zákaz využívania vynálezu

  (1) Bez súhlasu majiteľa patentu nikto nesmie

  a) vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok, ktorý je predmetom patentu,
  b) využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu (ďalej len „chránený spôsob“), alebo ponúkať taký chránený spôsob na využívanie inej osobe,
  c) vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento účel skladovať či dová-žať výrobok priamo získaný chráneným spôsobom,
  d) dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať vynález prostriedky slúžiace na uskutočnenie vynálezu, ak porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie vynálezu; to neplatí, ak sú tieto prost-riedky na trhu dostupné a dodávateľ nenavádzal neoprávnenú osobu na konanie v rozpore s pí-smenami a) až c).

  § 18

  (1) Práva majiteľa patentu nie sú porušené, ak sa vynález využije

  e) pri činnosti vykonávanej súkromne a na neobchodné účely,

  f) pri činnosti vykonávanej na experimentálne účely.

 6. Pán Kónya na ten úľ má patent.
  Vyrábať úľ s otáčavým plodiskom môžu len s jeho súhlasom vraj už je v súdnom spore s včelárom ktorý to vyrábal ,,vo vlastnej réžii ovela lacnejšie".

 7. Máte pravdu p. Turčáni, úľ je pre naše pomery poriadne drahý, [i]nie sme preto takí chudobní, aby sme si kupovali také drahé úle. [/i]:)
  Ale šikovné ruky našich včelárov aj v minulosti dokázali, že dokážu zhotoviť prakticky čokoľvek, stačí niekoľko fotiek, pohľadov o čo tam vlastne ide a úľ s rotačným plodiskom môže byť vo vlastnej réžii oveľa lacnejší
  Pri realizácii tohoto systému, ja osobne nevidím u zručnejších včelárov žiaden problém.
  A čo je jednou z mnohých výhod, že nadstavky sú pre RM 42 x 18 cm, viď stránku výrobcu v HU.

 8. Sústavu rámikov aj so zariadením na otáčanie rámikov, je zakúpené priamo od maďarskej firmy a Baholy robil doma len úľ- obal na rámikovú zostavu, pretože je to preňho lacnejšie. Ak chcete vedieť o tomto úli viac, prečítatajte si článok od redaktora L.Šebošíka v časti Technológia na tomto webe. AK Vás úľ tak veľmi zaujíma, môžete si ho kúpiť vo veterinárnej lekárni BIOFARM v Lučenci, vyjde Vás tak na 14-15 tisíc Sk. Dobrú chuť! Anton

 9. Zaujimalo by ma ako, alebo kto a z čoho vyrábal pre priateľa Boholyho tie okruhle rámiky. Podľa obrázka to vizera na materiel z PVC.

 10. Po zbežnom prečítaní, som nadobudol dojem, že nie Kónyov úľ uľachčí prácu so včelami, ale dvíhacie zariadenie ing. Selčana. Bol som osobne vo včelárskom voze ing. Selčana, prácu s ním mi predviedol. Ak by som robil kočovný voz (čo už nebudem), tak len s týmto zariadením.
  V prvých článkoch o tomto zázraku som sa dočítal, že pre zabráneniu rojenia včelstva, stačí otočiť plodisko a ono prestane, teraz p.Baholy, podal svedectvo, že on prekladá včelstvá, ktoré sa dostanú do RN na miesto slabších a rojenie zanikne. No je to zložitejšie. Len jeden príklad: pred rokmi som urobil viac pokusov s rojmi. Vyletený skorý roj som neosádzal, ale som ho rozdelil tzv lopatovou metódou do troch zaostávajúcich včelstiev a tešil som sa ako rýchlo porastú. Č sa však nestalo, na 11-deň z týchto slabých včelstiev vyleteli roje i keď včely ešte neobsadili ani ani medník! Rojové včely preniesli svoju rojovú náladu do včelstva a donútili matku, aby položila vajíčka do nimi pripravených materských buniek. Z toho dedukujem, že r
  ojový pud je tak silný, že nie vždy ani prenášanie úľov nezabráni rojeniu.
  Výskyt V.D. v tomto kruhovom úli je nižší!, ale nie nulový, ako sa tom písalo pri jeho predstavovaní. Ja mám tradičné úle a výskyt V.D. mám nízky, čo znamená, že i v týchto úľoch treba bojovať proti V.D. Princíp boja proti V.D. v týchto úľoch je založený na biologickom princípe. Samička V.D. pred položením vajíčka označí pachovou značkou vrch bunky do ktorej sa nasťahovala a tam sa vyliahne larva, ktorá potom prechádza na larvy plodu. Pravidelným otáčaním plodiska o 180°, stratí samička orientáciu (pachová stopa sa dostane pod larvu) a nedokáže ukončiť svoj vývoj.
  Kúpiť si úle pre ich vysokú cenu nedovolíme, vlastná výroba je náročná (hlavnú časť musíme kúpiť), čo dokáže len naozaj zručný včelár.
  Nuž čo do dodám na záver, len budúcnosť ukáže, či sa tento úľ presadí v súťaži s jednoduchou výrobou dnešného úľa. Anton

 11. pán Boholy, ďakujem za Váš článok, určite nám včelárom nová technológia môže priniesť uľachčenie ťažkej práce pri včelárení.
  Najmä nové a netradičné riešenie zamorenia Varroa d. včelstiev, či zvládnutie rojovej nálady v úli s rotačným plodiskom nám do budúcnosti dáva nádej aby sa včelárenie stalo menej prácne. Aj zvýšenie medných výnosov pri súčasných likvidačných výkupných cenách môže pozdvihnúť chov včiel. Už som to spomínal vo fóre, ako každá nová novinka aj úľ s rotačným plodiskom vyvoláva určitú nedôveru. Iba praktické a overené skúsenosti včelárov s týmto systémom nás posunú o krok dopredu.
  Je na nás, ako sa v tomto smere rozhodneme, či pokúsime začať včeláriť v tomto systéme, alebo zostaneme u klasiky, preto verím, že nás v budúcnosti ešte budete informovať o skúsenostiach v tomto type úľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

36 − = 32

error: Obsah je nedostupný !!!