Oznámenie žiadateľom vo včelárskom programe o zverejnení oznámenia pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 a Príručky pre žiadateľa k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 10 ods. 1 písm. a)
zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1368, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o pomoc
v sektore včelárstva a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1366, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva a v súlade s nariadením vlády SR č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

o z n a m u j e,

že žiadosti o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do
vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 sa
predkladajú do 30. júna 2020
Žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci spolu s povinnými prílohami sa predkladá osobne
alebo poštou (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni
platobnej agentúry), na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1 Príručky pre žiadateľa
o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu
pre sektor včelárstva v podpornom roku 2020/2021. Príručku pre žiadateľa o poskytnutie
pomoci nájdete na webovom sídle platobnej agentúry (www.apa.sk) v časti Podpory –
Organizácia trhu – Živočíšne komodity – Včelárstvo. Žiadosť musí obsahovať úradne
osvedčený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho
oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena
a funkcie.

Adresa predkladania žiadostí:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov
Hraničná 12
815 26 Bratislava

Oprávnený subjekt: Žiadateľom je podľa § 2 písm. g nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.
včelárske združenie, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka,
v ktorom sa začína včelársky rok, združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je spolu
so včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných viac ako 10 % včelstiev.
Bližšie informácie môžete získať priamo na oddelení živočíšnych komodít a školských
programov sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci:

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov
kontakt: Mgr. Kristína Sloviková
e-mail: Kristina.Slovikova@apa.sk
tel.: 0918 612 493
kontakt: Ing. Martina Sučíková
e-mail: Martina.Sucikova@apa.sk
tel.: 0918 612 121
kontakt: Ing. Rastislav Virgala
e-mail: Rastislav.Virgala@apa.sk
tel.: 0918 612 160
kontakt: Mgr. Tomáš Matúšek
e-mail: Tomas.Matusek@apa.sk
tel.: 0918 612 889

Všeobecná adresa k poskytovaniu informácii ohľadom podpory pre včelárov:
vcely@apa.sk
V Bratislave dňa 11. 06. 2020
Ing. Martina Rafajová, PhD.

 

Príručka pre žiadateľa pre podporný rok 2020-2021(doc,1908.5 Kb)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

− 1 = 5

error: Obsah je nedostupný !!!