NV č.337-2019 SR zo 14. októbra 2019 o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

ZBIERKA

ZÁKONOV

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2019

Vyhlásené: 21. 10. 2019

Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

337

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2019

o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do

vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa

ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení

zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie 1 )

a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov

Slovenskej republiky a Európskej únie 2 ) (ďalej len „prostriedky štátneho rozpočtu“) v rámci

spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov 3 ) na vykonávanie opatrení 4 ) zahrnutých do

vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva 5 ) (ďalej len „pomoc“), ktorými sú:

a) technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),

b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev včiel medonosných (ďalej len „včelstvo“), predovšetkým varroáze,

c) racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,

d) podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať

včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu (ďalej len „podpora laboratórií“),

e) podpora obnovenia stavu včelstiev,

f) spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu

v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov (ďalej len „orgán uskutočňujúci aplikovaný

výskum“).

§ 2

Základné ustanovenia

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) včelárskym opatrením opatrenie uvedené v § 1,

b) včelárskym podopatrením činnosť, ktorou sa vykonáva opatrenie podľa § 1 písm. a) až e),

c) včelárskym rokom včelársky rok podľa osobitného predpisu, 6 ) ktorý sa začína v kalendárnom

roku, v ktorom sa podáva žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskych

opatrení vo včelárskom roku (ďalej len „žiadosť o schválenie pomoci“),

d) včelárom osoba, na ktorú je v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „register

včelstiev“) registrované 7 ) najmenej jedno včelstvo,

e) včelárskym združením právnická osoba, ktorá podľa údajov v registri včelstiev združuje 8 )

najmenej dvoch včelárov,

f) včelárskym začiatočníkom fyzická osoba s pobytom 9 ) na území Slovenskej republiky združená

vo včelárskom združení,

1. na ktorú počas posledných piatich rokov pred začatím vzdelávacieho programu podľa § 5

ods. 1 písm. d) nebolo podľa údajov v registri včelstiev registrované včelstvo a pre ktorú

nebola poskytnutá pomoc na obstaranie včelstva a úľovej zostavy, a

2. ktorá absolvovala vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) vo včelárskom roku najneskôr

rok po jeho začatí,

g) žiadateľom včelárske združenie, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho

roka, v ktorom sa začína včelársky rok, združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je spolu so

včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných viac ako 10 % včelstiev,

h) schváleným žiadateľom žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie pomoci vo včelárskom roku,

i) konečným prijímateľom pomoci

1. včelárske združenie, ktoré nie je schváleným žiadateľom a pre ktoré schválený žiadateľ vo

včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia

podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo písm. n),

2. právnická osoba, ktorá je organizačnou jednotkou včelárskeho združenia okrem včelárskeho

združenia podľa prvého bodu (ďalej len „organizačná jednotka“) a pre ktorú schválený

žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho

podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo písm. n),

3. vzdelávacia inštitúcia, ktorá je oprávnená poskytovať vzdelávanie v oblasti včelárstva

v akreditovanom vzdelávacom programe 10 ) (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“), pre ktorú

schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie

včelárskeho podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. d),

4. schválený žiadateľ, ktorý má vo včelárskom roku schválené poskytnutie pomoci na

vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a), f), n) alebo písm. s) alebo

podľa § 8 ods. 1 písm. b),

5. fyzická osoba, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie

o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včelu

medonosnú, alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne

činnosti, 11 ) pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci

na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 6 ods. 1 písm. b),

6. fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri

prehliadke včelstiev podľa osobitného predpisu, 12 ) pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom

roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 6

ods. 1 písm. d) alebo písm. e),

7. včelársky začiatočník, pre ktorého schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí

poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 9 ods. 1 písm. f)

alebo písm. g), alebo

8. včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, pre ktorú schválený žiadateľ vo337/2019

včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa

§ 10 alebo včelárskeho podopatrenia, ktoré nie je včelárskym podopatrením podľa prvého

bodu až siedmeho bodu,

j) včelárskym produktom poľnohospodársky produkt, 13 ) ktorý patrí pod spoločnú organizáciu

poľnohospodárskych trhov v sektore včelárskych produktov, 14 )

k) oprávnenými nákladmi náklady na obstaranie tovarov, služieb alebo poskytnutie prác použitých

na vykonanie včelárskeho opatrenia vo výške, v ktorej konečnému prijímateľovi pomoci, ktorý

tieto náklady vynaložil, nevzniklo právo odpočítať daň z pridanej hodnoty z týchto tovarov,

služieb alebo prác.

§ 3

Schvaľovanie poskytnutia pomoci

(1) Žiadosť o schválenie pomoci podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len

„agentúra“) od 1. júna do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, ak

agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátum, od ktorého je túto žiadosť možné

podať. Na žiadosť o schválenie pomoci podanú mimo lehoty uvedenej v prvej vete sa neprihliada.

(2) Žiadosť o schválenie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom

sídle agentúry.

(3) Žiadosť o schválenie pomoci obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo,

b) určenie včelárskeho opatrenia a návrh jeho rozpočtu,

c) popis projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak žiadateľ žiada

o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1

písm. d) a tento projekt agentúre predložil, a

d) popis projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak žiadateľ žiada o schválenie

poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa § 10 a tento projekt agentúre

predložil.

(4) Prílohou k žiadosti o schválenie pomoci sú:

a) určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu,

b) plán vykonávania včelárskych podopatrení podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), ktorý obsahuje

miesto a čas ich vykonávania, ak je včelárskym opatrením technická pomoc,

c) osnova projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym

opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1

písm. c) alebo písm. c) a d),

d) projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením

racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie

poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento

projekt agentúre nepredložil, a

e) projekt aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak je včelárskym opatrením spolupráca

s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum a žiadateľ tento projekt agentúre nepredložil.

(5) Žiadateľ, ktorý podáva agentúre žiadosť o schválenie pomoci, ktorej prílohou sú dokumenty

podľa odseku 4 písm. c) až e), je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci

podľa odseku 1 predložiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

(ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) jedno vyhotovenie týchto dokumentov.

(6) Poskytnutie pomoci možno schváliť len žiadateľovi na vykonávanie včelárskeho opatrenia

vykonávaného vo včelárskom roku.

(7) Ak sa poskytnutie pomoci schvaľuje viac ako jednému žiadateľovi, každému z nich sa schváli

poskytnutie pomoci vo výške zodpovedajúcej súčinu súčtu prostriedkov Európskej únie

a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na poskytovanie pomoci, a koeficientu krátenia,

ktorý zodpovedá podielu počtu včelstiev, ktoré sú podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju

kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, registrované na žiadateľa a včelárov, ktorých

tento žiadateľ združuje, a úhrnného počtu včelstiev, ktoré sú podľa údajov v registri včelstiev k 31.

máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, registrované na žiadateľov a včelárov,

ktorých každý zo žiadateľov združuje.

(8) Schválenie poskytnutia pomoci zahŕňa aj schválenie poskytnutia maximálnej výšky časti

tejto pomoci na vykonávanie včelárskeho opatrenia, najviac vo výške, ktorá v úhrne

s maximálnymi výškami častí pomoci na vykonávanie toho istého včelárskeho opatrenia, ktorých

poskytnutie sa schvaľuje ostatným žiadateľom, neprekračuje finančný limit ustanovený na

vykonávanie tohto včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku vo vnútroštátnom programe

Slovenskej republiky pre sektor včelárstva. 15 )

(9) Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol výber dodávateľa tovarov, stavebných prác

a výber poskytovateľa služieb použitých na vykonanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku

uskutočňovaný tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 16 ) výdavkov

vynaložených na jeho vykonanie.

§ 4

Poskytovanie pomoci

(1) Žiadosť o poskytnutie pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení vo včelárskom roku (ďalej

len „žiadosť o poskytnutie pomoci“) podáva schválený žiadateľ agentúre od 1. júla do 31. júla

včelárskeho roka, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátum, od ktorého je

túto žiadosť možné podať. Na žiadosť o poskytnutie pomoci podanú mimo lehoty uvedenej v prvej

vete sa neprihliada.

(2) Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom

sídle agentúry.

(3) Žiadosť o poskytnutie pomoci obsahuje

a) identifikačné údaje schváleného žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo a

b) výšku požadovanej pomoci na včelárske opatrenie.

(4) Ak odsek 5 neustanovuje inak, prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:

a) potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že voči schválenému žiadateľovi nie je

vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v reštrukturalizácii, na jeho

majetok nie je vyhlásený konkurz, nebolo voči nemu v priebehu najmenej jedného roka pred

posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zastavené konkurzné konanie pre

nedostatok majetku a na jeho majetok nebol v priebehu najmenej jedného roka pred posledným

dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

b) písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 10 písm.

a), c) a d),

c) písomná informácia o identifikačných údajoch konečného prijímateľa pomoci, ktorý vykonal

včelárske opatrenie podľa odseku 3 písm. b) v rozsahu337/2019 Z. z.

1. registračné číslo uvedené v registri včelstiev, 17 ) ak konečný prijímateľ pomoci je včelár,

2. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu, 9 ) ak konečný prijímateľ pomoci je

fyzická osoba,

3. obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ

pomoci je fyzická osoba – podnikateľ,

4. názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ pomoci je právnická osoba,

d) písomná informácia, ktorá obsahuje určenie včelárskeho opatrenia podľa § 10 alebo

včelárskeho podopatrenia a výšky pomoci žiadanej na jeho vykonanie pre konečného prijímateľa

pomoci,

e) písomná informácia, ktorá obsahuje určenie tovarov, stavebných prác alebo poskytnutých

služieb, ktoré konečný prijímateľ pomoci obstaral na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo

včelárskeho podopatrenia podľa písmena d), a výšku finančných prostriedkov, ktoré na ich

obstaranie vynaložil,

f) kópie dokladov, ktoré preukazujú náklady na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo

včelárskeho podopatrenia podľa písmena d); tieto doklady musia obsahovať slovné a číselné

označenie dokladu, obsah včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia a označenie

jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

dátum vyhotovenia dokladu a dátum vynaloženia nákladov alebo výdavkov na vykonanie

včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia, ak nie je zhodný s dátumom

vyhotovenia dokladu, a ak konečný prijímateľ pomoci vedie účtovníctvo podľa osobitného

predpisu, 18 ) doklad musí obsahovať všetky náležitosti podľa tohto osobitného predpisu,

g) doklady o úhrade nákladov podľa písmena f),

h) písomná informácia, či konečný prijímateľ pomoci je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

i) potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa

s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu a

j) osobitný doklad o vykonávaní včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia podľa

písmena d).

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci nie sú doklady podľa

a) odseku 4 písm. c) až h) a j), ak ich schválený žiadateľ agentúre vo včelárskom roku už predložil,

b) odseku 4 písm. e) až h), ktorými sa preukazujú skutočnosti týkajúce sa vykonávania

včelárskeho podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e)

alebo podľa § 7 ods. 1 písm. b).

(6) Ak konečný prijímateľ pomoci vo včelárskom roku vykonáva včelárske podopatrenie,

a) pri ktorého vykonávaní boli náklady podľa odseku 4 písm. f) uhradené do 31. decembra

včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do konca februára včelárskeho roka predložiť

agentúre doklady podľa odseku 4 písm. c) až h),

b) pri ktorého vykonávaní boli náklady podľa odseku 4 písm. f) uhradené od 1. januára do 31.

marca včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť

agentúre doklady podľa odseku 4 písm. c) až h),

c) podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) alebo podľa § 7 ods. 1 písm.

b), ktoré vykonal do 31. decembra včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do konca

februára včelárskeho roka predložiť agentúre doklady podľa odseku 4 písm. c), d) a j),

d) podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) alebo podľa § 7 ods. 1 písm.

b), ktoré vykonal od 1. januára do 31. marca včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do

31. mája včelárskeho roka predložiť agentúre doklady podľa odseku 4 písm. c), d) a j),

e) podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), schválený žiadateľ je povinný do piatich pracovných dní pred

jeho vykonaním oznámiť agentúre

1. zmenu miesta alebo času, ak miesto a čas jeho vykonávania boli agentúre oznámené

predložením plánu podľa § 3 ods. 4 písm. b), alebo

2. miesto alebo čas, ak miesto a čas jeho vykonávania neboli agentúre oznámené predložením

plánu podľa § 3 ods. 4 písm. b),

f) podľa § 7 ods. 1 písm. d), schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť

agentúre priebežnú správu o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných

podmienok včelstiev a úplné znenie tohto projektu, ak ho agentúre nepredložil.

(7) Ak konečný prijímateľ pomoci vo včelárskom roku vykonáva včelárske opatrenie podľa § 10,

schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť agentúre priebežnú správu

o realizácii projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1.

(8) Schválený žiadateľ, ktorý je povinný predložiť agentúre dokumenty podľa odseku 6 písm. f)

alebo odseku 7, je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť ministerstvu pôdohospodárstva

jedno vyhotovenie týchto dokumentov.

(9) Schválenému žiadateľovi, ktorý nesplní povinnosť podľa odseku 6 alebo odseku 7, nemožno

poskytnúť pomoc na tú časť včelárskeho opatrenia, vo vzťahu ku ktorej túto povinnosť nesplní.

(10) Pomoc možno poskytnúť len schválenému žiadateľovi,

a) ktorý nie je zrušený alebo nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol

zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo

členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po

dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa mu pomoc

poskytuje,

b) voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, ktorý nie je

v reštrukturalizácii, na ktorého majetok nie je vyhlásený konkurz, voči ktorému nebolo

v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie

pomoci zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, a na ktorého majetok nebol

v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie

pomoci zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

c) ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

d) voči ktorému nie je vedený výkon rozhodnutia 19 ) a

e) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie 20 ) alebo trest

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 21 )

(11) Pomoc možno poskytnúť len na včelárske opatrenie, na ktorého vykonávanie je poskytnutie

pomoci schválené a ktoré vo včelárskom roku vykonal konečný prijímateľ pomoci.

(12) Pomoc sa poskytuje na včelárske opatrenie vykonané vo včelárskom roku, ak z rozhodnutia

o poskytnutí pomoci nevyplýva, že pomoc sa poskytuje len na vykonanie včelárskeho opatrenia

vykonaného po schválení poskytnutia pomoci.

(13) Pomoc sa neposkytuje na včelárske opatrenie, ak na jeho vykonávanie bola poskytnutá

podpora pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj

vidieka. 22 )

(14) Maximálna výška pomoci, ktorú možno schválenému žiadateľovi poskytnúť, zodpovedá

výške pomoci, v ktorej má schválený žiadateľ poskytnutie pomoci schválené.

(15) Maximálna výška časti pomoci, ktorú možno schválenému žiadateľovi poskytnúť na

včelárske opatrenie, zodpovedá maximálnej výške časti pomoci na včelárske opatrenie, v ktorej má

schválený žiadateľ poskytnutie pomoci schválené.

(16) Ak úhrnná výška deklarovaných nákladov vynaložených na vykonanie včelárskeho

opatrenia vo včelárskom roku konečnými prijímateľmi pomoci, na ktorej pokrytie schválený

žiadateľ žiada o poskytnutie pomoci (ďalej len „výška nákladov na včelárske opatrenie“), prekračuje maximálnu výšku časti pomoci, ktorú možno schválenému žiadateľovi poskytnúť na toto včelárske opatrenie, tak koeficient krátenia zodpovedá podielu maximálnej výšky časti pomoci, ktorú možno schválenému žiadateľovi na toto včelárske opatrenie poskytnúť, a výšky nákladov na včelárske opatrenie. Deklarovanými nákladmi sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie najvyššia časť oprávnených nákladov, na pokrytie ktorej možno pomoc poskytnúť podľa § 5 až 10 a na ktorej

pokrytie ju možno poskytnúť, ak je určená pre konečného prijímateľa pomoci, ktorý tieto náklady

vynaložil.

(17) Maximálna výška nákladov na včelárske opatrenie, na ktorej pokrytie možno schválenému

žiadateľovi pomoc poskytnúť, zodpovedá

a) výške nákladov na včelárske opatrenie, ak ich výška neprekračuje maximálnu výšku časti

pomoci podľa odseku 15, alebo

b) súčinu výšky nákladov na včelárske opatrenie a koeficientu krátenia podľa odseku 16, ak ich

výška prekračuje maximálnu výšku časti pomoci podľa odseku 15.

(18) Podiel pomoci, ktorý bol schválenému žiadateľovi poskytnutý na včelárske opatrenie

vykonané konečným prijímateľom pomoci, je schválený žiadateľ povinný poskytnúť konečnému

prijímateľovi pomoci, ktorý včelárske opatrenie vykonal, do konca kalendárneho roka, v ktorom

mu bol tento podiel pomoci poskytnutý.

(19) Schválený žiadateľ nesmie zabezpečovať poskytovanie pomoci pre konečného prijímateľa

pomoci, pre ktorého poskytovanie pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie zabezpečuje iný

schválený žiadateľ. Podiel pomoci prislúchajúci konečnému prijímateľovi pomoci, ktorý včelárske

opatrenie vykonal, možno poskytnúť len jednému schválenému žiadateľovi.

(20) Schválený žiadateľ je povinný uzavrieť písomnú zmluvu o zabezpečovaní poskytovania

pomoci so vzdelávacou inštitúciou, s fyzickou osobu, ktorá v akreditovanom vzdelávacom

programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho

prípravku určeného pre včelu medonosnú, fyzickou osobou oprávnenou vykonávať odborné

veterinárne činnosti, fyzickou osobou s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému

veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev, včelárom, včelárskym začiatočníkom, včelárskym

združením alebo organizačnou jednotkou,

a) ktorá nie je jeho spoločníkom alebo členom,

b) pre ktorú zabezpečovanie poskytovania pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie nezabezpečuje

iný schválený žiadateľ a

c) ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 10.

§ 5

Technická pomoc

(1) Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie technickej pomoci, sa

považuje

a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva, ktorý sa uskutočňuje za účasti

najmenej 20 účastníkov a má rozsah najmenej 2 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina na

účely tohto nariadenia vlády je 45 minút,

b) zabezpečenie včelárskeho krúžku za účasti najmenej 5 členov v rozsahu viac ako 65

vyučovacích hodín,

c) zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý sa

uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov a počas najmenej 7 kalendárnych dní,

d) zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v jednodňovom akreditovanom vzdelávacom

programe, v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, alebo viacdňovom akreditovanom

vzdelávacom programe, v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, a ktorý sa uskutočňuje za

účasti najmenej 15 účastníkov, alebo ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 7 včelárov,

a ktorého témou je inseminácia matiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie

včelárskych produktov,

e) zabezpečenie včelárskej konferencie za účasti najmenej 30 účastníkov okrem tých, ktorí na nej

vystupujú,

f)

poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva pre včelára v rozsahu najmenej

2 vyučovacích hodín,

g) zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku podľa písmena b) na školské včelnice

alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike,

h) zabezpečenie účasti spoločníka včelárskeho združenia alebo člena včelárskeho združenia na

vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,

i) zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom,

j) uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného včelárskeho podujatia alebo

medzinárodného včelárskeho podujatia,

k) obstaranie výpočtovej techniky alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre

včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti 23 ) pre

včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby 24 ) včelárskym združením

alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného

včelárskym združením,

l)

obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie

včelárskych produktov,

m) obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva, 25 )

n) obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci

včelárskeho krúžku podľa písmena b),

o) vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti

včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na

ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe,

p) vybavenie ukážkovej včelnice, ekologickej včelnice alebo pokusnej včelnice,

q) ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,

r) monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,

s) zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

(2) Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. a) až f) možno

poskytnúť vo výške oprávnených nákladov, za ktorú sa považuje

a) 280 eur na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. a); pomoc možno poskytnúť na

zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jedného seminára na každých 50 včelárov, ktorých

podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje

konečný prijímateľ pomoci,

b) 800 eur na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. b),

c) 1 000 eur na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. c),

d) 900 eur na zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v jednodňovom akreditovanom

vzdelávacom programe v rámci včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. d),

e) 1 800 eur na zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva vo viacdňovom akreditovanom

vzdelávacom programe v rámci včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. d),

f) 100 eur na odmenu poskytnutú pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii

v rámci včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. e),

g) 100 eur na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. f).

(3) Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. g) až s) možno

poskytnúť do výšky

a) 80 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. i),

b) 80 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. h); z tejto časti

oprávnených nákladov možno pomoc poskytnúť na pokrytie nákladov podľa odseku 4 písm. d)

najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa

osobitného predpisu, 26 )

c) 80 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. j); z tejto časti

oprávnených nákladov možno pomoc poskytnúť na pokrytie nákladov podľa

1. odseku 6 písm. k) najviac do výšky 400 eur,

2. odseku 6 písm. n) najviac do výšky 100 eur,

3. odseku 6 písm. q) najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení

poskytovaných podľa osobitného predpisu, 26 )

d) 70 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. k) alebo písm.

s),

e) 50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. l), ak včelárske

produkty sú určené pre registrovanú prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny

živočíšneho pôvodu 27 ) (ďalej len „prevádzkareň“),

f) 50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. l), ak včelárske

produkty nie sú určené pre prevádzkareň, najviac do výšky 1 000 eur,

g) 100 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. m), najviac do

výšky súčinu 3 eur a počtu včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu prvej

úhrady nákladov vynaložených na vykonanie tohto včelárskeho podopatrenia nachádzali na

stanovišti včelstva,

h) 80 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. n), najviac do

výšky 200 eur,

i) 50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. o) alebo písm.

p),

j) 40 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. q),

k) 50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. r), najviac do

výšky 500 eur.

(4) Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. h) sú náklady na

a) zaplatenie poplatku za účasť na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,

b) obstaranie materiálu, pomôcky alebo zariadenia určeného na reprezentáciu na vzdelávacom

podujatí v oblasti včelárstva,

c) prenájom alebo vybavenie priestoru určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí

v oblasti včelárstva,

d) prepravu, ubytovanie alebo stravu pre spoločníka včelárskeho združenia alebo člena

včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

(5) Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. i) sú náklady na

a) tvorbu, vydanie alebo distribúciu informačných letákov, brožúr, odborných časopisov alebo

iných publikácií na tému včely alebo včelárstvo,

b) tvorbu inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo propagačných filmov na tému včely

alebo včelárstvo,

c) tvorbu alebo prevádzkovanie webových stránok zameraných na tému včely alebo včelárstvo,

d) multimediálnu propagáciu témy včely alebo včelárstvo,

e) reklamu včelárskych produktov,

f) obstaranie etikiet alebo tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú

včelárske produkty,

g) obstaranie propagačných predmetov týkajúcich sa včelárstva v Slovenskej republike,

včelárskych produktov alebo združení zaoberajúcich sa včelárstvom vrátane sklenených obalov

na balenie včelárskych produktov s označením alebo dizajnom, ktorý im dodáva propagačný

charakter,

h) obstarávanie, údržbu, úpravu alebo prevádzkovanie priestorov alebo exponátov súvisiacich

s históriou včelárstva, osvetou o včelách alebo včelárstve alebo so vzdelávaním týkajúcim sa

včiel alebo včelárstva,

i) digitalizáciu listinných vzdelávacích materiálov, historickej literatúry alebo odbornej literatúry

o včelách alebo včelárstve.

(6) Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. j) sú náklady na

a) výstavbu, vybavenie alebo prenájom stánku prevádzkovaného v rámci výstavy, súťaže alebo

podujatia podľa odseku 1 písm. j) alebo prenájom miesta na prevádzkovanie takého stánku,

b) pripojenie zariadenia určeného na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa

odseku 1 písm. j) do sústavy podľa osobitného predpisu 28 ) na účely odberu elektriny alebo

zabezpečovania dodávky elektriny pre takéto zariadenie,

c) odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického technického zariadenia podľa písmena b)

vykonanú revíznym technikom,

d) pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu v rámci výstavy, súťaže alebo

podujatia podľa odseku 1 písm. j),

e) prenájom alebo prevádzku umyvární alebo záchodov v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia

podľa odseku 1 písm. j),

f)

prenájom priestorov, v ktorých sa výstava, súťaž alebo podujatie podľa odseku 1 písm. j)

uskutočňuje,

g) dopravu materiálu, pomôcok, zariadení alebo exponátov určených na použitie v rámci výstavy,

súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j) na miesto ich uskutočnenia,

h) obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na prípravu exponátov podľa písmena

g),

i)poistenie exponátov podľa písmena g) v rozsahu primeranom uskutočneniu výstavy, súťaže

alebo podujatia podľa odseku 1 písm.

j),obstaranie cien určených na ich udeľovanie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa

odseku 1 písm. j),

k) obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na reprezentáciu v rámci výstavy,

súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),

l)obstaranie vzoriek včelárskych produktov určených na ochutnávku uskutočňovanú v rámci

výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),

m) obstaranie pomôcok alebo zariadení určených na používanie v rámci ochutnávky podľa

písmena l),

n) obstaranie kancelárskych potrieb určených na použitie v rámci prípravy alebo uskutočnenia

výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),

o) obstaranie pozvánok na výstavu, súťaž alebo podujatie podľa odseku 1 písm. j) alebo

rozposlanie týchto pozvánok,

p) prepravu fyzickej osoby na miesto uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku

1 písm. j), ktorá sa podieľa na ich uskutočňovaní,

q) poskytovanie náhrad výdavkov na prepravu alebo ubytovanie hostí pozvaných na výstavu,

súťaž alebo podujatie podľa odseku 1 písm. j).

(7) Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. l) sú najmä náklady

na obstaranie

a) zariadenia na

1. odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,

2. odviečkovanie medových plástov,

3. separáciu vosku od medu,

4. vytáčanie medu,

5. čistenie alebo dávkovanie medu,

6. zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie

s ohrevom, chladením alebo mrazením,

7. spracúvanie medu,

8. skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni,

9. získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,

10. získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového peľu alebo plástového peľu,

11. získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,

12. zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov, 29 )

13. kontrolu kvality včelárskych produktov,

b) čerpadla na med,

c) pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,

d) plničky medu alebo jej príslušenstva,

e) nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.

(8) Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. o) alebo písm. p) sú

náklady na

a) obstaranie

1. včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu podľa odseku 1 písm. o) alebo písm. p),

2. technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie

včelárskych produktov,

3. zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,

4. včelárskej ochrannej pomôcky,

5. výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,

b) zabezpečenie ochrany územia užívaného pri prevádzkovaní včelnice podľa odseku 1 písm. o)

alebo písm. p).

(9) Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. q) sú náklady na

a) obstaranie zariadenia

1. na monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred

poškodením alebo odcudzením,

2. na odpudzovanie voľne žijúcej zveri,

b) vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych zariadení.

(10) Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. r) sú náklady na

obstaranie

a) úľovej váhy,

b) pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli,

c) zariadenia umožňujúceho diaľkový prístup k údajom získavaným pomôckou alebo zariadením

podľa písmena a) alebo písmena b).

(11) Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. s) sú najmä

náklady na

a) prácu vykonávanú pri zabezpečovaní poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci,

b) prenájom kancelárskych priestorov,

c) obstaranie kancelárskych potrieb.

(12) Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa

a) odseku 1 písm. a) až d) alebo písm. f) je dokumentácia z prednášky alebo seminára podľa

odseku 1 písm. a), včelárskeho krúžku podľa odseku 1 písm. b), letného kurzu včelárstva podľa

odseku 1 písm. c), vzdelávania podľa odseku 1 písm. d) alebo poradenstva alebo konzultácie

podľa odseku 1 písm. f) (ďalej len „vzdelávacia aktivita“), ktorá obsahuje

1. názov vzdelávacej aktivity,

2. tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,

3. dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,

4. meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,

5. meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a

6. prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby,

ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,

b) odseku 1 písm. d) je kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, v ktorom sa

vzdelávanie podľa odseku 1 písm. d) uskutočnilo,

c) odseku 1 písm. e) je dokumentácia zo včelárskej konferencie, ktorá obsahuje

1. názov včelárskej konferencie,

2. tému včelárskej konferencie,

3. názvy a stručný obsah príspevkov prezentovaných na včelárskej konferencii,

4. dátum uskutočnenia včelárskej konferencie,

5. meno a priezvisko účastníkov včelárskej konferencie, ktorí na nej prezentovali príspevky,

6. meno a priezvisko ostatných účastníkov včelárskej konferencie a

7. prezenčnú listinu s podpismi účastníkov včelárskej konferencie podľa piateho a šiesteho

bodu,

d) odseku 1 písm. g) je potvrdenie fyzickej osoby, ktorá viedla včelársky krúžok podľa odseku 1

písm. b), o uskutočnení exkurzie členov včelárskeho krúžku na školskej včelnici alebo

ukážkovej včelnici v Slovenskej republike s uvedením dátumu uskutočnenia exkurzie, mena

a priezviska členov včelárskeho krúžku a označenia včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila,

e) odseku 1 písm. h) je písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na

vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho spoločníkom alebo

členom,

f) odseku 1 písm. i) je rozmnoženina autorského diela a písomná informácia o počte jeho

rozmnoženín, ktoré boli v rámci vykonávania tohto včelárskeho podopatrenia vyhotovené,

g) odseku 1 písm. l) je potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácii

prevádzkarne.

§ 6

Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze

(1) Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie boja proti škodcom

a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze, sa považuje

a) obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh

v Slovenskej republike, 30 )

b) aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie

alebo liečby choroby včiel medonosných,

c) obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na

včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,

d) prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného

stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva, 31 ) vykonávaná

konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev

registrované,

e) prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré nie je stanovišťom včelstva podľa písmena d),

vykonávaná konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov

v registri včelstiev registrované,

f) obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo.

(2) Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. a), c) a f) možno

poskytnúť do výšky

a) 100 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. a), najviac do

výšky súčinu 1 eura a počtu včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok

obstaraný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev k 30. septembru včelárskeho

roka počet včelstiev registrovaných na konečného prijímateľa pomoci,

b) 50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. f).

(3) Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. b), d) a e) možno

poskytnúť vo výške oprávnených nákladov, za ktorú sa považuje

a) súčin 0,64 eura a počtu včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok

aplikovaný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho

lieku alebo veterinárneho prípravku počet včelstiev registrovaných na včelárov, u ktorých bolo

včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. b) vykonané,

b) súčin 0,40 eura a počtu včelstiev, ktoré boli prehliadnuté, a ktorý nepresahuje podľa údajov

v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev počet včelstiev registrovaných na

včelárov, u ktorých bolo včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. d) vykonané,

c) súčin 1 eura a počtu včelstiev, ktoré boli prehliadnuté, a ktorý nepresahuje podľa údajov

v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev počet včelstiev registrovaných na

včelárov, u ktorých bolo včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. e) vykonané.

(4) Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa

a) odseku 1 písm. a) je

1. písomná informácia o počte včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny

prípravok obstaraný, a určení druhu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku,

2. potvrdenie Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, že obstaraný

veterinárny liek možno uvádzať na trh v Slovenskej republike; potvrdenie sa nevyžaduje, ak

ide o veterinárny liek, ktorého uvádzanie na trh je v Európskej únii povolené, 32 )

b) odseku 1 písm. b) je

1. potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku

dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku registrované a na ktoré bol

veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný; potvrdenie obsahuje i registračné

číslo včelára, dátum vykonania včelárskeho podopatrenia a identifikačné údaje fyzickej

osoby, ktorá včelárske podopatrenie vykonala, v rozsahu podľa § 4 ods. 4 písm. c),

2. kópia dokladu, že fyzická osoba, ktorá veterinárny liek alebo veterinárny prípravok na

včelstvá aplikovala, pred jeho aplikáciou absolvovala vzdelávanie o použitom spôsobe jeho

aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe, alebo že bola v čase jeho aplikácie

oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností, 11 )

c) odseku 1 písm. d) alebo písm. e) je

1. potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku

dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté; potvrdenie

obsahuje i registračné číslo včelára, dátum vykonania včelárskeho podopatrenia, údaje

o stanovišti včelstva, na ktorom bolo včelárske podopatrenie vykonané a ktoré sa o ňom

evidujú v registri včelstiev, a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá včelárske podopatrenie

vykonala, v rozsahu podľa § 4 ods. 4 písm. c),

2. kópia dokladu, že fyzická osoba, ktorá prehliadku včelstiev vykonala, mala v čase jej

vykonania odbornú spôsobilosť na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri

prehliadke včelstiev podľa osobitného predpisu. 12 )

§ 7

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

(1) Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie racionalizácie sezónneho

presunu včelstiev, sa považuje

a) obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,

b) sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva,

c) vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, napríklad

signalizačnou službou kvitnutia nektárodajných rastlín,

d) realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

(2) Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. a), c) a d) možno

poskytnúť do výšky

a) 40 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. a), najviac do

výšky 3 300 eur,

b) 100 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. c), d) alebo

písm. c) a d), najviac do výšky 2 000 eur.

(3) Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť

vo výške oprávnených nákladov, za ktorú sa považujú 3 eurá na najviac jeden sezónny presun

toho istého včelstva medzi stanovišťami včelstva podľa údajov v registri včelstiev.

(4) Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa

a) odseku 1 písm. a) je písomná informácia obsahujúca určenie obstaraného zariadenia na

sezónny presun včelstiev,

b) odseku 1 písm. b) je kópia plánu kočovania konečného prijímateľa pomoci na kalendárny rok,

v ktorom sa včelárske podopatrenie vykonalo, s potvrdením jeho oznámenia regionálnej

veterinárnej a potravinovej správe podľa osobitného predpisu, 33 )

c) odseku 1 písm. c) je projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak nebol

agentúre predložený,

d) odseku 1 písm. d) je záverečná správa o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných

podmienok včelstiev.

§ 8

Podpora laboratórií

(1) Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie podpory laboratórií, sa

považuje

a) zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely

1. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu,

2. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu, 34 )

3. medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v laboratóriu

akreditovanom na posudzovanie zhody špecifických požiadaviek analyzovaných včelárskych

produktov s technickou špecifikáciou prijatou medzinárodným normalizačným orgánom 35 )

(ďalej len „medzinárodné laboratórium“),

4. identifikácie kontaminovaného včelárskeho produktu alebo identifikácie falšovaného

včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v medzinárodnom laboratóriu,

5. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej

v akreditovanom laboratóriu,

6. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu, spôsobilých vyvolať otravu včiel

b) vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré sú

použiteľné na zisťovanie regionálneho pôvodu medu a identifikáciu falšovaného medu metódou

nukleárnej magnetickej rezonancie, ktorú je oprávnený používať konečný prijímateľ pomoci

podľa § 2 písm. i) štvrtého bodu.

(2) Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky

a) 50 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa odseku 1 písm. a)

prvého bodu,

b) 100 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa odseku 1 písm. a)

druhého bodu,

c) 90 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac jednej analýzy podľa odseku 1 písm. a)

tretieho bodu až šiesteho bodu,

d) 90 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. b).

(3) Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa

a) odseku 1 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu je kópia písomne vyhotovených výsledkov

vykonanej analýzy,

b) odseku 1 písm. a) prvého bodu, piateho bodu a šiesteho bodu je kópia dokladu o akreditácii

laboratória, v ktorom bola v rámci tohto včelárskeho podopatrenia vykonaná analýza

včelárskeho produktu,

c) odseku 1 písm. a) tretieho bodu a štvrtého bodu, v rámci ktorého bola vykonaná analýza

včelárskeho produktu v medzinárodnom laboratóriu, je kópia dokladu o akreditácii

medzinárodného laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,

d) odseku 1 písm. b) je

1. výstup údajov z databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré boli v rámci tohto

včelárskeho podopatrenia získané,

2. čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci, že databázu údajov o lokálne

produkovaných medoch je oprávnený používať s určením práva, na základe ktorého je túto

databázu oprávnený používať. 36 )

§ 9

Podpora obnovenia stavu včelstiev

(1) Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie podpory obnovenia stavu

včelstiev, sa považuje obstaranie

a) plemennej 37) neoplodnenej matky kranskej včely (Apis mellifera carnica L.) šľachtenej na

hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke,

b) prirodzene oplodnenej matky kranskej včely alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely,

c) vakcinovanej matky kranskej včely,

d) matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania

zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov 38 ) na testovanie plemennej hodnoty

včiel medonosných,

e) plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský

štát“) alebo z tretieho štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“),

f) včelstva s plemennou matkou kranskej včely,

g) úľovej zostavy.

(2) Pomoc na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky

a) 5 eur z oprávnených nákladov na obstaranie neoplodnenej matky kranskej včely podľa odseku

1 písm. a),

b) 3 eur z oprávnených nákladov na obstaranie larvy matky kranskej včely podľa odseku 1 písm.

a) v materskej bunke,

c) 10 eur z oprávnených nákladov na obstaranie prirodzene oplodnenej matky kranskej včely

podľa odseku 1 písm. b),

d) 15 eur z oprávnených nákladov na obstaranie umelo oplodnenej matky kranskej včely podľa

odseku 1 písm. b),

e) 10 eur z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. c) alebo písm.

e),

f) 150 eur z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. d),

g) 25 eur z oprávnených nákladov na obstaranie každého z najviac piatich včelstiev podľa odseku

1 písm. f),

h) 45 eur z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie každej z najviac piatich úľových

zostáv podľa odseku 1 písm. g).

(3) Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa

a) odseku 1 písm. a) a b) je kópia dokladu o pôvode 39 ) matky kranskej včely alebo jej larvy

v materskej bunke osvedčujúceho, že ide o matku kranskej včely alebo o jej larvu v materskej

bunke podľa odseku 1 písm. a),

b) odseku 1 písm. b) je potvrdenie osoby, od ktorej bola matka kranskej včely podľa odseku 1

písm. a) obstaraná, že matka kranskej včely bola obstaraná ako prirodzene oplodnená alebo

umelo oplodnená,

c) odseku 1 písm. c) je kópia dokladu o vakcinácii matky kranskej včely vydaného osobou, ktorá

túto vakcináciu vykonala,

d) odseku 1 písm. d) je kópia výsledkov testovania plemennej hodnoty matky kranskej včely,

e) odseku 1 písm. e) je kópia dokladu o pôvode matky kranskej včely osvedčujúceho, že ide

o plemennú matku kranskej včely,

f) odseku 1 písm. f) je kópia dokladu o pôvode matky kranskej včely osvedčujúceho, že ide

o plemennú matku kranskej včely,

g) odseku 1 písm. a), b), e) a f) je kópia dokladu osvedčujúceho, že osoba, ktorá vydala doklad

o pôvode matky kranskej včely alebo jej larvy v materskej bunke podľa písmena a), e) alebo

podľa písmena f), bola na vydanie tohto dokladu oprávnená iným členským štátom alebo tretím

štátom, ak tento doklad nevydala osoba, ktorá je na jeho vydanie oprávnená Slovenskou

republikou, 40 )

h) odseku 1 písm. c) je potvrdenie členského štátu alebo tretieho štátu, že osoba, ktorá vakcináciu

matky kranskej včely v tomto štáte vykonala, bola v čase vykonania vakcinácie osobou

oprávnenou na jej vykonanie, ak vakcinácia nebola vykonaná v Slovenskej republike,

i) odseku 1 písm. f) a g) je

1. kópia dokladu preukazujúceho, že konečný prijímateľ pomoci, ktorý toto včelárske

podopatrenie vykonal, vo včelárskom roku absolvoval vzdelávanie v oblasti včelárstva v rámci

vzdelávacieho programu podľa § 5 ods. 1 písm. d), v ktorom sa začal vzdelávať najskôr rok

pred jeho absolvovaním,

2. potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase

vykonania tohto včelárskeho podopatrenia pobyt 9 ) na území Slovenskej republiky.

§ 10

Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum

(1) Včelárske opatrenie spolupráce s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum spočíva

v realizácii projektu aplikovaného výskumu orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum, ktorý

ho realizuje v oblasti

a) šľachtenia slovenskej kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov,

b) vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,

c) monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu ich zdravia,

d) monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v ochrane rastlín

alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn včiel medonosných,

e) výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel medonosných,

f) alternatívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor

L.), iným škodcom alebo iným patogénom,

g) laboratórnych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia ich kvality,

h) apiterapie,

i) zvyšovania úrody poľnohospodárskych plodín v dôsledku opeľovacej činnosti včiel,

j) monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike.

(2) Orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie

osoba, ktorá vytvorila aspoň dve odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré boli registrované

v databáze Web of Science alebo v databáze SCOPUS, a ktoré boli v ktorejkoľvek z nich zverejnené

vo vzájomnom odstupe najviac dvoch rokov.

(3) Pomoc na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky

80 % z oprávnených nákladov na jeho vykonanie.

(4) Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho opatrenia podľa odseku 1 je

a) doklad preukazujúci, že odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré orgán uskutočňujúci aplikovaný

výskum vytvoril, boli registrované a zverejnené spôsobom podľa odseku 2, alebo prihlasovacie

údaje do databázy Web of Science alebo databázy SCOPUS, v ktorej sú tieto práce zverejnené,

b) záverečná správa o realizácii projektu aplikovaného výskumu podľa odseku 1.

§ 11

Prechodné ustanovenia

(1) Konanie o žiadosti o poskytnutie pomoci podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej

republiky č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii

a obchodovaní s včelími produktmi (ďalej len „nariadenie vlády č. 135/2017 Z. z.“) na vykonávanie

opatrenia podľa § 1 písm. a) až f) nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z. začaté a právoplatne

neskončené do 31. októbra 2019 sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Poskytnutie pomoci schválené podľa nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z. na včelársky rok,

ktorý sa začína v kalendárnom roku 2019, sa považuje za schválenie poskytnutia pomoci podľa

tohto nariadenia vlády.

(3) Osoba, ktorá má poskytnutie pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení schválené podľa

nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z. na včelársky rok, ktorý sa začína v kalendárnom roku 2019, sa

považuje za schváleného žiadateľa podľa tohto nariadenia vlády.

(4) Ak ide o poskytnutie pomoci na opatrenie spolupráce s riešiteľskou organizáciou podľa § 9

nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z., na ktorej schválenie sa vzťahuje ustanovenie odseku 2, možno

požiadať o zmenu oblasti projektu aplikovaného výskumu na inú oblasť projektu aplikovaného

výskumu podľa § 10 ods. 1. Žiadosť podľa prvej vety, ktorej prílohou je projekt aplikovaného

výskumu podľa § 10 ods. 1, možno agentúre podať do 30. novembra 2019; na žiadosť podanú po

tomto termíne sa neprihliada.

Záverečné ustanovenia

§ 12

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 13

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na

podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.

§ 14

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.

Peter Pellegrini v. r.

Príloha

k nariadeniu vlády č. 337/2019 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým

sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú

nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v.

EÚ L 347, 20. 12. 2013),

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135,

24. 5. 2016),

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193,

19. 7. 2016),

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202,

28. 7. 2016),

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L

350, 29. 12. 2017).

2. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva

(Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).

3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú

pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide

o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).

1) Čl. 55 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra

2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým

sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)

č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

2) § 1 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z.

3) Čl. 40 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).

4) Čl. 55 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

5) Čl. 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

6) Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa

stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013,

pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva

(Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).

7) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 285/2017

Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev.

8) Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní

občanov.

9) § 2 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri

obyvateľov Slovenskej republiky.

§ 20 až 76 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v neskorších predpisov.

10) § 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.

11) § 10 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 10 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).

14) Čl. 1 ods. 2 písm. v) a časť XXII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

15) Čl. 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 v platnom znení.

16) § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.

17) § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 285/2017 Z. z.

18) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

19) Napríklad Exekučný poriadok, Daňový poriadok.

20) § 10 písm. f) a § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21) § 10 písm. g) a § 18 zákona č. 91/2016 Z. z.

22) Čl. 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra

2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj

vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013)

v platnom znení.

23) § 2 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

24) § 3 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.

25) § 1 písm. b) vyhlášky č. 285/2017 Z. z.

26) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

27) § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28) § 2 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších

predpisov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

(Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.

30) § 84 až 101 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych

technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

31) § 4 ods. 4 vyhlášky č. 285/2017 Z. z.

32) Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004,

ktorým sa stanovujú postupy Únie pre registráciu liekov na humánne použitie a pre vykonávanie

dozoru nad nimi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004;

Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.

33) § 4 ods. 2 vyhlášky č. 285/2017 Z. z.

34) § 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.

35) Čl. 2 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012

o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS

a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES,

98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje

rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES

(Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.

36) Napríklad § 118 ods. 1 a § 123 Občianskeho zákonníka, šiesta hlava a § 90 Autorského

zákona.

37) § 2 ods. 10 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 210/2007 Z. z.

38) § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 194/1998 Z. z.

39) Napríklad § 2 ods. 17 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 65 vyhlášky

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly

úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly

dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení

plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie

a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

40) § 2 ods. 16 a 17 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prílohy: 337-2019 NV SR zo 14. októbra 2019 o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

63 − = 56

error: Obsah je nedostupný !!!